SAL7613, Act: R°179.2-V°180.1 (68 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°179.2-V°180.1  
Act
Date: 1730-12-18

Transcription

2019-04-08 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren/
meijers e(nde) schepenen van loven naer/
te noemen gestaen den off(iciae)[l] gossaert/
omde naervolge(nde) acte notariael alhier/
te vernieuwen ende te herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert sijnde/
bij die procuratie daer inne geinsereert/
sijnde bij die procuratie daer in heeft dat/
gedaen inder maniere naervolgende/
Op heden desen achtsten (decem)ber 1730 compa/
reerde voor mij not(ari)s bijden souverijnen/
raede van brabant geadmitteert tot loven/
residerende present die getuijghen naer te noemen/
jan bap(tis)[t] francis ende margareta rondle/
gehuijsschen e(nde) innegesetene van sluijs de/
welcke hebben verclaert vercocht gecedeert/
e(nde) getransporteert te hebben soo ende/
gelijck sij doen bij desen aen peeter beckers/
innegesetenen van meldert alhier/
present e(nde) in coop acceptere(nde) een halff/
boinder lants onbegrepen der maete/
gelegen tot meldert voors(chreven) opt spellevelt
//
regenoten de baene van gaet naer houtem/
leijdende ter i[e] de kercke van meldert/
ter tweedre d agustijnen van loven ter/
derdere de wed(uw)[e] peeter beckers ter/
iiii[e] aenden acceptant genoch bekent/
welck transport is geschiet om ende/
voor de somme van negentigh guldens/
courant gelt den schellinck gerekent/
a seven stuijvers ende alle andere specien/
naeradvenant ende eene hespe van/
vierthien pont dewelcke de voors(chreven)/
comparanten uijt handen van den/
acceptant bekennen ontfangen te/
hebben dienende dese alvolgens voor/
quittantie sonder van voordere te/
moeten doceren ende alvolgens soo/
verclaeren de voors(chreven) comparanten tot/
het voors(chreven) halff bunder lants geen recht/
nochte actie meer te hebben nochte/
te reserveren dan den acceptant te/
surrogeren in hunne plaetse e(nde) stede/
metten selfsten rechte ende met/
consent in ontgoedenisse e(nde) goedenisse/
daer des behoort v(er)claerende het voors(chreven)/
halff boinder lants te wesen suijver e(nde) onbelast/
behaudens beneffens andere panden vero/
bligeert voor eene rente van twee/
hondert guldens wisselgelt capitaels/
aende erfgenaemen van wijlen joanna/
barbara berckmans ofte haers actie
//
hebbende met gelofte van guarrand/
ende den voors(chreven) pandt op hodie bij de/
voors(chreven) representanten berckmans te/
sullen doen ontslaen constituerende/
ten effecte van dien onwederoepelijck/
een ieder thoonder deser ofte dobbel/
dijer om te compareren voor den souve/
rijnen raede van brabant heeren meijer/
e(nde) schepenen van loven die van meldert/
ende alomme elders daer des gelieven/
sal om den inhoudt deser aldaer te v(er)nieuwen/
ende slaen in condemnatie volontair/
mede om aldaer te geschieden ontgoede/
nisse ende goedenisse alles sonder/
dagement niettegenstae(nde) die surrannerin/
ghe Aldus gedaen binnen loven ten/
tijde voors(chreven) ter presentie van m(eeste)[r]/
joannes henricus josephus petit insge/
lijcx notaris et(ceter)[a] d heer franciscus/
joannes josephus petit als getuyghen/
die minute originele deser becleedt/
met behoorelijcken segel onderteeckent/
bij de comparanten acceptant e(nde) getuij/
ghen beneffens mij notaris Onderstont/
quod attestor signatum g(uilliam) van ranst/
not(ari)s 1730 Aldus vernieuwt ende/
herkent door den voornoempden gecon/
stitueerden die voors(chreven) acte notariael/
in alle e(nde) igewelcke haere poincten e(nde)/
clausulen denwelcken dijenvolgens/
ter manisse des heeren meijers ende
//
wijsdomme der naerbes(chreven) heeren schepenen/
heeft opgedraeghen met behoorelijcke ver/
thijdenisse het halff boinder lants inden/
voors(chreven) contracte breeder vermelt ende/
in sijne regenoten gespecificeert ende/
daer uijt bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo is int/
selve behoorelijck gegoijt ende geerft/
peeter beckers present den off(iciae)l van ranst/
e(nde) ten behoeve van dito beckers acceptere(nde)/
et satis et waras prout latius in dicto/
procuratorio coram eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator