SAL7612, Act: R°326.2-V°328.1 (138 of 157)
Search Act
previous | next
Act R°326.2-V°328.1  
Act
Date: 1730-05-17

Transcription

2020-04-30 by pieter-jan lahaye
Allen die gene die dese tegenwoor/
dighe letteren sullen sien ofte hooren/
lesen saluijt Wij jon(cke)[r] willelmus van bemmel/
heer e(nde) m(eeste)[r] hiacintus jacobus schouten s(eigneu)[r]/
joannes van arenbergh e(nde) s(eigneu)[r] cornelis de/
berges alle schepenen der stadt loven/
doen condt met kennisse der waerheijt/
dat alsoo guilliam stroobants e(nde) anna/
hendricx gehuisschen e(nde) innegesetene van/
heverle met schepene brieven deser/
stadt verbonden e(nde) verobligeert [staen] aen/
s(eigneu)[r] paulus brughmans als getrauwt met/
jo(uffrouw)[e] magdalena vandermaelen wed(uw)[e] wijlen/
s(eigneu)[r] judocus van horsich als transport/
hebbe(nde) van s(eigneu)[r] guilliam van langendonck/
e(nde) jo(uffrouw)[e] elisabeth henskens in eene rente/
van twintigh guldens sjaers sijnde/
het capitael vier hondert gul(den)s wisselgelt
//
breeder uijtwijsens de constitutie brieven/
daer van sijn(de) de date xiiii augusti/
1710 in prima naer vermogen vande/
welcke e(nde) om te comen tot asseurantie/
e(nde) jaerelijcx[e] betaelinge der voors(chreven) rente/
soo sijn aenden voors(chreven) van langendonck/
uijt crachte der voors(chreven) schepenen brieven/
verleent geweest deser stadts opene/
brieven van mainmise opde goederen/
der voors(chreven) verobligeerde dewelcke oock/
behoorelijck ter executie sijn gestelt/
geweest door den bode lambertus van/
derbuecken e(nde) de selve goederen in sijne/
als in ons gen(edichs) heere des keijsers e(nde)/
con(inckx) als hertoghe van brabant e(nde) in/
deser stadts handen ten behoeve van/
impetrant genomen ende signatelijck/
seker huijs hoff schuere stallingen appen/
dentien e(nde) dependentien dijer gestaen tot/
heverle regenoten de straete ter eenre/
d erfgename va(nde) kerckhoven ter tweedre/
e(nde) joos van den eijnde ter derdere [genoempt het horeken] hebbe(nde)/
des meer genoempden van langendonck/
tot het voors(chreven) goet behoorelijck geleijdt/
volgens den relaese in dorso der/
selver brieven gestelt e(nde) faulte van/
betaelinghe soo heeft den voors(chreven)/
s(eigneu)[r] paul bruggemans [van langendonck] cum sua
//
transport hebbe(nde) genoodtsaeckt geweest/
te doen daeghen den voors(chreven) guilliam/
stroobants e(nde) anna hendricx bij condt/
brieven deser stadt geexploiteert door/
den bode peeter colebrant onderstelt [vanderbuecken]/
tot sekeren gelegen daeghe om die voors(chreven)/
brieven van mainmise te comen sien/
decreteren Welcke brieven oock sijn/
gedecreteert den xvii[e] 7ber 1710 e(nde)/
v(er)claert executoriael daer toe ge/
concludeert geweest sijnde e(nde) want/
de selve in faulte bleven van aenden/
voors(chreven) brughmans cum sua de v(er)loope(nde)/
croijsen te voldoen is den selven/
brughmans genoodtsaeckt geweest den/
[selven] stroobants e(nde) anna hendricx te doen/
daeghen door den bode peeter colebrant/
bij condt brieven deser stadt ut retulit/
om de voors(chreven) brieven van mainmise/
anderwerff te .. comen sien decre/
teren e(nde) verclaeren executoriael/
e(nde) mits hender non comparitie nochte/
oppositie soo sijn de selve brieven/
opden iersten april 1730 anderwerff/
gedecreteet geworden e(nde) verclaert/
executoriael daer toe alvorens ge/
concludeert sijnde ende is alvolgens
//
naer vermogen van dijen geprocedeert/
tot vercoopinghe vanden voors(chreven) huijse/
hoff et(ceter)[a] bij vier distincte sitdaeghen/
waer van de twee lesten versocht/
sijn soodoor de wethouders deser stadt/
als door de erffgenaemen wijlen s(eigneu)[r]/
jacobus debruijn respective e(nde) alle/
gehoude(nde) binnen heverle ten huijse/
vande wed(uw)[e] gaspar letellij naer/
behoorelijcke affictie van billjetten/
met designatie van daghe e(nde) uere/
proclamatien et(ceter)[a] soo dat het voors(chreven) huijs/
hoff schuere stallinge appendentien/
e(nde) dependentien opden vierden sitdagh/
gehouden den tweeden meij 1730 ten/
uijtgaen der brandende keirse is v(er)cogt/
e(nde) gebleven als hooghsten e(nde) lesten/
verdierder aen s(eigneu)[r] guilliam vrancx/
innegesetenen borger deser stadt/
om ende voor de somme van negen/
hondert dertigh guldens wisselgelt/
achtervolgens conditien daer over/
gehouden door den off(iciae)[l] van ranst/
allen d welck alsoo gedaen sijnde/
sijn de voors(chreven) gehuijsschen gedaeght/
geworden door den voors(chreven) bode peeter
//
colebrant ut retulit ten eijnde om/
over de voors(chreven) vercoopinghe vierthien/
daeghen daer naer te comen hooren/
interponeren den decrete van/
goedenisse e(nde) gemerckt die voors(chreven)/
geex(ecuteer)[de] niet en sijn gecompareert/
nochte hen daer tegens geopponeert/
e(nde) dusvolgens wegens den executant/
versocht sijnde dat soude worden voorts/
geprocedeert tot d interpositie van(den)/
voors(chreven) decrete van goedenisse doen/
condt ende te weten dat wij sche/
penen voornoempt wel e(nde) int/
lange oversien hebbe(nde) die voors(chreven)/
schepene brieven decreet anderwerff/
decreet conditien van vercoop ende/
allentgene daer uijt ende naer/
is gevolght procedere(nde) alsoo tot/
d interpositie van onsen voors(chreven)/
decrete hebben wij schepenen voors(chreven)/
ter manisse des heere [heere president schepenen in absentie des heeren] meijers deser/
stadt daer over staende van wegens/
den keijser ende coninck als hertogh/
van brabant van sijn recht
//
van naederschap renuntierende hebben bij/
onsen vonnisse geautoriseert e(nde) autoriseren/
bij desen de voors(chreven) vercoopinghe e(nde)/
allentgene daer uijt ende naer is/
gevolght mede die voors(chreven) gehuijsschen/
geexecuteerde ende alle andere/
eenich recht pretendere(nde) van desen/
stadthuijse voortsgeroepen sijnde/
e(nde) nimandt comparere(nde) deffaut ende/
contumacie gevende ende voort/
proffijt van dijen de selve van alsulcken/
recht actie e(nde) gerechtigheijt tot den/
voors(chreven) huijse hoff schuere stallinge et(ceter)[a]/
v(er)steke(nde) hebben den selven aengewesen/
e(nde) aenweijsen bij desen den voors(chreven) s(eigneu)[r]/
guilliam vrancx den selven alhier/
present soo voor hem als jo(uffrouw)[e] [vacat]/
[vacat] debruijn sijne huijsvr(ouw)[e] accep/
tere(nde) actum 17[a] maii 1730
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-01-27 by Jos Jonckheer