SAL7613, Act: R°18.2-R°21.1 (7 of 174)
Search Act
previous | next
Act R°18.2-R°21.1  
Act
Date: 1730-07-11

Transcription

2019-02-10 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers mits d absentie/
des heere meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen gestaen/
den officiael eduardus essinck omde/
naer volgende acte notariael alhier
//
wettelijck te vernieuwen ende/
te herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde volgens/
die onwederoepelijcke procuratie/
daerinne geinsereert heeft dat/
gedaen als volght Op heden xi[e]/
julii xvii[c] dertigh voor mij nota/
ris bijden souvereijnen raede van/
brabant geadmitteert tot loven/
residerende present die getuijgen/
naergenompt compareerde jouff(rouw)[e]/
maria juliana christiaens op den/
grooten beggijnhove alhier dewelcke/
verclaert om redenen haer move/
rende bij donatie inter vivos te/
geven ende transporteren aen/
jouff(rouw)[e] maria susanna christiaens/
weduwe van d heer theodorus otto/
haere suster present ende accep/
terende der comparante paert/
ende deel haer aengecomen inde/
naer laetenthijt van wijlen heer/
e(nde) m(eeste)r jacobus christiaens ende/
jouffrouw maria juliana van craene/
velt hunne ouders soo in goederen
//
als renten mette lasten daeraen/
annex bij scheijdinghe ende deijlin/
ghe gepasseert voor den notaris/
haelgoet opden negensten april/
duijsent seven hondert sessentwintigh/
ende aldaer breeder gespecificeert/
onder de letter b aende acceptante/
bekent op last ende conditie van/
haer donatrice haer leven gedure(nde)/
te geven ende te betaelen/
een leijffpensioen van hondert/
vijffentwintigh guldens s jaers/
cours nemende date deser ende/
jaerelijckx te verscheijnen op/
gelijcken daghe los ende lieber/
van alle lasten ende exactien/
soo x xx mindere oft meedere/
penningen beden subsidien con/
tributien ingevalle als van/
alle andere igewelcke impositien/
niettegenstaende eenighe plac/
caerten ter contrarie aende welcke/
de acceptante rentgeldersse dero/
geert mits desen ende soo voorts
//
het leven geduerende der donatri/
ce als schult met recht verwonnen/
in courant gelt ende welcke/
leijffrente opde gedonateerde/
goederen sal blijven gereserveert/
daer toe de acceptante voorders/
verbindende haeren persoon e(nde)/
goederen meubelen ende im/
meubelen present ende toeco/
mende verclaerende de accep/
tante haer daer aen geen voor/
der recht nogh actie meer te/
reserveren dan haere voors(chreven)/
suster te surrogeren in haere/
plaetse ende stede achtervolgens/
de selve scheijdinghe ende deijlin/
ghe ende opde voordere lasten/
aldaer uijtgedruckt ten eijnde/
voors(chreven) onwederoepelijck constitu/
ere(nde) allen thoonder deser ofte dobbel/
authenticque om te compareren/
soo voor heeren wethouderen/
deser stadt als elders des behoore(nde)/
ende aldaer te consenteren in
//
ontgoedenisse ende goedenisse/
in forma opden last vande/
voorschreve gereserveerde leijff/
renten mitsgaeders in condem/
natie voluntair te decreteren/
oock inden souvereijnen raede/
van brabant Aldus gedaen/
ten tijde voorschreve ter/
presentie van s(eigneu)r joannes jaco/
bus gossaert ende van s(eigneu)[r] petrus/
van dormen getuijgen hier/
toe aensocht sijnde d originele/
minute deser becleet metten/
behoorelijcken zegel ende on/
derteeckent m(aria) j(uliana) christiaens/
m(aria) s(usanna) christiaens et a me no/
tario Onderstont quod attestor/
signatum j a durij not(ariu)s Aldus/
vernieuwt ende herkent de/
voors(chreven) acte notariael bijden/
voornompden geconstitueerden/
in alle e(nde) iegewelcke haere poincten/
clausulen e(nde) articulen den welcken
//
dijen volgens ter maenisse des/
lieutenants meijers mits d absen/
tie des heere meijers als voor/
e(nde) weijsdomme der naerbeschreve/
heeren schepenen heeft opge/
dragen met behoorelijcke ver/
teijgenisse het paert ende deel/
de voors(chreven) jouff(rouw)e maria juliana/
christiaens beggijncken opden/
grooten beggijnhove alhier aen/
gecomen inde naerlaetentheijt/
van wijlen heer ende m(eeste)r jaco/
bus christiaens ende jouff(rouw)e ma/
ria juliana van craenenvelt haere/
auders soo in goederen als renten/
inde voors(chreven) acte notariael ander/
werff geinsereert e(nde) breeder ge/
specificeert ende daer uijt bij/
ordonnantie van rechte ontgoijt/
e(nde) onterft sijnde soo wort daer/
inne behoorelijck gegoeijt gevest/
e(nde) geerft den officiael festraets/
inden naeme e(nde) ten behouve van/
jouff(rouw)[e] maria susanna christiaens
//
wed(uw)[e] van d heer theodorus otto/
sustere der donatrice opden last/
opde selve goederen ende renten/
uijtgaende ende voorts meer op/
eene voortaene rente van/
hondert vijffentwintigh guldens/
courant gelt het leven der do/
natrice gedurerende waervan/
insgelijckx breeder inde voors(chreven)/
acte et satis et waras pro ut/
latius in dicto procuratorio/
coram jo(nke)[r] albert francois/
van winghe et s(eigneu)[r] joannes van/
arenbergh hac xi julii 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator