SAL7613, Act: R°183.1-V°184.1 (68 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°183.1-V°184.1  
Act
Date: 1730-12-23

Transcription

 by 
In teghenwordigheijdt des heere lieute/
nants meijer mits d absentie des heere/
meijers ende schepenen van loven naerge/
noempt gestaen den officiael goffart/
om de naervolghende acte notariael/
alhier wettel(ijck) te vernieuwen ende te/
herkennen als thoonder van de selve/
geconstitueert sijnde volghens die pro/
curatie daerinne geinsereert heeft/
dat gedaen als volght Op heden xxiiii[e]/
decembris 1730 voor mij notaris bij den/
souvereijnen raede van brabant gead/
mitteert tot loven residerende present/
die getuijghen naergenoempt compareerden/
renier de paep ende maria storms/
gehuijsschen innegesetene deser voorschreve/
stadt de welcke kennen ontfanghen te/
hebben van den eerw(eerdigen) heere alardus/
vandensteen president vant luxem/
bourghs collegie alhier beleggende ten/
behoeve vant selve collegie de somme/
van twee hondert guldens wisselgelt den/
schellinck tot sesse stuijvers ende soo/
naeradvenant van alle hooghere specien/
dienende dese voor quitantie ende obligatie/
ter saecke van welcke somme de voors(chreven)/
gehuijsschen e(nde) elck van hun int besonder/
geloven te gelden e(nde) te betaelen aen/
het voors(chreven) collegie den voornoempden/
heere president vandensteen present/
e(nde) accepterende eene erfelijcke rente
//
van thien guldens sjaers ten pen(ninck)/
xx cours nemende date deser ende/
jaerelijckx te verscheijnen op gelijcken/
dagh in gelde volghens de alsdan eva/
luatie courant los e(nde) liber van/
alle lasten e(nde) exactien soo x xx/
mindere ofte meerdere penninghen/
beden subsidien contributien inge/
valle als van alle andere igewelcke/
impositien niettegenstaende eenighe/
placaerten oft uijtsendinghen ter/
contrarie aen de welcke de rentgel/
ders derogeren mits desen met conditie/
dat mits betaelende binnen drij/
maenden naer elcken valdagh de/
rentgelders sullen gestaen ten penn(inck)/
xxv met acht guldens s jaers ende/
soo voorts te jaere te jaere tot de/
quijtinghe toe die altoos sal moghen/
geschieden t eender reijse in wisselgelt/
als voor e(nde) met volle rente oblige/
rende tot asseurantie van dijen/
de comparanten soo t saemen als/
ieder in besonder hunne respective/
persoonen ende goederen meubelen/
ende immeubelen present ende toeco/
mende e(nde) namentlijck seker wel/
geleghen huijs alhier gestaen in de/
dorps straete op den hoeck van de
//
koijestraete de selve dorps straete/
regen(oten) ter i[re] de koijestraete ter ii[re] den/
routaert van achter ter iii[re] e(nde) d erff(genaeme)[n]/
jan berckmans ter iiii[re] seijden hun/
competerende bij goedenisse van evictie/
voor heeren meijer e(nde) schepenen deser/
stadt in media den 4[e] november 1727/
e(nde) niet belast als met cleijnen cheijns/
e(nde) eene anterieure rente van vijff/
hondert gul(den)s aen het selve collegie/
t selve garranderende voor suffisante/
hijpotheque met geloffte van altoos/
genoegh te doen constituerende dijen/
volghens onwederoepelijck allen/
thoonder deser ofte dobbel authentiecque/
om te compareren voor heeren/
wethouderen deser stadt e(nde) aldaer te/
consenteren in behoorelijcke affec/
tatie bij beleijde decreet e(nde) ander/
werff decreet mitsgaeders in con/
demnatie voluntair te decreteren/
oock in den souvereijnen raede van/
brabant sonder voorgaende dagement/
niettegenstaende de surranneringhe/
Aldus gedaen ten tijde voors(chreven) ten/
presentie van den eerw(eerdigen) heere alar/
dus
andreas willems priester ende van/
den eerw(eerdigen) heere petrus bricquet oock/
priester getuijghen hier toe aensocht/
ende was de minute originele deser/
becleedt met behoorelijcken segel
//
onderteeckent renier de paep/
met het handtmerck van maria/
storms in forme van een cruijs/
waer beneffens stondt dit is het merck/
van maria storms niet connende/
schrijven a(ndreas) willems p(etrus) b bricquet/
p(res)b(ite)r leegher stondt mij p(rese)nt onder/
teeckent j a durij not(ari)s Onder/
stondt quod attestor e(nde) was onder/
teeckent j a durij/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent door den/
voornoempden geconstitueerden die voors(chreven)/
acte notariael in alle ende igewelcke/
haere poincten e(nde) clausulen coram jo(nke)r/
wilhelmus van bemmel e(nde) s(eigneu)[r] cornelis de/
berges schepenen hac 23 (decem)ber 1730/
Welcken volghens heeft den voors(chreven) heere/
lieutenant meijer mits d absentie des/
heere meijers als voors(chreven) nomine officii naer/
voorgaende wijsdomme der voors(chreven) heeren schepe/
nen geleijdt den officiael van ranst in den/
naem ende ten behoeve van den eerw(eerdigen) heere/
alardus van den steen president vant luxem/
bourghs collegie beleggende ten behoeve/
vant selve collegie tot alle ende ige/
welcke goederen der voors(chreven) verobligeerde/
e(nde) naementlijck tot het huijs in de voors(chreven)/
acte notariael geinsereert e(nde) in sijne regenoten/
gespecificeert similiter ad mobilia dicto/
rum constituentium om te comen tot/
vastigheijdt e(nde) jaerelijcksche betaelinghe eender/
rente van thien gul(den)s sjaers eensgelijckx/
inde voors(chreven) acte notariael geinsereert coram/
eisdem eodem
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator