SAL7613, Act: R°1.2-V°3.1 (2 of 167)
previous | next
(only transcribed acts)
Act R°1.2-V°3.1  
Act
Date: 1730-06-26

Transcription

2019-02-01 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren lieute/
nant meijers in absentie des heeren/
meijers e(nde) schepenen van loven naer
//
te noemen gestaen den off(iciae)[l] essinck omde/
naervolge(nde) acte notariael alhier te/
vernieuwen e(nde) te herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert/
sijnde bij die procuratie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen inder/
maniere naervolge(nde) Op heden desen/
22[e] junii 1730 compareerde voor/
mij notaris bijden souverijnen raede/
van brabant geadmitteert tot loven/
residerende present die getuijghen naer/
te noemen s(eigneu)[r] guillielmus van hane/
wijck bejaerdighen jonghman ende/
innegesetenen deser stadt denwelcken/
heeft verclaert wel e(nde) deughdelijck ont/
fangen ofte voor hem verschoten te/
sijn door s(eigneu)[r] adrianus noe m(eeste)[r] brauwer/
leveraer alhier e(nde) jo(ffrouw)[e] maria petronella/
van opstal gehuijsschen de somme van/
sesse hondert guldens wisselgelt den/
schellinck gerekent a sesse stuijvers den/
ducaton tot dreij gul(den)s e(nde) alle andere/
specien naeradvenant dat tot quijtinghe/
van eene capitaele rente van gelijcke/
sesse hondert gul(den)s wisselgelt die der/
... comparant q q was gelle(nde) aen/
het clooster van de engelsche nonnen
//
alhier binnen loven volgens die/
constitutie brieven gepasseert voor/
schepenen van loven den achtsten junii/
1718 in tertia onderteeckent j/
meuris voor welcke somme den/
voors(chreven) s(eigneu)[r] van hanewijck aenden/
voors(chreven) s(eigneu)[r] adrianus noe cum sua ofte/
huiis actie hebbende geloeft jaerlijcx/
te gelden e(nde) te betaelen binnen dese/
stadts wissele eene rente van vieren/
twintigh guldens los ende vreij van/
alle lasten e(nde) impositien t sij x[e] xx[e]/
mindere ofte meerdere penninghen/
ofte contributien innegestelt ofte/
inne te stellen niettegenstae(nde) sijne/
maj(estei)[ts] placcaerten ter contrarie aen de/
selve derogerende bij desen ende waer van/
het ierste jaer is innegegaen op datum/
deser e(nde) alsoo verschijnen sal opden xxii/
junii 1731 ende soo vervolgens van/
vervolgens jaere tot jaere tot die/
effective quijtinghe toe der selver altijdt/
te geschieden als het den rentgelder/
gelieven sal t eender reijse ende munte/
als voor metten interest dijer v(er)obli/
gerende tot vastigheijt der voors(chreven) capitaele/
rente e(nde) te verscheijne verloopen dijer/
sijnen persoon e(nde) goederen meubelen
//
ende immeubelen present e(nde) toecomende/
e(nde) naementlijck sekeren bempt groot/
vier boinderen gelegen onder s(in)[te] agata/
rodes regenoten de voors(chreven) jo(ffrouw)[e] maria/
petronella van opstal ter eenre den/
vreijthoff ter ii[e] den cleijnen steirt/
pael ter derdere de straete ter iiii[e]/
seijden den comparant competere(nde) bij/
scheijdinghe e(nde) deijlinghe gepasseert voor/
den notaris b van vossum den elfsten/
maii 1722 consenterende tot vastig/
heijt van t gene voors(chreven) is in affectatie/
t sij bij goedenisse ofte opdracht voor/
heer e(nde) rechter competent mede int/
slaen van beleijde e(nde) mainmise decreet/
e(nde) herdecreet der heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven daerop te volgen constituere(nde)/
ten effecte van dijen onwederoepelijck/
een ieder thoonder deser om te compareren/
voor den souverijnen raede van brabant/
heeren meijer e(nde) schepenen van loven/
ten eijnde van affectatie als voor mede/
om den inhoudt deser aldaer te v(er)nieu/
wen herkennen e(nde) slaen in condem/
natie volontair sonder dagement/
niettegenstae(nde) die surranneringhe
//
Aldus gedaen binnen loven ten tijde/
voors(chreven) ter presentie van guilliam/
gosseijn e(nde) guilliam mattecrois als/
getuijghen hiertoe aensocht die/
minute originele deser becleet met/
behoorelijcken segel Onderteeckent guil/
ielmus van hanewijck maria petronella/
van opstal e(nde) van mij notaris Onder/
stont quod attestor signatum g(uilliam) van/
ranst not(ari)s 1730 Aldus v(er)nieuwt/
e(nde) herkent door den voornoempden ge/
constitueerden die voors(chreven) acte nota/
riael in alle e(nde) igewelcke haere/
poincten e(nde) clausulen denwelcken/
dijenvolgens ter manisse des heeren/
luetenant meijers e(nde) wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen heeft/
opgedraeghen met behoorelijcke v(er)thijdenisse/
de vier boinderen bempts inden voors(chreven)/
contracte breeder v(er)melt e(nde) daer uijt/
bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck ontgoijt/
e(nde) onterft sijnde soo sijn in de selve/
behoorelijck gegoijt e(nde) geerft s(eigneu)[r]/
adrianus noe e(nde) jo(ffrouw)[e] maria petronella/
van opstal gehuijsschen om daer aen/
te verhaelen de rente van vier en/
twintigh gul(den)s sjaers e(nde) capitael
//
dijer present alhier den off(iciae)[l] van ranst/
e(nde) ten behoeve vande voors(chreven) gehuijsschen/
inder voegen voors(chreven) acceptere(nde) et per/
monitionem reddidit opden last/
der voors(chreven) rente et satis et waras/
prout latius in dicto procuratorio/
coram eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2019-02-01 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij act/
gepasseert voorden/
not(ari)s g(uilliam) van ranst/
den derden jan(ua)[rii]/
1737 dat de/
rente in dese/
van sesse hondert/
gul(den)s wisselgelt/
is gequeten quare/
vacat desen 4 jan(ua)[rii] 1737/
quod attestor g(uilliam) van ranst
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator