SAL7613, Act: R°137.1-R°139.1 (55 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°137.1-R°139.1  
Act
Date: 1730-11-25

Transcription

2019-06-23 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers e(nde) schepenen/
van loven naer te noemen ge/
staen den officiael essinck omde/
naervolgende acte notariael alhier/
wettelijck te vernieuwen ende/
te herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde vol/
gens die procuratie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden xvi (novem)bris/
xvii[c] dertigh voor mij notaris bijden/
souvereijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residerende/
present die getuijgen naergenompt/
compareerde jo(ffrouw)[e] gertrudis oliviers/
wed(uw)[e] wijlen s(eigneu)r petrus corthout inne/
gesetene deser voors(chreven) stadt welcke/
comp(aran)te verclaert bij desen wel ende/
deughdelijck vercoght gecedeert ende/
getransporteert te hebben aen ende/
ten behouve vanden eerw(eerdigen) heere/
christianus bombaije licentiaet inde/
h(eilige) godtheijt ende in bijde de rechten/
groot cannoninck van s(in)t[e] peeters/
alhier et(ceter)a present ende hetgene naer/
beschreven in coop accepterende/
alsucke twee distincte rentiens
//
ieder van hondert guldens courant/
gelt capitaels croijserende a ses/
ten hondert volgens de respective/
constitutie briven daervan sijnde/
in date 22 jan(ua)rii 1727 e(nde) xii (decem)bris/
1729 bijde gepasseert voor den/
onderges(chreven) not(ari)s e(nde) bij opdracht voor/
heeren meijer ende schepenen/
alhier in prima gerealiseert/
respective in date xxiii jan(ua)rii 1727/
ende 19 (decem)bris 1728 welcke beschee/
den alhier aenden h(e)re acceptant/
sijn overgelevert bij e(nde) mits desen/
spreckende dese voors(chreven) twee rentiens/
tot laste van geeraet pulinckx/
e(nde) maria vander loock gehuijsschen/
tot hauwaert geschiedende dit/
transpoort ende cessie voor ende/
omme gelijcke somme van twee/
hondert guldens courant als voor/
e(nde) negen gul(den)s voor de openstaende/
verloopen der voors(chreven) twee rentiens/
bij moderatie alle welcke penningen/
de transportante alsnu uijt handen/
vanden voors(chreven) heere acceptant/
kent ontfangen te hebben bij desen/
soo dat dese is dienende voor volle
//
ende absolute quittantie ver/
claere(nde) alvolgens tot het alhier/
gecedeerde gen paert nochte deel/
meer te hebben dan den voors(chreven)/
heere acceptant eodem iure te/
stellen in haere plaetse e(nde) stede/
sonder nochtans gehouden te wesen/
in eenigh guarrant dan hetgene/
van rechte dat is dat sij transpor/
tante dese aen niemant anders/
en heeft vercoght belast oft/
veralieneren Dus is te weten/
dat dese penningen sijn geaccordeert/
gecort bij middel van seker vercoop/
van een halff bunder eersteren/
bosch aenden voors(chreven) h(e)re acceptant/
bij ditto pulinckx cum sua vercoght/
volgens acte oock voor mij onderge/
schreven not(ari)s gepasseert in date/
[vacat] 1730 sijnde dit halff bunder/
bosch een der panden voor dese/
voors(chreven) rentiens onder meer andere/
verobligeert conform de voors(chreven)/
twee eerste genomineerde actens/
ende waer naer mits desen wordt/
geresereert ingevalle et(ceter)a constitu/
erende alvolgens partijen contractanten
//
hinc inde onwederoepelijck een ieder/
thoonder deser ofte dobbel authen/
ticq ten eijnde van vernieu/
winghe soo inden souvereijnen raede/
van brabant h(ee)ren meijer ende/
schepenen van loven ende al/
omme elders den gebreckelijcken/
aldaer consenterende in gewilli/
ghe condemnatie ende de trans/
portante boven dijen in ontgoe/
denisse ende goedenisse sonder/
dagement de suranneringhe/
niettegenstaende onder obligatie/
submissie ende renuntiatie in/
forma Actum ut supra ter presen/
tie vanden eerw(eerdigen) heere ferdinan/
dus elincx ende van francis/
cus guilielmus thibaut getuij/
gen hier toe aensocht de minute/
deser becleet metden behoorelijcken/
zegel ende onderteeckent gerdru/
dis olieviers c(hristianus) bombaije et a me/
notario Onderstont quod attestor/
signatum f(ranciscus) l(udovicus) festraets not(ariu)s pub(licu)s 1730/
Aldus vernieuwt ende herkent de/
voors(chreven) acte notariael bij den voornompden
//
geconstitueerden in alle ende/
iegewelcke haere poincten clausulen/
e(nde) articulen den welcken dijenvol/
gens ter maenisse des lieutenants/
meijers mits d absentie des heere/
meijers e(nde) wijsdomme der naerbe/
schreve heeren schepenen heeft/
opgedragen met behoorelijcke ver/
teijgenisse de twee rentiens/
ieder van sesse guldens t jaers/
inde voors(chreven) acte notariael bree/
der gespecificeert e(nde) daer uijt bij/
ordonnantie van rechte ontgoijt/
e(nde) onterft sijnde soo wort daer/
inne behoorelijck gegoijt gevest/
e(nde) geerft den officiael festraets/
present alhier ende de selve ten/
behouve vanden eerw(eerdigen) heere chris/
tianus bombije licentiaet inde/
h(eilige) godtheijt e(nde) in bijde de rechten/
et(ceter)a accepterende et satis et/
waras pro ut latius in dicto/
procuratorio coram eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator