SAL7613, Act: R°10.2-V°14.1 (5 of 174)
Search Act
previous | next
Act R°10.2-V°14.1  
Act
Date: 1730-07-03

Transcription

2019-02-04 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
schepenen der stadt loven naer te/
noemen gestaen den officiael fes/
traets omde naervolgende acte/
notariael alhier wettelijck te ver/
nieuwen ende te herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert/
sijnde volgens die procuratie daer/
inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden desen vijffden
//
julii 1729 comparerende voor mij/
notaris bijden souvereijnen raede/
van brabant geadmitteert te/
loven residerende ende inde/
presentie der getuijgen naergenompt/
govaert van geertruijen innege/
setenen pachter tot lubbeeck/
welcken comparant heeft mits/
desen verclaert finalijck te hebben/
gerekent ende afgerekent met/
jouff(rouw)e joanna margarita vanden/
schrick bejaerde dochter binnen/
dese stadt als behoorelijcke com/
missie hebbende van jouff(rouw)e joanna/
maria lefebvre wed(uw)[e] van s(eigneu)r jo/
annes godding woonachtigh binnen/
de stadt maestricht haere moe/
derlijcke mattante ende dat over/
de achterstellen van seker pacht/
hoff landen bempden et(ce)t(er)a daer/
van dependerende gestaen ende/
gelegen onder lubbeeck voors(chreven)/
bijden voors(chreven) comparant nu menighe
//
jaeren in hueringhe besetenen/
ende alnogh is besittende vande/
voors(chreven) wed(uw)[e] godding ende is/
bevonden dat den voorschreven/
comparant naer reijpe ende/
voorsinnighe affrekeninghe/
op hodie gedaen aende voors(chreven)/
wed(uw)[e] godding tot date s(in)t[e] an/
driesmisse lestleden ten regarde/
vande landen ende tot halff/
meert insgelijckx lestleden/
ten regarde vande huijsinghe/
ende bempden boven alle/
betaelinghe finalijck schuldigh/
ende ten achteren is sonder/
hetgene alnogh sal comen te/
verscheijnen de somme van/
negenhondert sevenenvijftigh/
guldens elff stuijvers twee/
oorden ende want den voors(chreven)/
comparant dese penninghen/
alsnu niet en is hebbende aende
//
handt om dese somme te voldoen/
ende waer toe hij nochtans metten/
rechte al is aengesproken ende stont/
om teenemael geexecuteert te/
worden ende om dese inconvenientie/
eenighsints te voorcomen soo heeft/
den voorschreven comparant/
versocht ende gebeden dit naer/
volgende accordt ende articulen/
van provisionele opdracht aen alle/
welcke hij hem punctuelijck is submit/
terende ende verobligerende mits/
desen ende de welcke bij de voors(chreven)/
jouff(rouw)[e] joanna margarita vanden/
schrick inden naem van haere/
voors(chreven) mattante sonder nochtans/
haer in het alderminste te prejudicieren/
t sij van rechts voorderinghe oft/
andersints is geaccepteert ende sijn/
als volght/
Ierst datten voors(chreven) comparant tot/
voldoeninghe van sijne voors(chreven)/
schult als vande gene alnogh te/
verscheijnen mits desen is opdragende
//
ende cederende alle ende iegewelcke/
graenen soo gerte als wiecke geene/
uijtgenomen nochte gereserveert/
tegenwoordigh staende ende/
wasschende op de landerijen van/
het voors(chreven) pachthoff dependerende/
behoudelijck dat hij sal mogen/
genieten in cas men alles deugh/
saem siet te geschieden ontrent/
de vijff daghmaelen coren vruchten/
een halff bunder terwe ende een/
halff bunder min oft meer haevere vruchten/
van desen tegenwoordigen/
ooft uijt welck hertgraen lestgeno/
mineert hij comparant ten minsten/
sal moeten besaeijen vier bunderen/
opde bequaempste landen van het/
gemelt pachthoff om daer aen in/
cas de voors(chreven) sijne schult nogh niet/
en saude sijn betaelt volgens taxaet/
voor soo veel hem daer van saude/
toecomen te verhaelen/
Item dat hij alle de voors(chreven) graenen/
sal moeten afdoen ende schueren
//
ende het getal daer van immediatelijck/
aende voors(chreven) jouff(rouw)[e] vande schrick moe/
ten overleveren ende alle de/
selve graenen moeten dorsen kuijs/
sen ende thuijs brengen ende leve/
ren binnen loven welcke graenen/
hem sullen dienen op cortinghe van/
sijne schult volgens de weerde vande/
merckt/
Item dat de voors(chreven) jouffrouw vande/
schrick sal mogen senden alsucken/
persoon als haer gelieven sal om/
de selve graenen te helpen dorssen/
oft andersints te doen als ten raede/
ende sal den comparant de lasten/
gelijck oock degene van dit beschrijff/
et(ceter)a moeten betaelen sonder corten/
Item dat den comparant in cas/
de voors(chreven) jouff(rouw)[e] can vinden eenen/
bequaemen huerman om het gemelt/
pachthoff landen et(ceter)a te hueren/
in desen gevalle sal den meergemelden/
comparant van het selve pachthoff
//
landen ende weijden moeten scheijden/
met minschap ende vrindtschap/
sonder eentighe contradictie/
tegens halff meert toecomende/
ende in cas sij geenen en coste/
becomen soo sal de hueringhe ende/
pachtinghe blijven loopen tot/
laste vanden comparant soo lange/
de selve alnogh is duerende/
Item dat hij in sijn affscheijden/
t sij tegens halff meert voorschreven/
oft andersints geene vettinghe/
en sal mogen rekenen oft daer/
over quijtslagh genieten ten waere/
den aencomenden pachter iet wilde/
considereren/
Item dat de calavere vruchten/
staende besaeijt op ontrent vijff/
daghmaelen volgens de weerde oock/
sullen moeten worden geconsidereert/
Item dat den comparant immedi/
atelijck naer den naest comenden saet/
tijt publieckelijck sal moeten vercoopen
//
alle sijne bestiaelen meubelen et(ceter)a/
behoudelijck twee peerden met een/
veulen twee koijen ende twee/
rinders oock tot voldoeninghe vande/
voorschreve pretentie faute van/
dijen sal de voorschreve jouffrouw/
vande schrick oft haeren gecomitteerden/
alle sijne meubelen bestialen et(ceter)a/
selffs mogen doen vercoopen sonder/
eenigh vonnis houdende ten desen/
eijnde ende over alles t gene desen/
act is besluijtende voor gedecreteert/
Item verclaert hij comparant/
alnogh te verobligeren ende oppig/
noreren een bunder bempts min/
oft meer gelegen tot lubbeeck/
voorschreven regenoten het cappittel/
van s(in)t[e] peeters alhier ter eendere/
ende ii[e] d erffgenaemen goddingh/
ter iii[re] ende de straete ter vierdere/
alleenelijck belast met s heeren cheijns/
aenden heere de clair niett excederende
//
inde jaerelijckxsche betaelinghe/
de vijffentwintigh stuijvers hier/
voor waerschap gelovende/
om daer aen t allen tijde te/
verhaelen de voorschreve pretentien/
ende voorts onder obligatie/
van sijnen persoon ende [alle sijne andere] goe/
deren ende hem naer alle het/
gene voorschreven is punctuelijck/
te sullen reguleren tot sijne/
volle betaelinghe toe ende/
alvolgens te constitueren een/
ieder thoonder deser ofte copije/
authenticq ten eijnde van ver/
nieuwinghe soo voor den souve/
reijnen raede van brabant/
heeren meijer ende schepenen/
van loven ende alomme/
elders consenterende aldaer in/
gewillighe condemnatie ende/
voor soo veel noodigh int slaen/
van mainmise ende int decreet/
van dijen sonder dagement
//
oock onder verclaeren van desen/
act door sijne huijsvrouw te doen/
lauderen ende approberen onder/
submissie ende renuntiatie in forma/
actum binnen loven ten tijde/
voors(chreven) ter presentie van georgi/
us henricus stas ende jan van/
meulder als getuijgen aensocht/
sijnde d originele minute deser/
door de comparanten ende ge/
tuijgen beneffens mij notaris onder/
teeckent Onderstondt quod attestor/
signatum f(ranciscus) l(udovicus) festraets not(ariu)s pub(licu)s 1728/
Aldus vernieuwt ende herkent/
de voors(chreven) acte notariael bijden/
voornompden geconstitueerden/
in alle ende iegewelcke haere/
poincten clausulen ende articulen/
consenterende als bijden selven/
coram jo(nke)[r] willelmus van bemmel/
et s(eigneur) joannes van arenbergh/
hac tertia julii 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator