SAL7613, Act: R°169.2-V°176.1 (66 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°169.2-V°176.1  
Act
Date: 1730-12-18

Transcription

2019-04-09 by pieter-jan lahaye
Alle degene die dese letteren sullen/
sien offte hooren lesen saluijt wij jo(nke)[rs]/
gilbert joseph van grave heere van baien/
rieu e(nde) leijens jo(nke)[r] petrus de herckenrode h(e)[re]/
van roost jo(nke)[r] wilhelmus van bemmel e(nde) s(eigneu)r/
cornelis de berges schepenen der stadt loven/
doen condt ende te weten met kennisse der waer/
heijt want jouff(rouw)[e] barbara van schoubroeck/
weduwe wijlen s(eigneu)r jacobus van nethen met/
schepene brieven deser stadt in date xxiiii[e]
//
martii 1728 in hac camera verbonden e(nde)/
verobligeert stondt te betaelen aen sijne/
ex(cellen)[tie] den heere prince van rubempre in eene/
somme van sesse duijsent eenen gulden sesthien/
stuijvers twee oorden met noch andere gelofften/
breeder inde voorschr(even) brieven vermelt uuijt/
crachte van welck scabinael bescheedt is den/
officiael van ranst inden naem e(nde) ten behoeve/
van sijne voorschr(even) ex(cellen)[tie] geleijdt gheweest/
tot alle ende iegewelcke goederen hoeve/
ende erffve competerende die voorschr(even) jouff(rouw)[e]/
barbara van schoubroeck weduwe van wijlen/
s(eigneu)r van nethen ende naementlijck ierst/
tot seker huijs geleghen alhier binnen loven/
teghen over de a(n)nontiaten ghenoempt brussel/
met sijne appendentien ende dependentien van/
dijen regenoten jo(nke)r de plaines ende den h(e)[re]/
baron van loonbeeck t samen ter eenre d erffghen(aemen)/
de vroije jacobus van dormael e(nde) meer andere/
ter ii de straete van vooren ter iii d erffghenaemen/
vander doodt ter iiii seijde Item tot een vieren/
deel landts geleghen op de kesselsche berghen/
regenoten jan schol ter eenre d abdije van/
vlierbeeck ter ii de schorestraete ter iii e(nde) [vacat]/
[vacat] ter vierdere seijden Item tot vijff dagh/
maelen landts geleghen buijten de diestersche/
poorte bij loven regenoten de bosselsche straet/
in twee sijden jo(nke)[r] de prez ter iii ende s(in)te mer/
tens clooster ter vierdere seijden mitsgaeders sijn/
uuijt crachte der voorschr(even) schepene brieven aen/
den voornoempden heere impetrant geaccor/
deert gheweest [deser stadts opene] brieven van mainmise ver
//
ende naementl(ijck) op die goederen indie voorschr(even)/
brieven van mainmise ghespecificeert geleghen/
soo onder cortrijck s(in)[te] peeters rode houwaert/
nieuwrode als s(in)t jooris winghe welcke brie/
ven van maimise opden xxxi martii van(den)/
selven jaere sijn behoorelijck geexploic/
teert geweest door den bode leonardus/
vanden plas ingevolghe den relaese in dorso/
der voorschr(even) brieven gestelt de welcke/
[beleijdt e(nde) die voors(chreven) brieven van mainmise] opden/
derden april daernaer mits non comparitie/
der voors(chreven) verobligeerde e(nde) haeren voluntairen/
consente int bekennen der voorschr(even) somme/
gedraeghen sijn gedecreteert e(nde) verclaert/
executoriael ende mits de surraneringhe/
vanden voorschr(even) decreete ende faulte van/
betaelinghe der voorschr(even) somme als gelofften/
waer van breeder inhet [voorschr(even) beleijdt als] voorschr(even) brieven van main/
mise ende mits haere afflijvigheijt soo heeft sijne/
voorschr(even) ex(cellen)[tie] genoodtsaeckt geweest/
te doen daeghen s(eigneu)r georgius van nethen s(eigneu)r/
van meerbeeck s(eigneu)r van wanghe cum suis/
ende catharina de hertogh respective re/
presentanten der voorschr(even) jouff(rouw)[e] barbara/
van schoubroeck e(nde) jacobus van nethen in/
hun leven gehuijsschen waeren mitsgaeders den proc(ureu)r/
[janssens] als curateur van(de) selven sterffhuijse ten eijnde/
om het voorschr(even) beleijdt e(nde) brieven van main/
mise anderwerff te comen sien decreteren/
e(nde) verclaeren executoriael ende mits d opposi/
tie der voorsge(daeg)de in date xxv[e] junii vanden/
voorleden jaere 1729 soo heeft sijne voorschr(even)/
ex(cellen)[tie] genoodtsaeckt geweest te dienen redenen
//
van daghement met conclusie in welcke saecke/
soo verre is gheprocedeert dat die voorschr(even)/
ge(daeg)de opden xxx september 1730 ten rolle der/
voorschr(even) heeren schepenen hebben comen condessen/
deren in het anderwerff decreet welcke voors(chreven)/
condessenderinghe alvoorens bijden proc(ureu)r duerij/
inden naeme e(nde) van weghens sijne voors(chreven) ex(cellen)[tie]/
is geacceptert ende opden derden october/
lestleden beneffens het voorschr(even) beleijdt als brie/
ven van mainmise respective anderwerff sijn/
gedecreteert e(nde) verclaert executoriael dan/
alsoo sijne voorschr(even) ex(cellen)[tie] hadde ondervonden/
alnoch andere goederen den sterffhuijse compe/
tere(nde) die welcke inde voorschr(even) brieven van/
mainmise nijet en waeren geinsereert Soo/
heeft sijne voorschr(even) ex(cellen)[tie] ons versocht om/
uuijt crachte der voors(chreven) schepene brieven/
hem verleent te worden naerdere brieven/
van mainmise om te comen tot naerdere/
vastigheijt ende betaelinghe der voorschr(even) somme/
van sesse duijsent eenen gulden sesthien st(uijver)s e(nde) twee/
oorden als andere gelofften inde voorschr(even) schepene/
brieven vermelt opde goederen competere(nde) den/
voorschr(even) boedel soo geleghen onder hauwaert/
s(in)te peeters rode cortrijck s(in)t jooris winghe/
als nieuwrode insgelijcx in hunne regenoten/
inde voorschr(even) brieven van mainmise geinsereert/
ende ghespecificeert waertoe dat wordt gere/
fereert ende worden [alhier] gehouden voor geinsereert/
dewelcke oock ter behoorelijcke executie [geexploicteert] sijn/
ingestelt gheweest door den voors(chreven) bode leonar/
dus vanden plas opden xiiii (octo)bris 1730 volghens/
des selffs relaes in dorso der selve brieven
//
ghestelt welcke voorschr(even) brieven van main/
mise naer dijen die voorschr(even) g(edaeg)[de] naementl(ijck)/
naementlijck den voorschr(even) s(eigneu)r georgius van/
nethen e(nde) catharina de hertogh mitsgaeders/
den procureur janssens inde qualiteijt van cura/
teur van(de) voors(chreven) boedel [waeren] gedaght respective/
op segel van twee stuijvers door den dienaer/
jan vermijlen ut retulit ende mits hunder/
non comparitie nochte oppositie opden xxi[e]/
octobris eensgelijcx lestleden sijn gedecreteert/
ende verclaert executoriael welcken vol/
ghens sijn aen sijne voorschr(even) ex(cellen)[tie] verleent/
gheweest voordere brieven van executorien/
dewelcke oock ter behoorelijcke executie sijn/
gestelt geweest bij affixie van billietten ter plaet/
[se alwaer die goederen geleghen waeren] inhoud ende specificatie vande panden specifica/
tie vande panden
waer ende wanneer de/
selve souden vercocht worden ende dijenvol/
ghens sijn alhier binnen loven indie herberghe/
[ghenoempt] de gulde sonne naervoorgaende permissie der/
voorschr(even) heeren schepenen in date xxi[e] (octo)bris/
voors(chreven) onderteeckent t van besten gehouden/
gheweest twee behoorelijcke sitdaeghen van/
xiiii tot xiiii daeghen als oock eenen derden/
sitdagh gheobtineert weghens sijne voorschr(even)/
ex(ac)[tie] in date xxii[e] (novem)bris lestleden onder/
teeckent als voor welcken voors(chreven) sitdagh is/
gehouden geweest opden iersten dagh der maendt/
december 1730 als wanneer de selve goederen ten/
[uuijtgaaen van brenndende kersse] als te weten ierst het huijs ende hoff met/
appendentien dier soo het selve ghestaen ende/
geleghen is binnen loven teghen over die annon/
tiaten ghenoempt brussel in dese goedenisse in/
sijne regenoten breeder geinsereert is ghebleven
//
als lesten hooghen ende verbieder aen jan/
francis wera ten behoeve van s(eigneu)r joseph tie/
lemans e(nde) jouff(rouw)[e] catharina laverdijns gehuijsschen/
ingevolghe des selffs verclaeren inde conditie opden/
voet vanden coop gestelt om ende voor de somme/
van sesthien hondert e(nde) eenen gulden Item sijn/
ghebleven aen d heer albert [ignace] delannoij als lesten/
[hoogher e(nde) bieder ten] behoeve vande twee minderjaerighe kinderen/
van sijne voors(chreven) ex(ac)[tie] ghebleven ingevolghe des/
selffs verclaeren in pede van(de) 1[e] coop gestelt te weten/
ierst vijff daghmaelen landts geleghen buijten/
die diestersche poorte om ende voor die somme van/
drije hondert e(nde) vijffentwintigh [g(u)l(den)s] Item het vieren/
deel landts geleghen opdie kesselsche berghen om e(nde)/
voor die somme van drijeenvijfftich guldens/
Item een daghmael bempts geleghen onder nieuw/
rode inde raedtsbempden regenoten s(eigneu)r redickheer/
oost de molebeke zuijdt het paus collegie/
west s(in)t jobs molenreijs noordt om ende/
voor de somme van tweeender [vier]tich guldens/
Item ses vierendeelen landts geleghen inde/
bauwe batewalsche hoeve regenoten d erff/
genaemen peeter peten ende vanderschrieck/
t saemen oost de kercke van nieuwrode/
zuijt de weduwe cornelis verstocken/
d erffgenaemen van nethen e(nde) de weduwe/
jan janssens noordt om ende voor die somme/
van vijfftich guldens Item een halff bunder/
e(nde) acht roeden landts geleghen inde baete/
walsche hoeve regenoten den wegh vanden/
vlieger oost d erffgenaemen jan van dreck/
ende den h(eiligen) geest van nieuwrode t samen/
zuijdt jan ketelaers west die kercke ofte
//
h(eiligen) geest aldaer ende thomas wauters/
noordt belast aenden heere van horst/
met acht halve e(nde) drij e(nde) een halff molevate/
roghs sjaers om ende voor achtenvijfftich/
guldens Item vijff vierendeelen bempt/
geleghen in het roderbroeck achter de pasto/
rije aldaer regenoten d erffghenaemen mat/
thijs van nerum oost de molebeke suijdt/
het straetjen west de wede peeter de/
winter noordt Item eene rente van om/
voor de somme van sestich guldens Item/
eene rente van derthien guldens acht st(uijver)s/
sjaers tot laste van geeraert lemmens/
ende elisabeth stroobants gehuijsschen om e(nde)/
voor de somme van vijfftich guldens Item vijff/
daghmaelen ende vijffenseventich roeden/
bosch geleghen in twee parceelen aen mal/
canderen onder s(in)te peeters rode aen het groot/
velt regenoten mijnheer van santen oost de/
houwaersche baene ofte de gemeijnte aldaer/
ende eenen driesswegh t samen suijdt d erff/
ghenaemen vanden heere rentm(eeste)r peeters/
west d infermerije van het beggijnhoff van/
aerschot ende d abdije van perck noordt/
om e(nde) voor die somme van twee hondert e(nde)/
vijfftigh guldens Item drije daghmaelen bosch/
geleghen op het thiende schuerevelt onder/
s(in)[te] peeters rode regenoten perck oost ter eenre/
jan kerremans zuijdt ter ii de droogebeke/
west ter iii jooris kest e(nde) d erffghenaemen
//
van emelen noordt ter iiii[e] seijde om e(nde) voor/
de somme van hondert guldens Item vijff/
daghmaelen bosch geleghen onder cortelcke/
regenoten de baene van cortelcke naer lub/
beeck ter i de houwaersche baene ter tweedere/
de weduwe schautens ter iii franchois van/
ranst ter iiii seijde om ende voor die somme/
van twee hondert ende drije guldens Item/
vijff vierendeelen bempts geheeten den vrinck/
hals geleghen inden achtersten keerbempt re/
genoten den heere van horst oost d erffgenaemen/
gossaert zuijdt het godtshuijs van gemp west/
de molebeke noordt om ende voor de somme/
van eenenvijfftich guldens Item de hellicht/
van twee bunderen bosch ende vijver geleghen/
int boecxelaer waervan d ander hellicht/
competeert aen jan francis vanden kerckhoven/
geleghen onder houwaert regenoten jouff(rouw)[e] catha/
rina aelst d erffgenaemen robrechts ende/
d erffgenaemen staes t samen oost den hou/
waerschen bergh zuijdt ende west het cappit/
tel van aerschot noordt om ende voor de somme/
van twee hondert guldens Item een halff dagh/
mael bosch geleghen opden wijngaert regenoten/
den houwaerschen bergh nordt den heere van/
horst oost d erffgenaemen heer maes zuijdt/
den voorschr(even) heere van horst west om ende/
voor die somme van elff guldens eenendertich/
guldens Item drije dachmaelen e(nde) een halff bosch/
genoempt den bieseplasch regenoten d abdije
//
van s(in)[te] geertruijden oost het clooster van/
mariendael tot diest zuijdt den heere van/
horst e(nde) het clooster van s(in)[te] nicolaes bergh/
t samen west d aerde van rillaer noordt/
om ende voor die somme van hondert eenen/
gulden Item sijn ghebleven aen peeter kesse/
[peeter kesselaers] laers als lesten hoogher ende bieder ses vieren/
deelen landts geleghen onder s(in)t jooris winghe/
regenoten den heere baron colins ter eenre het/
clooster van s(in)[te] mertens ter ii d erffghenaemen/
van mijnheer peeters ter derdere seijden om/
ende voor die somme van eenendertich guldens/
Item sijn ghebleven als lesten hoogher ende bie/
[adriaen coeckelbergh] der aen hendrick jonaert inden naem ende ten/
behoeve van adriaen coeckelbergh ingevol/
ghe sijn verclaeren in pede van(den) voors(chreven) sijnen coop/
ghedaen die naervolghende goederen geleghen/
onder s(in)t jooris winghe voorschr(even) Ierst een schoon/
ende wel geleghen huijs met twee kamers/
keucken ende hoff groot ontrent een daghmael/
geleghen tot s(in)t jooris winghe voors(chreven) reghenoten/
de kercke aldaer regenoten de straete van vooren/
ter eenre het straetken daer neven loopende/
naer het velt ter ii den heere van winghe ter/
derdere d erffghenaemen van wijlen den advocaet/
van schoubroeck ter iiii[e] seijde Item een/
boinder landts aldaer geleghen regenoten den/
heere van winghe ter eenre s(eigneu)r gerardus boels/
ter ii d erffgenaemen vanden advocaet van schou/
broeck ter iiii seijde Item een daghmael landts/
geheeten nobelsbergh regenoten den heere van/
winghe in drije seijden de straete ter iiii seijden/
Item drije vierendeelen landts geleghen op perck/
velt regenoten den not(ari)s petit in twee seijden
//
het clooster van s(in)[te] merten ende het clooster/
van gemp ter iiii festraets ter vijffdere seijden/
Item een daghmael broucx gecomen van guilliam/
wuijts regenoten de kerck ofte h(eiligen) geest van s(in)[te]/
peeters rode ter eenre peeter verhoeven ter ii/
den quaeden poel ter iii s(eigneu)[r] van nethen ter iiii/
seijden Item vijffenseventich roeden broucx/
ghekomen als voren regenoten den heere van/
winghe ter i[e] e(nde) ii[e] d erffgenaemen merten/
basteijns ter iii het voorgaende parceel/
ter iiii seijden Item ses vierendeelen bosch/
gecomen als voren regenoten den quaeden poel/
ter i[e] den heere van winghe ter ii den kleijnen/
theune ter iiii seijde om ende mits de somme/
van negenhondert ende vijffthien guldens Item is/
ghebleven aen jan van brussel als lesten hoogher/
ende bieder sesse vierendeelen landts geleghen/
te vlasselaer onder nieuwrode teghen over/
de eijerhoeve regenoten vrouwperck oost/
ende west de straete naer wesemael zuijdt/
s heeren bosch naer wesemael noordt om ende/
voor die somme van hondert seventhien guldens/
Item sijn ghebleven aen adriaen van inthoudt/
vijff vierendeelen bosch geleghen onder nieuw/
rode inde smishoeve regenoten de kercke van/
cortelcke oost guilliam smets zuijdt de/
dierickx veldtstraete west s(eigneu)r denique/
noordt om ende voor die somme van seventhien/
guldens Item is ghebleven aen cornelis vander/
gaert als lesten hoogher ende bieder de/
hellicht van een bunder bosch geleghen onder/
nieuwrode aenden achtersten criesbergh re/
genoten d erffghenaemen jan meijnaerts oost/
den houwaerschen bergh scheijdende houwaert e(nde)/
nieuwrode zuijdt d erffghenaemen cornelis/
verleijen weest den heere canonick standaerts
//
noordt om ende mits de somme van derthien/
guldens Item een daghmael bosch inde/
voorschr(even) oudenhoeve onder houwaert regenoten/
jouff(rouw)[e] limborgh oost ende noordt de kercke/
van houwaert e(nde) andere zuijdt d erffgenaemen/
sebastiaen van nederseel west [om e(nde) voor eenen gulden] Item sijn ghe/
[bertel meijnaets] bleven als lesten hoogher ende verdieder als/
volght ierst twee daghmaelen bosch geleghen/
onder nieuwrode inde jordaens hoeve aen bertel/
meijnaerts waervan een daghmael is hebbende/
voor regenoten jan de cremer ende de kercke/
van nieuwrode t samen oost het volgende suijdt/
de lambrechts hoevestraete west de veule/
straete noordt ende d ander daghmael is regeno/
ten de mevrouwe leijens de weduwe van vuijt/
thum oost jan michiels zuijdt het lambrechts/
hoevestratje west het voorgaende daghmael/
noordt om ende voor de somme van thien guldens/
Item een halff daghmael landts inde reijnders/
hoeve gecomen van anthoen meijnaerts regenoten/
de kercke e(nde) h(eiligen) geest van nieuwrode oost d erff/
genaemen jan baten zuijdt peeter berthois/
weest mijnheer van couthem noordt om ende/
voor die somme van thien guldens Item een/
halff boinder bosch geleghen inde voorschr(even) ouden/
hoeve regenoten d oude straete oost s(eigneu)r redick/
heer zuijdt het baii collegie e(nde) jooris van couwen/
bergh weest adriaen poels e(nde) mijnheer provins/
noordt om ende voor die somme van ses guldens/
Item een halff daghmael bosch aldaer geleghen/
regenoten mijnheer provins oost het voorgaende/
parceel zuijdt jooris van couwenbergh west/
jouff(rouw)[e] catharina aelst noordt om ende voor de/
somme van eenen gulden Item is ghebleven/
aen jan heijlen een daghmael bosch gheleghen
//
een daghmael bosch ghecomen van derffghe/
naemen van anthoon van brussel onder nieuw/
rode geleghen in een meerder stuck van een halff/
bunder ontrent gelrode waervan d ander hel/
licht is competere(nde) aen d erffghenaemen martin/
heijlens om e(nde) voor die somme van acht guldens/
Item is ghebleven aen francis develder een dagh/
mael blocx geleghen onder nieuwrode inde/
batebate walschehoeve regenoten d erffgenae/
men jan baten oost den h(eiligen) geest van nieuwrode/
ende andere zuijdt den selven h(eiligen) geest west e(nde)/
noordt om ende voor de somme van eenendertich/
guldens Item is ghebleven Item is ghebleven aen/
joos roelandts als lesten hoogher e(nde) verdieder de/
hellicht van een halff boinder bosch regenoten den/
selven roelandts noordt perck west het gasthuijs/
oost n van reijmenant zuijdt om ende voorde/
somme van elff guldens Item drije dachmaelen/
elsenbosch nu landt geleghen onder cortelcke/
regenoten den drooghebeke oost adriaen binne/
mans zuijdt jan van soel west nicolaes van/
boeckel e(nde) hilarius vander meulen t samen noordt/
om ende voor die somme van hondert seven guldens/
[jans boschmans] Item sijn ghebleven als lesten hoogher e(nde) bieder aen/
jan russels [ten behoeve van jan boschmans] drije daghmaelen landts geleghen onder/
cortelcke inde bertelschehoeve regenoten de kercke/
van cortelcke e(nde) andere t samen oost n [vacat] zuijdt/
den voetwegh naer de kercke offte paddeschoot/
west guilliam janssens ende de kercke van cort/
reijck t samen noordt om ende voor die somme/
van hondert vijffendertich guldens Item is ae(nde) offi/
[jan rosseels] ciael van ranst ten behoeve van jan rosseels/
als lesten hoogher e(nde) verdieder gebleven volghens/
des selffs verclaeren in pede van(de) voors(chreven) coop ghedaen/
eene rente van twee hondert dertich guldens/
capitaels tot laste van adriaen andries e(nde) joanna
//
claessens beseth op het huijs de trappekens/
geleghen onder cortelcke waervoorens dat/
jaerelijcx wordt betaelt negen guldens vijff/
stuijvers om ende voor de somme van acht/
entachentich guldens Item sijn ghebleven als/
lesten hoogher e(nde) verdieder aen aert vander/
motten ierst negen vierendeelen bosch geleghen/
onder houwaert onder die heijlweghen hoeve/
regenoten peeter thielens ende d erffghenaemen/
jan van nederseel t samen oost de weduwe/
louis van geertruijde e(nde) jan pauwels zuijdt/
d oedestraete west den heere van horst noordt/
om ende voor de somme van tweeentwintich/
guldens Item drije vierendeelen bosch geleghen/
in d oude straete oost jouff(rouw)[e] catharina aelst/
zuijdt mijnheer de vliegher west het capittel/
van aerschot noordt om ende voor de somme van/
seven guldens Item sijn ghebleven aen engel/
vander motten als lesten hoogher e(nde) verdieder ten behoe/
ve van aert vander motten volghens des selffs ver/
claeren t selve ingecocht te hebben ten behoeve als voor/
die naervolgende goederen te weten een halff dagh/
mael landts inde allijtehoeve gecomen van jan/
sempels regenoten jan pauwels e(nde) heer hendrick/
hoegaerts t samen oost jan sempels zuijdt/
de weduwe willem smets e(nde) jan sempels t sae/
men west den houwaertschen bergh noordt/
belast om ende voor de somme van vier guldens/
Item een daghmael bosch geleghen inde meijshoeve/
gecomen van engel teggers regenoten d erffghenaemen/
cornelis van leijen ende andere oost het col/
legie baije zuijdt ende west jeroen craenen/
noordt om ende voor de somme van drije guldens/
Item is ghebleven aen michiel van doren ses/
vierendeelen landts geleghen op d onderveldeken/
regenoten adriaen e(nde) jan thouwkens oost den/
voetwegh van houwaert naer loven zuijdt den/
heere van horst e(nde) den h(eiligen) geest van houwaert t samen
//
west jan baptist smets noordt om ende/
voor die somme van hondert e(nde) drije guldens/
Item is als lesten hoogher e(nde) bieder ghebleven/
aen geeraert pulincx als lesten hoogher ende/
[geeraert pulincx] bieder ses vierendeelen bempts geleghen op d onder/
dorveldeken [houwaert] ghekomen van guilliam wuijdts/
regenoten de gemeijne vrunte ter eenre bertel/
van winckel ter ii d erffghenaemen nicolaes/
vits ter iii de herbaene noordt om ende voor/
de somme van vierendertich guldens alles in/
ghevolghe die conditie daer over gehouden/
bijden officiael essinck die alhier in origi/
nali beneffens die voorschreve bescheeden/
gesien in dese gehouden worden voor geinsereert/
welcken volghens soo sijn den voors(chreven) s(eigneu)r georgius/
van nethen e(nde) jouff(rouw)[e] catharina de hertogh be/
neffens den procureur janssens [inde qualiteijt als voor] als cura/
teur van(de) voors(chreven) boedel
anderwerff [draght] op segel/
van twee st(uijver)s door den dienaer jan vermijlen/
ut retulit om over de voorschr(even) vercoopinghe/
teghens op hodie te comen sien hooren interpo/
neren den decreete ende goedenisse ofte wel hun/
daer teghens t opponeren ende mits hunder/
non comparitie nochte oppositie soo is versocht/
dat voorts soude worden gheprocedeert totten/
voorschr(even) decreete Doen te weten dat bij ons/
schepenen voorschr(even) wel ende int langhe over/
sien hebbende die voorschr(even) bescheeden vercoo/
pinghe ende allen t gene daeruuijt ende/
naer is ghedaen procedere(nde) alsoo tot d interpo/
sitie van(de) voorschr(even) decreete hebben wij sche/
penen voornoempt ter manisse des heere/
meijers daer overstaende weghens sijne keij/
serlijcke e(nde) con(incklijcke) majesteijt als hertoghe van/
brabant ende van sijn recht van naederschap
//
vertijdenide bij onsen vonnisse geauthori/
seert ende authoriseren bij desen allen t gene/
in desen is ghedaen gheweest e(nde) voorts teghens/
alle degene e(nde) geactioneerde alsnu alnoch/
behoorelijck voorts gheroepen sijnde ende/
nijet comparere(nde) default e(nde) default ende/
contumatie gevende ende voort proffijt van dijen/
hun van alsulcken recht e(nde) actie e(nde) gerechtigheijt/
hun aen ende totte voorschr(even) [huijse] goederen [e(nde) renten] competere(nde)/
secludere(nde) hebben wij den selve [huijse goederen e(nde) renten] aengewesen e(nde)/
aenwijsen bij desen aenden officiael essinck voorschr(even)/
alhier present ende die selve goederen acceptere(nde)/
als te weten het huijs brussel inden naem e(nde) ten/
behoeve van(de) [voors(chreven)] joseph tielemans e(nde) catharina/
laverdeijns gehuijsschen e(nde) alsoo die voordere/
goederen ten behoeve vande gene onder wiens/
naem e(nde) toenaem hier boven ghenoempt ghe/
noempt
staen gespecificeert welcken volghens/
soo worden die voorschr(even) gehuijsschen inden voorschr(even)/
huijse ghenoempt brussel ende die minder jaerighe/
kinderen van(de) sijne voors(chreven) ex(ac)[tie] inde voorschr(even) vijff/
daghmaelen landts geleghen buijten die diestesche/
poorte gegoijt ende geerft met alle solemniteij/
ten van rechte daer toe gherequireert aen naer/
dijen ons was ghebleken die quittantien der pont/
penninghen ter saecke van(de) voorschr(even) vercoopinghe/
geresen waervan d ierste monteert ter somme van/
[sesen]tachentich guldens sesthien st(uijver)s wisselgelt de/
date xv (decem)bris 1730 ondert(eeckent) g f van molle/
ende de tweede ter somme van sesendertich/
guldens vijff stuijvers wisselgelt in date xiiii/
(decem)ber 1730 onderteeckent als voor gelijck oock die/
worden gegoijt [voorschr(even)] minderjaerighe kinderen be
//
neffens die voorschr(even) voornoempde coopers/
inde goederen onder hunnen naem e(nde) toenaem/
gespecificeert eensgelijcx met alle solemni/
teijten van rechte als voor worden gegoijt e(nde)/
geerfft om die selve goederen bij hun ghebruijckt/
e(nde) geprofiteert te worden als alle hunne eijghe/
ne ende propre goederen op die lasten e(nde) chijnsen/
als inde voorschr(even) conditien actum xviii decem/
bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator