SAL7613, Act: R°101.1-V°104.1 (41 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°101.1-V°104.1  
Act
Date: 1730-10-31

Transcription

2019-03-06 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren lieute/
nants meijers mits d absentie des/
heere meijers ende wijsdomme/
der naerbeschreve heeren schepe/
nen gestaen den not(ari)s ende/
officiael festraets omde naervolgende/
acte notariael alhier wettelijck/
te vernieuwen ende te herkennen/
als thoonder vande selve selve/
geconstitueert sijnde conform/
die procuratie daerinne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght/
Op heden tweeden januarii/
duijsent seven hondert dertigh/
voor mij notaris bijden souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present/
die getuijgen naergenompt com/
pareerde jo(nke)[r] joannes gerardus/
van loen heere van roosbeeck/
et(ceter)a den welcken bij acte voor/
den onderges(chreven) not(ari)s gepasseert den/
negensten december 1727 vercregen/
hebbende voor hem ofte den genen
//
bij hem te denomineren de/
hellight van seker huijs hoff block/
ende boomgaert groot saemen/
ontrent een halff bunder onbe/
grepen der maete gelegen tot/
roosbeeck voors(chreven) regenoten/
vant geheel d engelstraete/
ter eendere de weduwe jan/
huts ter tweedere den valc/
kenbergh ter derdere ende/
p(ate)[r] du chateau ter vierdere sijden/
voor de somme van vieren/
sestigh guldens courant gelt/
ende eenendertigh stuijvers voor/
d acte copije e(nde) segels ende op/
heden vande wed(uw)[e] jacobi vander/
heijden vercregen hebbende eene/
rente van hondert guldens capi/
taels wisselgelt boven negen/
stuijvers voor restant van inte/
rest ende eenendertigh stuijvers/
insgelijckx voor d acte e(nde) copije/
maeckende alsoo te saemen de/
somme van hondert sevenen/
vijftigh guldens achthien stuijvers
//
in wissel het courant gereduceert/
ende in welck goet de weder/
hellicht is competerende aen/
elisabeth betten [dochter albert soo verclaert den heere comparant dese voors(chreven) vercregen hellight te retrocederen aende voors(chreven) elisabeth betten] uijt crachte/
vande clausule van denominatie/
inde voors(chreven) acte gereserveert/
opden last vande chijnsen/
ende prestatien van gronde/
daer op uijtgaende voor eene/
voortaene rente van seven/
guldens achthien stuijvers s jaers/
cours te nemen date deser/
ten respecte vande voors(chreven)/
somme ende alsoo ten penninck/
twintigh waer van het ierste/
jaer sal verscheijnen op gelijcken/
tweeden januarii 1731 ende soo/
voorts van jaere te jaere/
in courant gelt los ende liber/
van alle lasten ende exactien/
soo twintighste penningen beden/
subsidien contributien ende van/
alle andere iegewelcke impositien/
niettegenstaende eenighe placcaerten
//
oft uijtsendinghe ter contrarie/
waer aen de acceptante mits/
desen is derogerende welcke/
capitaele rente van hondert/
sevenenvijftigh guldens achthien/
stuijvers wisselgelt op het geheel/
goedt sal blijven gereserveert/
ende de mainmise aenden voors(chreven)/
heere van roosbeecke getrans/
porteert in haer vigeur sonder/
alteratie Allen d welck de voors(chreven)/
elisabeth betten geaccepteert/
hebbende geloeft de voors(chreven) rente/
altoos wel ende preciselijck/
te betaelen tot de quijtinghe/
dijer die sij t allen tijde sal/
moghen doen mits geleijcke hooft/
somme ende in wisselgelt/
als voor met volle rente tot/
voordere vastighijt dijer ver/
obligerende haeren persoon ende/
andere goederen meubelen ende/
immeubelen present e(nde) toecomende
//
met consent in affectatie con/
stituerende dijenvolgens partijen/
allen thoonder deser ofte dobbel dijer/
om te compareren soo voor/
heeren meijer ende schepenen/
deser stadt als weth van roosbeeck/
oft elders des behoorende ende/
aldaer te consenteren in ont/
goedenisse ende goedenisse/
in forma bij affectatie der voors(chreven)/
rente bij naedere mainmise/
ofte opdracht mitsgaeders in/
condemnatie voluntair te/
decreteren oock inden souvereijnen/
raede van brabant sonder voor/
gaende dagement niettegenstaende/
de suranneringhe Aldus gedaen/
ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van arnoldus ponsaers ende/
van franciscus guilielmus thi/
baut getuijgen hier toe aensocht/
sijnde d originele minute deser be/
cleet met behoorelijcken segel onder/
teeckent j(oannes) g(erardus) de loen heere van/
roosbeeck met het marcq van
//
arnoldus pontsaerts bij forme van/
een cruijsken verclaerende/
niet te connen schrijven et a/
me notario Onderstont quod attes/
tor signatum j a durij not(ari)s/
welcken volgens Aldus vernieuwt/
ende herkent de voors(chreven) acte/
notariael bijden voornompden/
geconstitueerden in alle ende/
iegewelcke haere poincten clau/
sulen ende articulen den welcken/
dijen volgens ter maenisse des/
lieutenants meijers mits d absentie/
des heere meijers als voor ende/
wijsdomme der naerbeschreve heeren/
schepenen heeft opgedragen met/
behoorelijcke verteijgenisse de/
hellight van het huijs hoff block/
ende bomgaert inde voors(chreven) acte/
notariael breeder geinsereert/
ende regenoten gespecificeert/
ende daer uijt bij ordonnantie/
van rechte ontgoijt ende onterft/
sijnde soo wort daerinne behoore/
lijck gegoijt gevest e(nde) geerft den
//
officiael van ranst present e(nde)/
accepterende inden naeme ende/
ten behouve vande eersaeme/
elisabeth betten ende sonder/
prejuditie dijer heeft den voors(chreven)/
geconstitueerden uijt crachte sijnder/
procuratie ter maenisse ende/
wijsdomme als voor met behoo/
relijcke verteijgenisse insgelijckx/
opgedragen het geheel huijs hoff/
block ende bomgaert .... waer/
van breeder inde voors(chreven) acte/
e(nde) daer uijt van geleijcken ontgoijt/
ende onterft sijnde soo woort/
den voors(chreven) officiael van ranst/
daerinne insgelijckx behoorelijck/
gegoijt gevest ende geerft t selve/
oock accepterende inden naeme/
ende ten behouve van jo(nke)[r] [joannes] gerar/
dus van loen heere van roos/
beeck et(ceter)a et per monitionem reddi/
dit opden last eender rente van/
seven guldens achthien stuijvers/
t jaers inde voors(chreven) acte notari/
ael insgelijckx breeder geprescribeert
//
welcke rente den voors(chreven) heere/
van loen daerop los ende vreij/
is hebbende ende behoudende et/
satis et waras pro ut latius/
in dicto procuratorio coram/
jo(nke)[r] albert francois van winghe/
et s(eigneu)r cornelis de berghes hac xxxi[e]/
(octo)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator