SAL7613, Act: R°197.2-V°200.1 (75 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°197.2-V°200.1  
Act
Date: 1731-01-13

Transcription

2019-04-20 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
schepenen der stadt loven naer/
te noemen gestaen den not(ari)s/
e(nde) officiael festraets omde naervol/
gende acte notariael alhier te/
vernieuwen e(nde) te herkennen/
als thoonder vande selve ge/
constitueert sijnde volgens die/
procuratie daerinne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght/
Alsoo jan boschmans bij publiecke/
conditien gehouden door den/
officiael festraets waervan den/
lesten sitdagh is gehouden den
//
twelffsten octobris duijsentseven/
hondert dertigh bij de nominatie/
vanden voorschreven officiael/
festraets heeft becomen ende/
gecoght drij daghmaelen lants/
salvo iusto gelegen binnen den/
dorpe van schrick bij grootloo/
regenoten de bolloo ter eenre/
den waeterloop ter ii[e] hendrick/
van leemputten ter derdere/
ende jan struijs ter vierdere/
sijden omme ende voor de/
somme van twee hondert/
vierentwintigh guldens wissel/
gelt alles in conformitijt vande/
voors(chreven) conditien ende want/
den voorschreven jan bosch/
mans die voorschreve somme/
niet en is hebbende aen de/
handt om te voldoen aen het/
hollants collegie binnen dese/
stadt wegens hetwelck den
//
voorschreven pant onder andere/
is geexecuteert geworden ten/
laste van peeter gens ende maria/
schuermans gehuijsschen voor dese/
innegesetene vanden dorpe van/
werchter soo ist dat Op heden/
thinden novembris duijsentseven/
hondert dertigh voor mij notaris/
bijden souvereijnen raede van/
brabant geadmitteert tot loven/
residerende present die getuijgen/
naergenompt sijn gecompareert/
den voorschreven jan boschmans/
ende joanna holemans gehuijsschen/
innegesetenen van werchter/
voorschreven welcke compa/
ranten ter saecke van de/
voorschreve coopsomme hebben/
mits desen geloeft te gelden/
ende te betaelen ten behouve/
van het voors(chreven) hollants collegie/
eene erffelijcke rente van/
negen guldens t jaers wisselgelt/
cours nemende date deser ende
//
voor den iersten jaere comende/
te verscheijnen den thinden/
novembris duijsent seven hondert/
eenendertigh ende soo voorts/
van jaere te jaere tot die/
quijtinghe toe die altoos sal mogen/
geschieden mits gelijcke cappitaele/
somme ende in wisselgelt als/
voor met volle rente gelovende/
ondertusschen de comparanten/
de voors(chreven) jaerelijckxsche rente/
van negen guldens wisselgelt/
wel ende exactelijck in het/
voors(chreven) collegie t elcken valdaghe/
te leveren los ende liber/
van alle ende iegewelcke/
lasten ende exactien t sij/
x xx[e] mindere ofte meedere/
penningen beden subsidien contri/
butien als van alle igewelcke/
impositien hoedanigh ende van/
wat nature die souden mogen/
wesen niettegenstaende eenighe/
placcaerten ofte uijtsendingen ter
//
contrarie aende welcke de rent/
gelders derogeren mits desen obli/
gerende tot assurantie van/
dijen hunne respective ende/
solidaire persoonen ende goederen/
meubelen ende immeubelen/
present ende toecomende/
ende naementlijck het innege/
coght goet hiervoorens ver/
melt ende voorts verclaeren/
alnogh te verobligeren de/
hellight van sesse bunderen/
weijde salvo iusto gelegen/
onder den beggijnendijck tot/
aerschot genompt den meren/
subject aende merebrughe/
regenoten lowies perci oost/
ende noort s heerenstraete/
suijt ende west cheijnsende/
aenden heere hertogh van aerschot/
int geheel met vier hollantsche/
guldens ende twee hinnen/
Item de hellight van een halff
//
bunder bosch ende lant/
tot aerschot voorschreven/
onder den selven begijnendijck/
opt nieuw goet regenoten/
lowies perci oost west ende/
noort ende d heer immens/
suijt opden last vanden grondt/
daerop uijtgaende ingevalle/
de tweede comparante com/
peterende uijt den hooffde/
van haere auders bij scheij/
dinghe ende deijlinghe/
gepasseert voor de weth/
van aerschot den derden/
junii lestleden volgens copije/
alhier gesien consenterende/
de comparanten daerover/
inde behoorelijcke affectatie/
bij mainmise decreet ende/
anderwerff decreet der heeren/
schepenen deser stadt loven/
onder gelofte van altoos genogh/
te doen ten contentemente
//
van het voors(chreven) collegie d welck/
den eerw(eerdigen) h(e)re david vander mije/
hiermede comparerende heeft/
geaccepteert ten eijnde voors(chreven)/
onwederoepelijck constituerende/
partijen allen thoonder deser/
ofte dobbel auth(entiqu)[e] dijer om te/
compareren voor heeren/
meijer ende schepenen van/
loven ende aldaer te consen/
teren wegens het voors(chreven) collegie/
inde goedenisse van evictie ach/
ter volgens de voormelde/
conditien mitsgaeders wegens de/
rentgelders inde affectatie als/
voors(chreven) is gelijck oock inde con/
demnatie volontair te decreteren/
soo inden souvereijnen raede van/
brabant als elders sonder voor/
gaende dagement Aldus gedaen/
ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van den notaris franciscus/
ludovicus festraets ende van/
henricus franciscus janssens
//
getuijgen hiertoe aensocht/
sijnde d originele minute deser/
becleet met den behoorelijcken/
zegel onderteeckent jan/
boschmans joanna holemans/
david vander mije f(ranciscus) l(udovicus)/
festraets testis h(enricus) f(ranciscus) janssens/
et a me notario Onderstont/
quod attestor signatum/
j a durij Aldus vernieuwt/
ende herkent de voorschreven/
acte notariael bijden voor/
nompden geconstitueerden/
in alle ende iegewelcke/
haere poincten clausulen/
ende articulen consenterende/
als inde selve coram jo(nke)[r]/
gilbert joseph van grave/
heere van bajenrieu laijens/
et(ceter)a et s(eigneu)r cornelis de berges/
hac xiii jan(uarii) 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1774-05-30

Transcription

2019-04-20 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij quittantie in date 30 maii 1774 ond(erteecken)t/
g t wellens dat de rente van negen gul(den)s sjaers is/
gequeten aen het hollandt collegie welcke quitt(ant)[ie] is staende/
opden voet der cop(ije) auth(entique) dier quare vacat quod attestor/
hac 30 maii 1774 f thibaut off(iciael)lis/
hebbende de/
selve quitt(ant)ie/
haeren segel/
van 12 stuij(ver)s
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator