SAL7613, Act: R°115.2-V°116.1 (45 of 175)
Search Act
previous | next
Act R°115.2-V°116.1  
Act
Date: 1730-11-12

Transcription

2019-03-11 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren/
luetenant meijers in absentie des/
heeren meijers e(nde) schepenen van loven/
naer te noemen gestaen den off(iciae)[l]/
essinck omde naervolge(nde) acte notariael/
alhier te vernieuwen e(nde) te herkennen/
als thoonder van de selve geconstitueert
//
sijnde bij die procuratie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen inder/
maniere naervolgende/
Op heden desen 6[e] november 1730/
compareerde voor mij notaris/
bijden souverijnen raede van/
brabant geadmitteert tot loven/
residerende present die getuijghen/
naer te noemen s(eigneu)[r] jacobus ferdinandus/
de cupere e(nde) jo(ffrouw)[e] maria vandervorst/
gehuijsschen e(nde) innegesetenen van/
binckum dewelcke verclaerde v(er)cocht/
gecedeert e(nde) getransporteert te hebben/
soo ende gelijck sij doen bij desen/
aen joannes vlockmans e(nde) barbara/
daniels gehuijsschen ende innegesetene/
van bierbeeck alhier present ende/
in coop aenveirende een daghmael/
lants gelegen onder bierbeeck opt/
capellevelt regenoten den acceptant/
ter eenre de collegie drutii ter/
tweedre den h(eiligen) geest van bierbeeck/
ter derdere d erfgenaemen niclaes/
vanderveren ter vierdere belast met/
negen meijten ofte een oort sjaers/
ingevalle welcke transport is ge/
schiet om en boven den voors(chreven)
//
last om ende voor eene somme/
van hondert thien guldens wisselgelt/
den schellinck gerekent a sesse/
stuijvers den pattacon tot twee gul(den)s/
acht stuijvers e(nde) alle andere specien/
naeradvenant welcke somme de/
voors(chreven) transportanten wel e(nde) deughdelijck/
bekennen ontfangen te hebben diene(nde) dese/
desaengae(nde) voor quittantie sonder van/
voordere te moeten doceren e(nde) alvolgens/
soo verclaeren de transportanten tot het/
voors(chreven) daghmael lants geen recht nochte/
actie meer te hebben nochte te reserveren/
dan de acceptanten te surrogeren in hunne/
plaetse e(nde) stede metten selfsten rechte v(er)claere(nde)/
voorts het voors(chreven) goet ofte daghmael/
lants hun te competeren bij coop tegens/
s(eigneu)[r] hendrick wautelaers cum suis volgens/
contract gepasseert voorden notaris j/
a durij opden 24[e] meert 1724 e(nde) met/
gelofte van guarand ingevalle eenighe/
voordere lasten als voors(chreven) bevonden wierden/
constituerende ten effecte van dijen/
onwederoepelijck een ieder thoonder deser/
ofte dobbel dijer om te compareren/
voor den souverijnen raede van/
brabant heeren meijer e(nde) schepenen van/
loven die van bierbeeck e(nde) alomme/
elders daer des gelieven sal om den
//
inhoudt deser aldaer te vernieuwen herkennen/
e(nde) slaen in condemnatie volontair mede/
om aldaer te geschieden behoorelijcke/
ontgoedenisse e(nde) goedenisse alles sonder/
dagement niettegenstae(nde) die surranneringe/
Aldus gedaen binnen loven ten tijde/
voors(chreven) ter presentie van s(eigneu)[r] jo(anne)s franciscus/
geeraerts e(nde) s(eigneu)[r] carolus van ermegeen als/
getuighen die minute originele deser be/
cleedt met behoorelijcken segel onderteeckent/
bij de comp(aran)ten e(nde) acceptanten e(nde) getuijghen beneffens/
mij not(ari)s Onderstont quod attestor signatum/
g(uilliam) van ranst not(ari)s 1730 Aldus v(er)nieuwt/
e(nde) herkent door den voornoempden geconsti/
tueerden die voors(chreven) acte notariael in/
alle e(nde) igewelcke haere poincten ende/
clausulen denwelcken dijenvolgens ter/
manisse des voors(chreven) heeren meijers e(nde) wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen heeft opgedraegen/
met behoorelijcke verthijdenisse het daghmael/
lants inden voors(chreven) contracte breeder v(er)melt/
e(nde) in sijne regenoten gespecificeert e(nde) daer/
uijt bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck ontgoijt/
e(nde) onterft sijnde soo sijn int selve behoorelijck/
gegoijt e(nde) geerft jan vlockmans e(nde) barbara/
daniels p(rese)nt alhier den off(iciae)[l] van ranst e(nde)/
t hennen behoeve acceptere(nde) et satis et/
waras prout latius in dicto procuratorio/
coram jon(ke)[r] gilbert joseph van grave/
heere van bajenrieu laijens et(ceter)[a] e(nde) s(eigneu)[r]/
joannes van arenbergh schepenen ha(n)c/
12[a] (novem)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator