SAL7612, Act: R°122.2-V°125.1 (59 of 157)
Search Act
previous | next
Act R°122.2-V°125.1  
Act
Date: 1729-11-23

Transcription

2019-05-07 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
schepenen van loven/
naer te noemen gestaen den notaris/
ende officiael festraets om de naer/
volgende acte notariael alhier/
wettelijck te vernieuwen ende/
te herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde vol/
gens die procuratie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden desen/
8[e] novembris xvii[c] negenentwin/
tigh comparerende voor mij open/
baer not(ari)s bijden souvereijen
//
raede van brabant geadmitteert/
te loven residerende ende/
inde presentie der getuijgen/
naergenompt anthoen de meijer/
ende catharina anthonis wet/
tighe gehuijsschen ende inne/
gesetenen van bexem onder/
de banderije van rotselaer/
Welcke comparanten hebben/
mits desen verclaert t hennen/
contentemente wel ende deugh/
delijck in gereede penningen/
ontfangen te hebben uijt handen/
van s(eigneu)[r] joannes de kinder m(eeste)[r]/
chirurgijn alhier ende joanna/
van gobbelschroije gehuijsschen/
binnen dese stadt loven de/
somme van drij hondert guldens/
permisse wisselgelt ende stercker/
gelde den pattacon a twee/
guldens ende acht stuijvers ende/
alle andere soo mindere als/
mee[r]dere minute naer advenant/
gherekent dienende dese voor quittantie ter saecke Van welcke/
somme beloven sij ierste compa/
ranten ten behouve vanden
//
tweede comparanten present/
alhier accepterende te gelden/
ende te betaelen eene erffelijcke/
rente van vijfthien guldens cou/
rant gelt t jaers a vijff ten hon/
dert los ende vrij van alle lasten/
soo reele personele als mixte niet/
tegenstaende eenighe ma(jestijt)[s] plac/
caerten edicten oft ordonnantien/
ter contrarie waer aen van/
alsnu voor alsdan bij de rent/
gelderen wort gederogeert/
bij desen cours nemende date/
deser ende sal voor den iersten/
jaere comen te verscheijnen/
den achsten 9bris cvii [c] dertigh/
ende soo voorts van jaere te/
jaere tot die quijtinghe toe/
die sal mogen geschieden in/
twee distincte reijsen te weten/
eens met hondert guldens smals/
in minute als voor ende met/
volle rente naer raete van/
het cappitael altijt als het/
de rentgelderen gelieven sal/
gelovende dese rente binnen/
dese stadts wilsele van loven/
alle jaeren wel ende loffelijck
//
te sullen betaelen onder obligatie/
van henne respective persoonen/
ende goederen meubelen ende/
immeubelen present ende/
toecomende ende naementlijck/
daer voor specialijck veroblige/
rende ende appignoerende Ierst/
seker huijs hoff schuere ende stal/
linghe appendentie e(nde) dependentie/
van dijen groot ontrent een/
halff daghmael gelegen tot bexem/
onder rotselaer regenoten/
jan de selsmaeckers erffgenaemen/
ter eendere ende tweedere/
ende adriaen de reuter ten/
iii[e] seijde bij hen op hodie ver/
cregen tegens jan ende hendrick/
van emelen gebroeders tot rot/
selaer volgens acte voor mij/
onderges(chreven) not(ari)s ende sekere getuijgen/
gepasseert tot betaelinghe vant/
welck dese penningen sijn ge/
light los ende vrij goet/
Item de hellicht van drij daghmaelen/
heijde nu lant der maete onbe/
grepen gelegen onder rotselaer
//
voors(chreven) aen oft op de raetsbergh/
regenoten sijne exellentie der/
heere hertoghe van arenbergh/
ende aerschot ter i[e] ende ii[e] hen/
drick van aerschot ter iii[e] ende/
jan peeters ter iiii[e] seijde belast/
int geheel met twee cappuijnen/
t jaers aende heere hertoghe/
voors(chreven) sonder meer ende hen/
te competeren volgens goede/
nisse daer van sijnde gepasseert/
voor wethouderen van rotse/
laer in date 26 aprilis xvii [c]/
vier onderteeckent m v straeten/
waranderende de voors(chreven) panden/
niet voorders te wesen belast/
als voor hier voor waerschap/
ende guarrant gelovende ieder/
een van hen int particulier/
mits desen Item sijn hier mede/
comparerende jan van hoght/
ende susanna de meijer gehuijsschen/
innegesetenen van bexem onder/
rotselaar welcke comparanten/
tot meedere versekeringhe rent/
hefferen hebben mits desen verclaert/
van hennen cant verobligeert/
te hebben een halff bunder heijde
//
nu lant gelegen tot rotselaer/
inde heijde geheeten het heij/
veken regenoten s heere straete/
in drij seijden ende de straete/
leijdende naer revieren ter/
iiii[e] alleenelijck belast met ses/
molevaeten evene heerelijcken/
cheijns aenden heere hertoghe van/
aerschot om daer bij de/
rentheffers altijt te vergaeren/
in cas van noode tot hondert/
guldens wisselgelt Dus is alhier/
ondersproken dat soo daer de rent/
gelderen sullen hebben gequeten/
hondert guldens wisselgelt als/
voor in desen gevalle sullen/
de voors(chreven) mede verobligeerde/
van desen last sijn ende blijven/
ontslagen Voorders verclaeren/
sij rentgelderen de mede ver obligeerde altijt costeloos ende/
schaedeloos te sullen ontheffen e(nde)/
indemneren onder obligatie van/
henne respective solidaire per/
soonen ende goederen meubelen/
e(nde) immeubelen present e(nde) toecomende/
consenterende soo de rentgelderen
//
als mede verobligeerde over alle/
de voors(chreven) goederen op den voet/
gelijck voors(chreven) is int slaen van/
mainmise decreet ende herdecreet/
van dijen hier toe onwederoe/
pelijck hinc inde Constituerende/
een ieder thoonder deser ten/
eijnde van vernuwinghe soo/
voor den souvereijnen raede/
van brabant heeren meijer/
ende schepenen van loven rotse/
laer ende alomme elders ende aldaer/
tot volbrengen van het gene/
voors(chreven) is te consenteren van/
alsnu voor alsdan in gewillige/
condemnatie mitsgaeders int/
slaen van mainmise e(nde) int/
e(nde) herdecreet van dijen als voor/
sonder dagement onder submissie/
ende renuntiatie in forma renun/
tierende sij mede verobligeerde/
voor soo veel noodigh privilegio/
excussionis et divisionis dies alvoo/
rens door mij not(ari)s onderricht actum/
loven ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van hendrick e(nde) jan van emelen/
getuijgen aensocht de minute deser/
is becleet met sijnen behoorelijcken
//
segel ende onderteeckent antoe/
de meijer j(oanne)s de kinder ende/
met het mercq van catharina/
antonis het mercq van jan/
van hoght susanna de meijer/
bijde verclaerende niet te/
connen schrijven met het mercq/
in forme van een cruijs van/
hendrick van emelen et a me/
notario Onderstont quod attestor/
ende was onderteeckent f(ranciscus) l(udovicus)/
festraets not(ariu)s pub(licu)s 1729/
Aldus vernieuwt ende herkent de voors(chreven) acte notariael bijden voornompden/
geconstitueerden in alle ende/
iegewelcke haere poincten clausu/
len ende articulen consentere(nde)/
als inde selve coram hiachintus/
jacobus schouten et s(eigneu)[r] cornelis/
de berges hac 23 9bris 1729
Contributorskristiaan magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1732-10-29

Transcription

2019-05-07 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
acte notariael/
gepasseert voor den/
not(ari)s g heeren/
tot loven residere(nde)/
e(nde) sekere getuijghen/
in date 6 8bris 1732/
dat dese tegen/
staende rente/
is gequeten aen/
jouff(rouw) joanna cath(erina)/
van gobbelschroije/
wed(uw)[e] joes josephus/
petrus de kinder/
bij middel van/
transport in de/
selve acte ver/
melt hac 29[a]/
8bris 1732 sic cessit/
j j goffart/
1732
Contributorskristiaan magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-27 by Inge Moris