SAL7613, Act: R°208.2-R°214.1 (78 of 172)
Search Act
previous | next
Act R°208.2-R°214.1  
Act
Date: 1731-01-12

Transcription

2019-04-21 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers mits d absentie/
des heere meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen/
gestaen den notaris ende officiael/
festraets om de naervolgende/
acte notariael alhier wettelijck/
te vernieuwen ende te her/
kennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde volgens/
die procuratie daerinne geinsereert
//
heeft dat gedaen als volght Alsoo/
hendrick de wortelaer innegesetenen/
vanden dorpe van schrick bij/
publiecke conditien bijden onder/
ges(chreven) notaris als officiael als officiael/
gehouden den lesten sitdagh/
xii[e] (octo)bris 1730 heeft gecoght seker/
huijs hoff ende weijde groot/
saemen de sesse daghmaelen/
der juste maete onbegrepen/
gelegen onder schrick voors(chreven)/
regenoten de bolloo ter eenre/
s(eigneu)r anthoen van leemputten/
ter ii[re] guilliam vermijlen/
ter iii[e] cornelis boschmans oft/
desselffs erffgenaemen ter iiii[e]/
sijden t saemen voor ende omme/
de somme van twee hondert/
eenen gulden sterck gelt ende/
tot dijen alnogh bij nominatie/
vanden onderges(chreven) notaris gecoght/
onderhalff daghmael lants salvo/
iusto oock gelegen als voor rege/
noten de bolloo metten waterloop
//
ter eendere s heere straete/
ter ii[e] voor eene somme/
van achtensestigh guldens insge/
lijckx sterck gelt alles conform de/
voorschreve conditien ende dat/
tegens het hollants collegie binnen/
dese stadt loven als executanten/
tot laste van peeter geens ende/
anna maria schuermans gehuijsschen/
voor desen innegesetenen der/
heerelijckhijt van werchter/
ende want den voorschreven/
de worteleer dese voorenstaende/
twee sommen niet en was/
hebbende ende haudt om het/
voorschreven hollants collegie/
over desen sijnen coop te voldoen/
soo ist dat op heden desen sesden/
novembris xvii[c] dertigh voor mij/
notaris bijden souvereijnen raede/
van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present/
die getuijgen naergenompt sijn/
gecompareert den voorschreven
//
hendrick de worteleer geassisteert/
met maria briers sijne huijsvrouwe/
van desen oock in houwelijck/
geweest hebbende met jan geens/
welcke comparanten hebben mits/
desen soo tot voldoeninghe vande/
voors(chreven) twee parceelen van/
goederen als bij oplegginghe voor/
de costen tot het doen der goe/
denisse van evictie over de/
meergemelde goederen als costen/
tot het slaen der mainmise tot/
vastighijt ende assurantie der/
naerbeschreve rente verclaerende/
bij desen t hunnen contentemente/
wel ende deughdelijck ontfan/
gen te hebben uijt handen van/
s(eigneu)r joannes van leemputten meij/
er van werchter eene somme/
van drij hondert viertigh guldens/
courant gelt den schellinck tot/
seven stuijvers ende soo voorts van/
alle andere munte naeradvenant/
dienende dese voor quittantie
//
ter saecke van welcke somme/
sij comparanten geloven te/
gelden ende te betaelen/
ten behouve vanden voorschreven/
s(eigneu)r joannes van leemputten/
present ende accepterende/
soo voor hem als voor sijne/
huijsvrouwe maria michils eene/
rente van twintigh guldens/
drij stuijvers courant a ses/
ten hondert dan in cas van/
prompte betaelinghe uijtterlijck/
sesse weken naer elcken valdagh/
sullen gestaen ten penninck/
twintigh ende alsoo jaerelijckx/
maer betaelen de somme van/
seventhien guldens cours nemende/
date deser ende sal alsoo comen/
te verscheijnen den sesden/
novembris 1731 ende soo voorts/
van jaere te jaere tot die/
quijtinghe toe die altijt sal mogen/
geschieden t eender reijse in
//
munte als voor ende met/
volle rente als het de/
rentgelderen geliven sal/
gelovende dese alle jaeren wel/
ende deughdelijck te sullen/
betaelen onder obligatie van/
hunne respective solidaire per/
soonen ende goederen meubelen/
ende immeubelen vercregen/
ende te vercrijgen ende nae/
mentlijck daervoor specialijck/
verbindende de voorschreve/
twee partijen van goederen/
meubelen ende immeubelen/
huijs appendentie ende dependentie/
van dijen hiervoorens breeder/
geinsereert ende regenoten/
gespecificeert/
Item de hellight van onderhalff/
daghmael genompt het croonvel/
deken gereserveert de tochten ge/
legen onder werchter regenoten
//
s heere straete noort ter i[re] gee/
raet uuijtterhoven oist ter ii[e]/
ende guilliam van langendonck/
zuijt ende west ter derdere/
ende iiii[e] seijden belast met eenen/
halven braspelinck sjaers aenden/
heere hertogh van arenbergh/
ende aerschot et(ceter)a/
Item den schrambroeck bempt/
groot twee daghmaelen leen/
regenoten peeter reijers ter/
eenre cornelis de meijer ter/
tweedere peeter boils ter/
derdere ende d erffgenaemen/
adriaen gooris ter vierdere sijden/
Item alnogh eenen bempt gelegen/
tot parre groot twee daghmaelen/
regenoten s heere [straete] noort ter eenre/
het clooster van parcq [oist] ter tweedere/
aert wauters zuijt ter iii[e] ende/
het clooster van parck ter vierdere/
zeijden belast met eene hinne/
jaerelijckx aen parcq [vacat] gereserveert/
de tochte/
Item alnogh een daghmael tot bever
//
sluijs aenden neren leempoel/
regenoten s heere straete ten/
i[e] hendrick gijselinckx ter ii[re]/
jan van cauteren ter iii[e] e(nde)/
anthoen staes ter vierdere sijden/
los ende vrij goet/
Item alnogh eenen bempt gele/
gen tot veldonck groot vijff/
daghmaelen regenoten aert van/
eijcken ter i[re] jan de meijer/
ter ii[e] d erffgenaemen anthoen/
van langendonck ter iii[e] ende/
den h(e)[re] ad(vocae)[t] van hore ter iiii[e]/
seijden belast met twee hinnen/
t jaers aen [vacat] gereser/
veert de tochte/
Item den audenhoff groot een/
daghmael drijendertigh roijden/
regenoten cornelis de meijer/
in twee seijden den h(eiligen) geest/
van werchter ter iii[e] ende de/
erffgenaemen vanden eijnde/
ter iiii[e] sijden belast met een duijt/
et(ceter)a
//
Item alnogh een bunder lants ge/
legen tot haeght op het kercken/
velt regenoten d erffgenaemen/
hendrick moins oost ter i[re] andries/
gijselincx noort ter ii[re] ende den/
kercken wegh west ter iii[re] zeijden/
ende s(in)[te] jobs suijt ter iiii[e] sijden/
alle dese lest genomineerde panden/
de tweede comparante competere(nde)/
voor de hellight uijt den hoofde/
van wijlen haere auders pieter/
bries ende catharina van langen/
donck ende d andere hellight aen/
peeter ende michiel geens haere/
twee voorkinderen behouden/
van wijlen haeren voorschreven/
man jan geens/
Item de hellight van een bunder/
lants gelegen onder schrick voors(chreven)/
regenoten anthoen van leemputten/
ter i[re] andries holemans ter ii[re]/
joannes de meijer ter iii[re] ende/
den iersten comparant met desselffs/
voors(chreven) huijs ter iiii[e] sijden belast
//
met sesentwintigh stuijvers drij/
oorden sjaers aen sijne maj(estij)[t] int/
geheel bij de comparanten/
staende desen houwelijck vercregen/
waranderende alle de voors(chreven)/
panden niet voorders oft anders/
belast te wesen als voorseijt/
is hier voor waerschap/
ende guarrant ieder int par/
ticulier gelovende bij desen/
consenterende over alle de voors(chreven)/
panden int slaen van mainmise/
decreet ende herdecreet van/
dijen tot assurantie der voors(chreven)/
rente ende te verscheijnen/
verloopen ten dijen eijnde/
onwederoepelijck constituerende/
een ieder thoonder deser ofte/
dobbel authenticq ten eijnde van/
vernieuwinghe soo inden souvereijnen/
raede van brabant heeren/
meijer ende schepenen van loven
//
ende alomme elders ende aldaer/
tot volbrengen van het/
gene voors(chreven) is den gebreckelijcken/
der comparanten te consenteren/
in gewillighe condemnatie/
sonder dagement niettegenstaende/
de suranneringhe onder submissie/
ende renuntiatie in forma/
Aldus gedaen ten tijde voors(chreven)/
ter presentie van s(eigneu)r joannes/
jacobus festraets ende van/
franciscus guillielmus thibaut/
getuijgen hiertoe geroepen/
ende gebeden de minute deser/
becleet met segel volgens regle/
ment onderteeckent hendrick/
de worteleer maria bries/
j(oannes) van leemputte Leeger stont/
mij present als not(ari)s signatum/
f(ranciscus) l(udovicus) festraets not(ariu)s pub(licu)s nogh leeger/
stondt nota dat het onderhalff/
daghmael lants gelegen onder
//
schrick bij grootloo in dese/
acte notariael gehouden voor/
getrasseert uijt redene dat/
het selve door tusschen spreken/
vanden eerw(eerdigen) heere vander/
meije is overgelaeten aen/
andries holemans mits dit/
anterieurelijck aen dito hole/
mans van dito heere vander/
mije was geaccordeert alle/
hetwelck bij de onderges(chreven) is/
geaccordeert ende geaccepteert/
dus dat hend(rick) de worteleer/
cum sua de rente in dese acte/
begrepen alleenelijck sullen moeten/
betaelen het cappitael genomen/
achtensestigh guldens wisselgelt/
minder ende den interest naerad/
venant gemerckt den rentheffer/
joannes van leemputte dese/
achtensestigh guldens wisselgelt
//
vanden gemelden de worte/
leer heeft ontfangen dienende/
dese voor quittantie Actum/
10 (novem)bris 1730 onderteeckent j(oannes)/
van leemputte Aldus ver/
nieuwt ende herkent de voors(chreven)/
acte notariael bijden voornomp/
den geconstitueerden in alle/
ende iegewelcke sijne poincten/
clausulen e(nde) articulen consen/
terende als inde selve coram/
eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2019-04-21 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
acte gepasseert/
voor den not(ari)s/
j eijckermans/
in date 22 meert/
1752 dat de/
neffensstaende/
rente metter/
verloopen der/
selve is gequeten/
quare sic vacat/
ha(n)c 23 martii/
1752 ita est/
c j everaerts off(iciae)l
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator