SAL7613, Act: R°203.1-V°206.1 (77 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°203.1-V°206.1  
Act
Date: 1731-01-12

Transcription

2019-10-08 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers mits d absen/
tie des heere meijers ende/
schepenen van loven naer te/
noemen gestaen den notaris/
ende officiael festraets omde/
naervolgende acte notariael/
alhier wettelijck te vernieuwen/
ende te herkennen als thoonder/
vande selve geconstitueert/
sijnde volgens die procuratie/
daerinne geinsereert heeft dat/
gedaen als volght Op heden/
thinden januarii xvii[c] eenender/
tigh voor mij notaris bijden/
souvereijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residere(nde)/
present die getuijgen naerge/
nompt comparerende den/
eerw(eerdigen) heere gaspar de laure/
e(nde) jouffrouwe anna maria salo/
mon respective pastoor ende/
hoffmeestersse vanden grooten/
beggijnhove alhier welcke compa/
ranten hebben bij desen verclaert
//
in qualitijt als voor vercoght/
gecedeert ende getransporteert/
te hebben aen ende ten behouve/
van jouff(rouw)[e] maria ludovica/
rempe beggijncken opden voors(chreven)/
hove present ende hetgene/
naerbeschreven haer leven/
gedurende in coop accepterende/
seker huijs hoff appendentie ende/
dependentie van dijen gestaen/
ende gelegen binnen desen/
voorschreven hove achter de/
kercke regenoten de straete/
van vooren ter i[re] et(ce)t(er)a lestmaels/
bewoont door jouff(rouw)[e] joanna/
van espen genomt s(in)t gudula/
geschiedende desen afcoop voor/
ende omme de somme van/
vier hondert guldens wisselgelt/
den pattacon a twee guldens/
acht stuijvers ende soo voorts/
van alle andere soo meedere/
als mindere munte naeradvenant
//
in voldoeninghe van welcke/
coopsomme sij acceptante/
ten behouve vande infir/
merije van desen hove is/
cederende ende transporterende/
bij desen eene rente van/
vier hondert guldens capitaels/
munte in wisselgelt als voor/
croiserende den penninck/
xx maer in cas van precise/
betaelinghe uijtterlijck sesse/
weken naer elcken valdagh/
ten penninck xxv sprekende/
dese rente tot laste van guilliam/
cannaerts ende barbara cre/
mers gehuijsschen ende inne/
gesetenen deser voorschreve/
stadt altijt vallende vijff/
januarii soo dat het ierste jaer/
ten behouve vande voorschreve/
infirmerije sal comen te ver/
scheijnen 5 januarii 1732 alles/
in conformitijt vande constitutie
//
briven bij beleijde e(nde) main/
mise daervan sijnde voor/
heeren meijer ende schepenen/
van loven in date 15 januarii/
1729 gedecreteert 21 dito daer/
naer in prima welcke con/
stitutie briven aende voors(chreven)/
ierste comparanten mits desen/
sijn overgelevert ende bij/
hun in voldoeninghe als/
voor ontfangen dienende/
dese voor quittantie sonder/
van andere te moeten doce/
ren verclaerende de voors(chreven)/
jouff(rouw)[e] maria ludovica rempe/
tot de voorschreven rente/
nochte verloopen verschenen/
ende te verscheijnen directe/
lijck nogh indirectelijck nu nogh/
naermaels niet meer te preten/
deren met voorder verclaeren/
dat sij de selve aen niemant
//
en heeft vercoght belast/
oft veralieneert hiervoor/
waerschap ende guarrandt/
gelovende bij desen onder/
obligatie van haere goederen/
meubelen ende immeubelen/
present ende toecomende/
hiertoe onwederoepelijck/
constituerende ieder thoonder/
deser ofte dobbel authenticq/
ten eijnde van vernieuwin/
ghe soo inden souvereijnen/
raede van brabant heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven/
als elders consenterende aldaer/
in gewillighe condemnatie/
mitsgaeders in ontgoedenisse/
ende goedenisse vande voors(chreven)/
rente ten behouve vande/
voorschreve infirmerije sonder/
dagement onder submissie ende/
renuntiatie in forma Actum/
die mense et anno quibus supra
//
int voors(chreven) beggijnhoff ter/
presentie van franciscus/
guillielmus thibaut ende/
van peeter verhaegen getuij/
gen hiertoe aensocht sijnde/
die minute deser becleet met/
segel van ses stuijvers on/
derteeckent g(aspar) de laure past(or)/
begg(inorum) a(nna) m(aria) salomons m(aria) l(udovica) rem/
pe et a me notario Onder/
stont quod attestor signatum/
f(ranciscus) l(udovicus) festraets not(ariu)s pub(licu)s 1731/
Aldus vernieuwt ende her/
kent de voors(chreven) acte notariael/
bijden voornompden gecon/
stitueerden in alle ende iege/
welcke haere poincten clau/
sulen ende articulen denwelcken/
dijen volgens ter maenisse des/
h(e)[re] lieutenants meijers mits/
d absentie des heere meijers
//
mits d absentie des heere meijers/
als voor ende wijsdomme/
der naerbeschreve heeren/
schepenen heeft opgedragen/
met behoorelijcke verteijge/
nisse de rente van vier/
hondert guldens cappitaels wissel/
gelt met de verloopen dijer/
verschenen e(nde) te verscheijnen/
inde voors(chreven) acte notariael/
breeder geinsereert ende/
gespecificeert ende daeruijt/
bij ordonnantie van rechte/
ontgoijt ende onterft sijnde/
soo wort daerinne behoore/
lijck gegoijt gevest e(nde) geerft/
den officiael goffart present/
accepterende inden naeme e(nde)/
ten behouve van d infirmerije/
vanden grooten beggijnhove/
alhier binnen loven et satis/
et waras pro ut latius in
//
dicto procuratorio coram eis/
dem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2019-01-09 by The Administrator