SAL7613, Act: R°201.1-V°202.1 (76 of 172)
Search Act
previous | next
Act R°201.1-V°202.1  
Act
Date: 1731-01-12

Transcription

2019-04-19 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt des heeren meijers/
ende schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den off(iciae)[l] van ranst omde naer/
volge(nde) acte notariael alhier te v(er)nieuwen/
e(nde) te herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde bij die procu/
ratie daer inne geinsereert heeft dat/
gedaen als volght Op heden desen 8[e]/
januarii 1731 compareere(nde) voor mij/
openbaer notaris geadmitteert bij/
sijne maj(estij)[ts] souverijnen raede van/
brabant tot loven residerende e(nde) inde/
presentie van die getuijghen naerge/
noempt isaac van lecheij weduwer/
denwelcken bekent vercocht gecedeert/
e(nde) getransporteert te hebben soo ende/
gelijck hij vercoopt cedeert ende/
getransporteert te hebben soo e(nde) gelijck/
hij vercoopt cedeert e(nde) transporteert/
mits desen aen theodorus depauw/
e(nde) anna lambert gehuijsschen alhier present/
e(nde) in coop acceptere(nde) een halff boinder/
lants te voorens bosch soo e(nde) gelijck/
het selve gelegen is onder de baronnie/
van wesemael onbegrepe der maete/
regenoten den hertogh van aerschot/
ter eendre francis van tongheren ter/
tweedre de herbaene op aerschot
//
ter derdere v(er)cregen van peeter/
vroijlijckx opden xvii[e] januarii/
17[c] derthien het welcke alhier wordt/
overgelevert om ende voor de somme/
van hondert guldens courant gelt/
den schellinck tot seven stuijvers e(nde)/
alle andere specien naeradvenant/
gerekent dienende dese voor quitt(anti)[e]/
sonder andere te moeten doceren/
verclaere(nde) het voors(chreven) halff boinder te/
wesen voor vrije ende onbelast ende/
ingevalle hier naermaels bevonden/
wierden eenighe lasten op uijt te gaen/
soo geloeft hij garrand naeradvenant/
die constitutie brieven daervan sijnde/
e(nde) die ontquijtbaere teghens den penni(nck)/
sevenentwintigh met dobbel pontgelt/
ingevalle consenterende dijenvolgens/
inde ontgoedenisse ende goedenisse voor/
alle heere hoven daer het d acceptanten/
gelieven sullen verclaerende [tot] het voors(chreven)/
halff boinder geen actie ofte reght/
meer te hebben directelijck ofte/
indirectelijck dan te wesen ten volle/
voldaen/
Ende alhier mede comparere(nde) cornelis/
hemelers als getrauwt hebbe(nde) elisabeth/
van lecheij volghens haer commissie/
dewelcke hij bij desen is overgeve(nde)
//
hebben verclaert te renuntieren soo/
sij renuntieren bij desen aen het voors(chreven)/
halff boinder lants lauderende ende/
approberende den coop hier voorens/
gedaen ten behoeve van theodorus/
depauw e(nde) anna lambert alles onder/
obligatie van hunne respective per/
soonen e(nde) goederen meubelen e(nde) immeu/
belen present e(nde) toecomende met/
submissie e(nde) renuntiatie als naer/
reghte constituerende voorts onwede/
roepelijck een ieder thoonder deser/
n n ofte copije authentique der selver/
om te compareren soo voor den souv(erijne)n/
raede van brabant heere meijer e(nde)/
schepenen van loven e(nde) allomme elders/
daer het van noode soude mogen wesen/
omden inhoudt deser te v(er)nieuwen/
e(nde) te herkennen consentere(nde) den ge/
breckelijcken inde condemnatie volun/
tair sonder voorgae(nde) daegement pro/
mittentes ratum et gratum Aldus/
gedaen e(nde) gepasseert binnen loven ten/
daeghe maende e(nde) jaere voorschreven/
ter presentie van joannes baptista/
gerardus franssens e(nde) anthonius jo/
sephus vanelderen getuijghen ten/
dese aensocht d originele minute deser/
becleedt sijnde met sijnen behoorelijcken
//
segel hebben die respective comparanten/
beneffens mij notario onderteeckent/
Onderstont mij present quod attestor/
e(nde) was onderteeckent b(aptista) franssens/
not(ari)s Aldus vernieuwt e(nde) herkent/
door den voornoempden geconstitueerden/
die voors(chreven) acte notariael in alle e(nde)/
igewelcke haere poincten e(nde) clausulen/
denwelcken dijenvolghens ter manisse des/
heeren meijers e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven)/
heeren schepenen heeft opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse [het halff boinder lants] inden voors(chreven)/
contracte breeder v(er)melt e(nde) in sijne/
regenoten gespecificeert ende daer/
uijt bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo worden/
daer inne behoorelijck gegoijt e(nde) geerft/
theodorus depauw e(nde) anna lambert/
gehuijsschen present alhier den procureur/
franssens e(nde) ten behoeve vande voors(chreven)/
gehuijsschen acceptere(nde) et satis et waras/
prout latius in dicto procuratorio coram/
jon(ke)[r] gilbert joseph van grave heere/
van bajenrieu laijens et(ceter)[a] ende/
s(eigneu)[r] cornelis deberses schepenen/
ha(n)c 12 januarii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator