SAL7612, Act: R°45.1-V°47.1 (21 of 157)
Search Act
previous | next
Act R°45.1-V°47.1  
Act
Date: 1729-08-13

Transcription

2020-04-30 by pieter-jan lahaye
Allen die ghene die dese letteren/
sullen sien oft hooren lesen saluijt/
Wij jo(ncke)[r] gilbert joseph van braine/
h(ee)[re] van baienrieu ende leijens jo(ncke)[r]/
petrus de herckenrode h(ee)[re] van roost/
heer ende m(eeste)r hiacintus jacobus/
schouten ende s(eigneu)[r] cornelis de berges/
schepenen der stadt loven doen te we/
ten met kenisse der waerheijt dat/
alsoo jan vanden bruel ende maria/
ingelborgh gehuijsschen innegesetenen/
van haeght met schepene brieven deser/
stadt in date xxvii[e] october 1722 in/
media verbonden ende verobligeert ston/
den aende weduwe van wijlen m(eeste)r adri/
anus van meerbeeck in eene rente van/
negen guldens sjaers ende om te comen/
tot vastigheijt ende jaerelijcksche be/
taelinghe der selver rente soo sijn uuijt/
crachte vande voors(chreven) schepene brieven/
aende voors(chreven) weduwe verleent gheweest/
deser stadts opene brieven van mainmise/
op die goederen der voors(chreven) verobligeerde/
die welcke oock behoorelijck ter execu/
tie sijn gestelt gheweest door den bode/
matthijs de coninck ende die selve
//
goederen in sijne als in ons gen(edichs)/
h(ee)[re] des keijsers ende con(inckx) als hertoghe/
van brabant ende deser stadts houden/
ten behoeve der voors(chreven) weduwe ghenomen/
ende signantelijck sekere behuijsde/
hoff stede soo ende gelijck de selve ghe/
staen ende geleghen is binnen den dor/
pe van haeght groot ontrent een halff/
daghmael regenoten francois van/
meldert ter eenre andries gijsselincx/
ter ii peeter van goethem ter derdere/
ende die plaetse van haeght voors(chreven)/
ter iiii seijden hebbende de selve we/
duwe totte selve goederen behoorelijck/
geleijdt volghens den relaese in dorso/
der selver brieven gestelt die oock/
opden xxix octobris 1722 sijn gedecre/
teert ende verclaert executoriael/
mits het voluntair consent int bekennen/
der selve rente gedraeghen ende mits/
die surraneringhe vanden voors(chreven) decrete/
ende faulte van betaelinghe der voors(chreven)/
rente verschenen voor diversche jaeren/
soo heeft die voornoempde weduwe van
//
wijlen m(eeste)r adrianus van meerbeeck/
genoodtsaeckt gheweest die voors(chreven)/
gehuijsschen te doen daeghen met condt/
brieven deser stadt gheexploicteert/
door den bode christianus douhaert/
ut retulit de welcke ... ten/
eijnde om die voors(chreven) brieven van main/
mise anderwerff te comen sien decrete/
ren ende verclaeren executoriael welc/
ke voors(chreven) brieven van mainmise mits/
hunne non comparitie nochte oppositie/
op den vierden junii lestleden anderwerff/
sijn gedecreteert ende verclaert ex/
ecutoriael Welcken volghens sijn aende/
meerghenoempde wed(uw)e van meerbeeck/
verleent gheweest voordere brieven/
van executorien de welcke oock behoo/
relijck ter executie sijn gestelt ghe/
weest door den voors(chreven) bode douhaert/
met affixie van billjetten inhoudende/
specificatie vanden pandt plaetse/
waer ende wanneer den selven soude/
vercocht worden ende sijn dijenvolghens/
binnen haeght ten huijse van indie herberghe
//
genoempt den beir gehouden twee/
behoorelijcke sitdaeghen van vierthien/
tot vierthien daeghen waer van den/
lesten is geweest op den xxii[e] junii lest/
leden alswanneer die voors(chreven) hoffstede/
ten uuijtgaen vande brandende kersse/
is ghebleven aen francis de winter om/
ende voor die somme van vijff hondert ende/
sestich guldens wisselgelt daerinne begre/
pen die gestelde hooghen alles achtervol/
ghens die conditie daer over gehouden/
bij den officiael essinck die alhier in/
originali beneffens die voors(chreven) bescheeden/
in dese gehouden worden voor geinsereert/
welcken volghens sijn die voors(chreven) gehuijs/
schen anderwerff gedaeght met condt brie/
ven deser stadt eensgelijcx geexploicteert/
door den voors(chreven) bode douhaert ut quoque/
retulit ten eijnde om te comen sien ende hoo/
ren over die voors(chreven) vercoopinghe t inter/
poneren den decreete ende goedenisse ofte/
wel hun daer en teghens t opponeren ende/
mits alweder hunder non comparitie nochte
//
oppositie Soo is versocht dat voorts/
soude worden gheprocedeert totten/
voors(chreven) decreete ende goedenisse doen/
te weten dat bij ons schepenen voors(chreven)/
wel ende intlanghe oversien hebbende/
die voors(chreven) bescheeden vercoopinghe condi/
tie ende allen t gene daer uuijt ende/
naer is gevolght procederende alsoo/
tot d interpositie van(de) voors(chreven) decrete/
hebben wij schepenen voornoempt ter/
manisse des h(ee)[re] meijers daer overstaende/
weghens sijne keijs(erlijcke) ende con(incklijcke) ma(jestei)t als/
hertoghe van brabant ende van sijn/
recht van naederschap vertijdende bij/
onsen vonisse geauthoriseert ende autho/
riseren bij desen allen t gene in desen is/
ghedaen geweest ende voorts teghens/
alle degene ende geactioneerde alsnu/
alnoch behoorelijck voorts geroepen/
sijnde ende nijet comparerende default/
ende contumatie gevende ende voort/
proffijt van dijen hun van alsulcken recht/
actie ende gerechtigheijt hun aen ende totte
//
voors(chreven) hoffstede competerende seculdere(nde)/
hebben wij de selve hoffstede aengewesen/
ende aenwijsen bij desen den voors(chreven) francis/
de winter dijenvolghens soo wordt den/
selven ofte den selven bij hem te noemen/
daerinne gegoijt ende geerfft present/
den voors(chreven) officiael essinck ende de selve/
hoffstede ten behoeve vanden voors(chreven) de win/
ter offte den genen bij den selven de winter/
te nomineren acceptere(nde) om bij hem ofte/
den genen als voor gebruijckt ende ghepro/
fiteert te worden als alle andere hunne/
propre goederen et satis et waras pro ut/
latius als inde voors(chreven) geciteerde conditie/
actum xiii augusti 1729
ContributorsMarika Ceunen , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-20 by Inge Moris