SAL7612, Act: V°125.2-R°127.1,V°128.1 (60 of 157)
Search Act
previous | next
Act V°125.2-R°127.1,V°128.1  
Act
Date: 1729-12-12

Transcription

2016-12-11 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt des heere/
meijers ende schepenen van loven/
naer te noemen gesten den not(ari)s
//
ende officiael festraets om de naervol/
gende acte notariael alhier wettelijck/
te vernuwen ende te herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert/
sijnde volgens die procuratie daer/
inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden vii 9bris 1729/
compareerde voor mij openbaer/
not(ari)s bijden souvereijnen raede van/
brabant geadmitteert te loven resi/
derende ende inde presentie der/
getuijgen naergenompt arnoldus/
van leeuw den jongen m(eeste)[r] broodt/
maecker vettewarier et(ce)t(er)a van sijnen/
stiel ende catharina van ermegem/
gehuijsschen innegesetenen deser stadt/
beneffens carel van ermegem/
in houwelijck met anna de pauw ins/
gelijckx m(eeste)[r] broodtmaecker alhier/
Welcke comparanten soo in eijgen/
naeme als inden naeme van henne/
consoerten e(nde) alle degene des raeckende/
voor de welcke sij comparanten ieder/
voor de hellicht tot het gene naerbes(chreven)/
hen mits desen verclaeren sterck te/
maecken bekenden vercoght gecedeert/
e(nde) getransporteert te hebben aen ende/
ten behouve van peeter van meerbeeck
//
hier present ende het gene naerbes(chreven)/
soo voor hem als voor sijne huijs/
vrouw susanna crabeels in coop/
acceptere(nde) dats te weten een dagh/
mael min oft meer braeck plecke/
tot meerbeeck regenoten sijne hoogh/
weerdighijt den biscop van gent/
ter i[e] carel wolffs ter ii[e] an/
thoen van meerbeeck ter iiii[e] seijde/
geschiedende desen afcoop voor ende/
omme de somme van dertigh guldens/
courant Welcke somme sij transpor/
tanten alsnu uijt handen vanden/
acceptant kennen ontfangen te/
hebben dienende dese voor volle/
quittantie waranderende sij transpor/
tanten voor vrij e(nde) onbelaste braeck/
plecke e(nde) hen te competeren/
uijt den hoofde van wijlen hennen/
respective vaeder carel van/
ermegem volgens scheijdinghe/
e(nde) deijlinghe gepasseert voor den/
not(ari)s nicolaij e(nde) sekere getuijgen/
in date 9[e] januarii sesthien hondert/
vier entachentigh als sij verclaerde/
hier voor waerschap e(nde) guarrant/
gelovende bij desen e(nde) alvolgens te
//
constitueren een ieder thoonder deser/
ten eijnde van vernuwinghe/
soo voor den souvereijnen raede van/
brabant heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven e(nde) alomme elders ende/
aldaer tot volbrengen van het/
gene voorsc(hreven) is te consenteren in/
gewillighe condemnatie ontgoede/
nisse e(nde) goedenisse sonder dagement/
onder obligatie submissie ende renun/
tiatie in forme actum loven/
ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van jan vander hulst ende/
jan van meerbeeck getuijgen/
de minute deser becleet met segel/
volgens reglement arnoldus van/
leeuw carel van ermegem ca/
tharina van ermegem peeter/
van meerbeeck et a me notario/
Onderstont quod attesttor signatum/
f(ranciscus) l(udovicus) festraets not(ariu)s pub(licu)s aldus ver/
nieuwt e(nde) herkent de voors(chreven) acte notariael/
In teghenwoordigheijt des h(ee)[re] meijers e(nde)/
schepenen van loven naer te noemen gestaen/
den officiael essinck om die naervolghende
//
bijden voornompden geconstitueerden/
den welcken dijen volgens ter/
maenisse des heere meijers ende/
wijsdomme der naerbeschreven heeren/
schepenen heeft opgedragen met be/
hoorelijcke verteijgenisse het dagh/
mael min oft meer braeck plecke inde/
voors(chreven) acte notariael breeder ge/
insereert e(nde) regenoten gespeci/
ficeert e(nde) daer uijt bij ordonnantie/
van rechte ontgoijt e(nde) onterft sijnde/
soo wort daer inne behoorelijck/
gegoijt gevest e(nde) geerft den/
officiael van ranst present accep/
terende inden naeme e(nde) ten behouve/
van peeter van meerbeeck ende/
susanna crabeels gehuijsschen Et/
satis et waras pro ut latius in dicto procuratorio coram jo(ncke)[r] gilbert/
joseph van grave heere van bain/
rieu et leijens et s(eigneu)[r] cornelis de ber/
ges hac xii xbris 1729
ContributorsAgata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-27 by Inge Moris