SAL7613, Act: R°15.1-R°18.1 (6 of 174)
Search Act
previous | next
Act R°15.1-R°18.1  
Act
Date: 1730-07-10

Transcription

2019-02-07 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenant meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen ge/
staen den officiael festraets omde/
naervolgende acte notariael alhier/
wettelijck te vernieuwen ende/
herkennen als thoonder vande selve/
geconstitueert soo volgens die onwederoe/
pelijcke procuratie vande naerbeschreve/
acte notariael als oock op macht ende/
ingevolghe de onwederoepelijcke pro/
curatie verleden bij s(eigneu)[r] joannes/
van lint voor den notaris vander/
smissen e(nde) sekere getuijgen in date/
tweelffsten augusti xvii[c] derthien/
ten behouve van s(eigneu)[r] lambrecht vander/
smissen alle het welck door den voors(chreven)/
geconstitueerden wort gedaen als/
volght Op heden den i[e] meert/
1717 compareerde voor mij notario/
present die getuijgen naergenompt/
s(eigneu)[r] lambrecht vander smissen/
innegesetene van erps verclaert/
gecedeert ende getransporteert
//
te hebben soo ende gelijck hij doet/
bij desen aen ende ten behouve/
van de weese peeter van gemen/
sone geeraert gewesene rentmeester/
der stadt loven present alhier/
jouff(rouw)e maria van langendonck/
als momboiresse der selve/
weese ende accepterende alsulcke/
rente van vierhondert guldens/
capitaels in permissen wisselgelt/
als ten behouve vanden voors(chreven)/
s(eigneu)r lambrecht vander smissen heeft/
bekent s(eigneu)r joannes van lint vol/
gens acte voor mij notario ende/
getuijgen gepasseert in date/
xii[e] augusti 1713 alhier bij copije/
authenticq gethoont ende gebleken/
bekennende den selven s(eigneu)r vander/
smissen de cappitaelen der selve/
rente alsnu in contante pennin/
gen te hebben ontfangen dienende/
dese alsoo voor absolute quittantie/
waranderende de selve rente
//
alsnu in contante penningen/
te hebben ontfangen dienende/
dese alsoo voor absolute quittantie/
waranderende de selve rente voor/
vrije eijgen ende onbelast ofte/
veralieneert van sijnen t wegen/
daervoorens altijt guarrant ende/
genoghdoen gelovende oft naer/
maels iet te cort quaeme mits/
welcke verclaert hij transportant/
geen voorder recht ofte actie tot/
de selve rente te pretenderen/
ofte te reserveren maer alle het/
selve te cederen ende te transpor/
teren als boven stellende dijen/
volgens de voorschreve weese/
in sijne plaetse ende stede om/
hem op de panden inde consti/
tutie gementioneert te doen/
assureren soo ende als ten raede/
behooren sal gelovende hij trans/
portant dese te houden goet vast/
ende van waerden t selve t achter/
volgen ende te volbrengen
//
onder obligatie submissie submissie/
ende renuntiatie in forma consti/
tuerende onwederoepelijck allen/
thoonders deser ofte copije authen/
ticq ende elck in het besonder om/
te compareren in sijne ma(jestij)t[s] sou/
vereijnen raede van brabant/
voor d heeren meijer ende sche/
penen der stadt loven ende alomme/
elders daer des van noode wesen/
sal ende aldaer bij vernieuwinghe/
ende sententieringhe deser te/
consenteren inde voluntaire/
condemnatie ende parate execu/
tie sonder voorgaende dagement/
Aldus gedaen ende gepasseert/
ten tijde voorschreven ter pre/
sentie van(den) advocaet robin ende/
den licentiaet dominicus sassenus/
als getuijgen d originele minute/
deser becleet metten behoorelijcken/
zegel is bij de voors(chreven) comparanten/
beneffens mij notaris onderteeckent/
Onderstondt quod attestor signatum
//
g vander smissen not(ari)s 1717 Aldus/
vernieuwt e(nde) herkent de voors(chreven) acte/
notariael ingevolghe de procuratien/
in proemio deser geraert bijden/
voornompden geconstitueerden/
in alle e(nde) iegewelcke haere poinc/
ten clausulen ende articulen den/
welcken den volgens ter maenisse/
des lieutenants meijers mits d absentie/
des heere meijers ende wijsdomme/
der naerbeschreven heeren schepenen/
heeft opgedragen met behoorelijcke/
verteijgenisse Ierst seker daghwant/
lants gelegen onder het graeffschap/
van erps opden ketelpoel rege/
noten het goidtshuijs ter camere ter/
i[e] de representanten jo(nke)[r] francois/
de plaines ter tweedere de goederen/
vande kercke van erps ter iii[e] de/
goederen vande kercke van neder/
ockezeel ter vierdere zeijden wesende/
vrij ende onbelast/
Item een halff daghwant lants/
gelegen onder het voorschreve/
graeffschap op limbosch ten comende
//
met drij zeijden tegens die goederen/
vanden heere baron van pellebergh/
ende de wed(uw)[e] guilliam pauwels/
ter vierdere zeijden/
Item nogh drij vierendeelen lants/
gelegen aldaer boven de catteput/
regenoten d erffgenaemen van/
wijlen den heere fiscael srapen/
ter i[e] de kiste vanden wijngaert/
tot brusselen ter tweedere ende/
de wederhellight competerende/
den voors(chreven) guilliam van lint/
ter vierdere zeijden/
Item alnogh eene rente van/
hondert guldens cappitaels tot/
laste van merten michils ende/
bepant op sijn huijs gelegen onder/
erps tot nederbulle gecreeert te/
gens den penninck sesthien vol/
gens de bescheeden daer van sijnde/
dewelcke alhier worden gehouden/
voor geinsereert ende daer uijt/
bij ordonnantie van rechte ontgoijt/
ende onterft sijnde soo wort daerinne/
behoorelijck gegoijt gevest ende geerft
//
den officiael eduardus essinck inden/
naeme ende ten behouve van jouffrou/
wen maria ende anna van lan/
gendonck gesusters ende beijde/
beggijnckens op den grooten beggijn/
hove alhier als erffgenaemen van/
wijlen peeter van gemen sone/
geeraet et per monitionem reddi/
dit op den last eender rente van/
twintigh guldens wisselgelt t jaers/
verschenen ende te verscheijnen/
et satis et waras pro ut latius/
in dicto procuratorio coram jo(nke)[r]/
willelmus van bemmel e(nde) heer/
ende m(eeste)r hiachintus jacobus schouten/
hac x[e] julii 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator