SAL7612, Act: V°47.2-V°50.1 (22 of 157)
Search Act
previous | next
Act V°47.2-V°50.1  
Act
Date: 1729-08-14

Transcription

2016-12-13 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren meijers/
e(nde) schepenen van loven naer te noemen/
gestaen den off(iciae)[l] essinck omde naervolge(nde)/
acte notariael alhier te vernieuwen/
e(nde) te herkennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden desen achtsten julii
//
1729 comparere(nde) voor mij notaris bij/
den souverijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residere(nde) present/
die getuijghen naer te noemen joannes/
heijlighen innegesetenen van rotselaer/
denwelcken onder gelofte van dese te sullen/
doen lauderen e(nde) approberen door sijne/
huijsvrauw joanna maria vanden panhuijsen/
heeft verclaert wel e(nde) deughdelijck/
ontfangen te hebben van s(eigneu)[r] michael/
thomas van nethen bejaerdighe jonghman/
e(nde) innegestenen deser stadt de somme van dreij hondert vijftigh/
guldens wisselgelt den schellinck/
gerekent tegens sesse stuijvers den/
ducaton tot dreij guldens ende alle/
andere munte naeradvenant voor welcke/
somme den comparant geloeft jaere/
lijcx te sullen gelden e(nde) betaelen aenden/
voors(chreven) s(eigneu)[r] van nethen ofte sijns actie/
hebbende eene rente van vierthien/
guldens seventhien stuijvers twee oorden/
los e(nde) vreij van alle lasten e(nde) impositien/
t sij x[e] xxx[e] xxxx[e] mindere ofte/
meerdere penninghen innegestelt ofte/
naermaels inne te stellen niettegenstae(nde)
//
sijne maj(estij)[ts] placcaerten ter contrarie/
aende selve wel expresselijck derogerende/
bij desen welcke rente voor het/
ierste jaer sal comen te verschijnen den/
achtsten julii 1730 ende soo voorts van/
jaere tot jaere tot die effective/
quijtinghe toe der selver die altijdt sal/
mogen geschieden als het den rentgelder/
gelieven sal met gelijcke somme/
munte e(nde) interest van dijen boven/
de costen van affectatie daer voor/
verobligere(nde) persoon e(nde) goederen meubelen/
e(nde) immeubelen present ende toecomende/
e(nde) naementlijck sesse vierendeelen brocx/
gelegen onder rotselaer int herstel/
broeck regenoten jan vermaelen ter/
eenre andries bries ter tweedre anthoen/
verreijt der derdere/
Item alnoch een dachmael broecx gelegen/
aldaer regenoten den demere ter eenre/
d erfgenaemen wauter van aerschot/
ter tweedre e(nde) jon(cke)[r] van varlhem ter/
iii[e]/
Item alnoch een halff daghmael broecx/
int selven broeck gelegen onder regenoten/
de leijgrachte ter eenre jan imbrechts ter/
ii[e] e(nde) jon(cke)[r] van varlhem ter iii[e]
//
Item noch een halff boinder lants gelegen/
onder rotselaer aent vossenhooft regenoten/
guilliam vrancx ter eenre de straete/
in twee andere seijden consenterende/
tot vastigheijt e(nde) jaerelijcxe betaelinge/
der selver in affectatie t sij bij opdracht/
beleijde e(nde) mainmise decreet e(nde) herdecreet/
der heeren schepenen van loven daerop/
te volgen gelijck oock op een daghmael/
broecx gelegen onder rotselaer int/
salaken broeck bijden rentgelder vercregen/
tegens michiel spoelbergh cum/
suis regenoten den demer ter eenre/
den heere doctor e(nde) primarius reger/
rega ter tweedre ende hier mede/
comparere(nde) guilliam vanden panhuijsen/
innegesetenen van rotselaer voors(chreven)/
heeft verclaert sigh voor de voors(chreven)/
capitaele rente ende te verschijnen/
interest dijer te stellen als borge e(nde)/
cautionaris als principael renuntiere(nde)/
ten effecte van dien aen het beneficie/
ord(inis) excuss(ionis) et divis(ionis) daer van door mij/
notaris onderricht sijnde constituerende/
ten effecte van dijen onwederoepelijck/
een ieder thoonder deser ofte dobbel dijer/
om te compareren voor sijne maj(estij)[ts]
//
souverijnen raede van brabant die/
heeren meijer ende schepenen van loven/
e(nde) alomme elders daer des gelieven/
sal om den inhoudt deser aldaer te/
vernieuwen ende herkennen consenterende/
den gebreckelijcken inde condemnatie/
voluntair gelijck oock in affectatie/
bij opdracht mainmise decreet e(nde) herdecreet/
als voors(chreven) sonder voorgae(nde) dagement/
niettegenstae(nde) die surranneringhe/
Aldus gedaen binnen loven ten tijde/
voors(chreven) ter presentie van s(eigneu)[r] jacobus/
leunckens e(nde) s(eigneu)[r] guilliam cordemans/
als getuijghen e(nde) was onderteeckent/
jan heijlighen gillam vanden panhuijsen/
michiel thomas van nethen e(nde) joanna/
maria vanden panhuijs Onderstont mij/
present notaris ende was onderteeckent/
g(uilliam) van ranst 1729 Leeger stont gepost/
29[e] julii 1729 is gecompareert den/
voors(chreven) joannes heijlighen denwelcken/
ondere gelofte van dese te sullen doen/
lauderen e(nde) de bovenstae(nde) door sijne/
huijsvrauw ende onder oock te sullen/
doen responderen door sijnen schoonvaeder
//
guilliam vanden panhuijsen heeft verclaert/
ingevolge den voorstae(nde) contracte noght/
noch ontfangen te hebben van s(eigneu)[r]/
michael thomas van nethen de somme/
van vijftigh guldens wisselgelt voor/
welcke hij geloeft te sullen jaerelijcx/
rente betaelen .../
...
welcke/
rente sal comen te verschijnen ten/
selven valdaeghe als inden contracte/
ende ten selven penninck e(nde) voorts/
meer met consent in affectatie/
als inden selven contracte coram/
louies heerens e(nde) jacques gossoel als/
getuijghen die minute deser becleet/
met behoorelijcken segel onderteeckent/
jan heijlighen gillam vanden panhuijsen/
joanna maria vanden panhuijs m(ichael) t(homas)/
van nethen e(nde) van mij notaris Onderstont/
quod attestor signatum g(uilliam) van ranst/
not(ari)s 1729/
Aldus vernieuwt ende herkent door/
den voornoempden geconstitueerden die/
voors(chreven) acte notariael in alle ende/
igewelcke haere poincten e(nde) clausulen/
denwelcken ter manisse des heeren
//
meijers ende wijsdomme der naerbes(chreven)/
heeren schepenen heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke verthijdenisse de goederen/
inden voors(chreven) contracte breeder v(er)melt/
e(nde) in hunne regenoten gespecificeert/
e(nde) daer uijt bij ord(onnanti)[e] van rechten behoo/
lijck ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo is/
inde deselve gegoijt e(nde) geerft (van)/
s(eigneu)[r] michael thomas van nethen present/
den off(iciae)[l] van ranst e(nde) ten behoeve vanden/
voors(chreven) s(eigneu)[r] van nethen acceptere(nde) et per/
monitionem reddidit op eene rente/
jaerelijcxe rente van seventhien guldens/
et satis et waras prout latius in/
dicto procuratario coram jon(cke)[r] albert/
francois van winghe e(nde) s(eigneu)[r] cornelis/
de berges schepenen hac xiiii[a] augusti/
1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-10-20 by Inge Moris