SAL7612, Akte: V°235.2-R°238.1 (103 van 157)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°235.2-R°238.1  
Act
Datum: 1730-02-27

Transcriptie

2016-12-08 door pieter-jan lahaye
Allen de gene die dese letteren sullen
//
sien oft hooren lesen saluijt wij/
jo(ncke)[r] albert francois van winghe/
j(oncke)[r] willelmus van bemmel heer/
e(nde) m(eeste)[r] hiachintus jacobus schouten/
et s(eigneu)[r] joannes van arenbergh sche/
penen der stadt loven doen cont/
e(nde) te weten met kennisse der waer/
heijt dat alsoo aert janssens ende/
margarita vander rest gehuijsschen/
innegesetenen van pellebergh/
met schepene briven deser stadt/
in date 20 xbris 1728 in hac camera/
verbonden e(nde) verobligeert stonden/
aen s(eigneu)[r] cornelis de roos ende jouff(rouw)[e]/
joanna meersmans gehuijsschen/
innegesetenen der stadt brussel/
als erfgenaemen universeel van/
wijlen den eerw(eerdighen) heere petrus/
luijckx in sijn leven pastoir van/
leefdael in eene rente van/
sesthien guldens verschenen was/
voor diversche jaeren ende/
om te comen tot naedere vastighijt/
der selve rente e(nde) verloopen dijer
//
soo sijn uijt crachte vande voors(chreven)/
schepene briven aende voors(chreven) erff/
genaemen verleent geweest deser/
stadts opene briven van main/
mise opde goederen der voors(chreven)/
verobligeerde de welcke oock/
behoorelijck ter executie sijn/
gestelt geweest door den bode/
matthijs de coninck ut hic re/
tulit e(nde) de selve goederen in/
sijne als in ons gen(edichs) h(ee)re des keij/
sers e(nde) coninckx als hertoghe van/
brabant e(nde) in deser stadts handen/
ten behouve vande voors(chreven) impe/
tranten genomen e(nde) signantelijck/
seker huijs ende hoff e(nde) erffve onbe/
grepen der maete soo e(nde) gelijck/
het selve gestaen e(nde) gelegen is/
binnen de parochie van pellebergh/
genompt de kat regenoten s heere/
straete loopende naer kerckum/
ter i[e] ende de straete loopende naer/
het gravens hoff ter ii[e] de paters
//
augustijnen binnen loven ter iii[e] e(nde) iiii[e]/
seijde hebbende de selve impetranten/
tot den selven huijse hoff e(nde) erffve/
behoorelijck geleijt volgens den re/
laese in pede der selve briven/
gestelt die oock op den 5[e] jan(uarii) 1729/
mits hender non comparitie nochte/
oppositie sijn gedecreteert e(nde) verclaert/
executoriael Tot welck decreet de/
voors(chreven) verobligeerde alvoorens/
sijn gedaeght geweest met contbr(ieven)/
deser stadt geexploicteert door/
den voors(chreven) bode matthijs de coninck/
welcken volgens sijn aende meerge/
melde impetranten verleent geweest/
voordere bb? van executoren de/
welcke oock behoorelijck ter executie/
sijn gestelt geweest door den voors(chreven)/
bode matthijs de coninck met affixa(tie)/
van billetten in houdende specificantie/
van panden waer e(nde) wanneer de selve/
soude vercoght worden en sijn dijen/
volgens binnen den dorpe van/
pellebergh ten huijse van peeter luijckx/
herbergier aldaer gehouden twee be/
hoorelijcke sitdagen van vierthien/
tot vierthien dagen waer van den/
lesten is geweest 25 maii lestleden/
alswanneer het voors(chreven) huijs hoff e(nde) erffve
//
ten uijtganck der brandende kersse is/
gebleven aende not(ari)s festraets soo voor/
hem als voor den gene bij hem/
te nomineren voor e(nde) omme de somme/
van hondert guldens ende een hooghe/
wisselgelt alles ingevolghe de publiecke/
conditien daer over gehouden bij den/
officiael festraets die alhier in origi/
nali gesien in desen gehouden worden/
voor geinsereert e(nde) gerepeteert/
welcken volgens sijn alwederom de/
voors(chreven) verobligeerde gedaeght door den/
bode matthijs de coninck ut iterum/
hic retulit om over de voors(chreven) vercoo/
pinghe tegens op hodie te comen sien/
hooren interponeren den decrete ende/
goedenisse oft wel hen daer tegens te oppo/
neren e(nde) mits hender non comparitie/
nochte oppositie Soo is versocht dat voorts/
saude worden geprocedeert tot der voors(chreven)/
decrete daer te weten dat bij ons/
schepenen voors(chreven) wel e(nde) int lanck over/
sien hebbende die voorsc(hreven) bescheeden ver/
coopinghe e(nde) alle het gene daer uijt e(nde)/
naer is gevolght Procedere(nde) alsoo tot d in/
terpositie van(de) voors(chreven) decrete hebben wij sche/
penen voorgenompt ter maenisse des/
heere lieutenants meijers daer over staende/
wegens sijne keijserlijcke e(nde) conincklijcke ma(jestetij)t[s]/
als hertoghe van brabant e(nde) van sijn recht/
[van naederschap verteijgende] bij onsen vonnisse geauthoriseert e(nde) authori/
[seren bij desen] alle het gene in deser gedaen is geweest e(nde) voorts/
[tegens alle] degene e(nde) geactioneerde alsnu alnogh behoorelijck/
[voorts geroepen] sijnde e(nde) niet comparere(nde) default e(nde) contumatie/
[gevende e(nde)] voort proffeijt van dijen hun van alsulcken recht actie/
[e(nde) gerechtighijt] hun aen e(nde) tot den voors(chreven) huijse hoff e(nde) erffve competere(nde)/
[secludere(nde)] hebben wij het voors(chreven) huijs hoff e(nde) erffve aengewesen/
e(nde) aenwijsen mits desen bij nominatie vanden voors(chreven) not(ari)s festraets/
aenden ersaemen joannes taveniers e(nde) joanna vanden put gehuijsschen
//
joanna vanden put gehuijsschen et satis et waras pro ut/
[latius inde voorgeciteerde conditien hac xxvii feb(ruarii) 1730]
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2014-10-27 door Inge Moris