SAL7613, Act: R°189.2-R°193.1 (74 of 174)
Search Act
previous | next
Act R°189.2-R°193.1  
Act
Date: 1731-01-04

Transcription

2019-06-30 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijdt des heere meij lue-/
tenant meijers e(nde) schepenen van loven/
naer te noemen gestaen den off(iciae)[l]/
essinck omde naervolge(nde) acte notariael/
alhier te vernieuwen ende te herkennen/
als thoonder van de selve geconstitueert/
sijnde bij die procuratie daer inne/
geinsereert heeft dat gedaen inder/
maniere naervolge(nde) Op heden desen xxxi[e]/
(decem)ber 1730 compareerde voor mij notaris/
bij den souverijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residerende/
present die getuijghen naergenoempt/
guilliam huijbrechts innegesetenen van/
bierbeeck denwelcken met permissie/
ende procuratie van sijne kinderen soo/
meerder als minderjarighe e(nde) authorisatie
//
der heeren oppermomboiren deser/
stadt de date 15 april 1780 heeft/
verclaert vercocht gecedeert e(nde) getrans-/
porteert te hebben soo hij doet bij desen/
aenden eersaemen anthoen daniels sone/
michiels innegesetenen van bierbeeck/
voors(chreven) alhier present ende in coop aenvere(nde)/
seker halff boinder lants geleghen onder/
bierbeeck int merrevelt regenoten jan/
meulemans ter eenre, machiel vandergeeten/
ter tweedre het luijcx collegie ter iii[e]/
peeter briffaerts ter iiii aenden acceptant/
genoch bekent welck transport is geschiet/
naer dien over het selve lant waeren/
gehouden diversche sitdaeghen e(nde) geen/
geboth daer voor en was gedaen om/
ende voors(chreven) de somme van twee hondert/
thien guldens courant gelt den/
schellinck gerekent a seven stuijvers/
den ducaton tot dreij gul(den)s thien stuijvers/
ende alle andere specien naeradvenant/
welcke somme den voors(chreven) transpor-/
tant vanden acceptant wel ende/
deughdelijck bekent ontfangen te hebben/
dienende dese desaengaende voor quitt(anti)[e]/
ende alvolgens soo verclaert den/
voors(chreven) transportant soo in sijnen naem/
als inden naem van sijne voors(chreven) kinderen/
totte voors(chreven) plecke lants geen recht
//
nochte actie meer te hebben nochte/
te reserveren dan den acceptant te/
surrogeren in sijne plaetse ende/
stede metten selfsten rechte e(nde) met/
consent in ontgoedenisse e(nde) goedenisse/
het voors(chreven) lant den comparant competere(nde)/
ende sijne kinderen competerende/
volgens testament van wijlen maria/
gijdelletten weduwe wijlen adriaen/
viskens was, gepasseert voor den notaris/
r. smits ende sekere getuijghen/
opden xix[e] april 1710 alhier bij/
extract authentiecq gesien e(nde) aenden/
acceptant beneffens de voorberoepe/
procuratie ende authorisatie overge-/
geven verclaerende voorts den com-/
parant het voors(chreven) lant te wesen suij-/
ver onbelast e(nde) onveralieneert/
met gelofte van guarrand ingevalle/
daer naermaels iet aen gebraecke/
constituerende ten effecte van dijen/
onwederoepelijck een ieder thoonder/
deser ofte dobbel dijer om te compa-/
reren voor den souverijnen raede/
van brabant heeren meijer e(nde) schepenen/
van loven die van bierbeeck ende/
alomme elders om den inhoudt deser
//
aldaer te vernieuwen ende slaen in/
condemnatie volontair, mitsgaders/
om te geschieden ontgoedenisse ende/
goedenisse als voor alles sonder/
voorgaende dagement niettegenstae(nde)/
die surranneringhe Aldus gedaen binnen/
loven ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van s(eigneu)[r] sebastiaen minten ende joannes/
franciscus van ranst als getuijghen/
hier toe aensocht die minute ori-/
ginele deser - becleedt met behoore-/
lijcken segel - onderteeckent bij den/
transportant acceptant e(nde) getuijghen/
beneffens mij notaris Onderstont quod/
attestor e(nde) was onderteeckent g(uilliam)/
van ranst not(ariu)s 1731 Aldus vernieuwt/
ende herkent door den voornoempden/
geconstitueerden die voors(chreven) acte notari-/
ael in alle ende igewelcke haere/
poincten e(nde) clausulen denwelcken/
dijenvolgens ter manisse des voors(chreven)/
heeren meijers ende wijsdomme der/
naerbes(chreven) heeren schepenen heeft opge-/
draeghen met behoorelijcke verthijdenisse/
het halff boinder lants inden voors(chreven)/
contracte breeder vermelt ende in/
sijne regenoten gespecificeert ende
//
daer uijt bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo is/
daer inne behoorelijck gegoijt ende/
geerft anthoen daniels sone michiels/
present alhier den notaris van ranst e(nde)/
ten behoeve van dito daniels accep-/
terende et satis et waras prout latius/
in dicto procuratorio coram jon(ke)[r]/
gilbert joseph van grave heere van/
bajenrieu laijens et(ceter)[a] ende s(eigneu)[r] cornelis/
deberges schepenen ha(n)c 4[a] januarii/
1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator