SAL7613, Act: R°214.2-R°216.1 (79 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°214.2-R°216.1  
Act
Date: 1731-01-13

Transcription

2019-04-22 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen/
van loven naergenoempt gestaen den/
off(iciae)[l] van ranst omde naervolge(nde) acte/
notariael alhier te vernieuwen ende/
te herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde bij die/
procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen inder maniere/
naervolge(nde) Op heden 7[e] maii 1725
//
comparere(nde) voor mij notaris in/
sijne maj(estij)[ts] raede van brabant gead/
mitteert tot loven residere(nde) present/
die getuijghen naergenoempt hendrick/
pinnoij innegesetenen borger deser voors(chreven)/
stadt e(nde) m(eeste)[r] cuijper van sijnen stiele/
e(nde) barbara van minsel gehuijsschen/
dewelcke hebben bekent van opden/
thinsten maii vanden voorleden jaere/
1724 ontfangen te hebben uijt handen/
van jo(ffrouw)[e] josina meskens geestelijcke/
dochter de somme van twee hondert/
guldens in couranten gelde den/
pattacon gerekent tegens twee/
guldens en sesthien stuijvers et sic/
de ceteris ter saecke van welcke/
somme sij geloven jaerelijcx aen e(nde)/
ten behoeve selve jo(ffrouw)[e] ofte haers actie/
hebbende alhier binnen loven e(nde) in/
deser stadts wissele los e(nde) vreij van/
alle lasten t sij x[e] xx[e] penninghen/
als anderssints te betaelen eene/
rente van acht guldens ende alsoo/
tegens vier paer cent insgelijckx/
munte waervan d ierste jaer/
van betaelinghe vallen e(nde) verscheijnen/
sal den sevensten maii vanden toecome(nde)/
jaere 1726 e(nde) soo vervolgens van/
jaere tot jaere tot d effective quit/
tinghe toe dewelcke sal mogen
//
geschieden met vijffentwintigh gul(den)s/
smaels wel meer maer niet minder/
in gelijcke minute e(nde) naer proportie/
den interest van dijen daer voorens/
verobligere(nde) hunne respective persoonen/
e(nde) goederen present e(nde) toecome(nde) e(nde)/
naementlijck sekeren bempt groot een/
halff boinder genoempt den biesenbempt/
regenoten de molenbeke ter i[e] d ab/
dije van parck ter ii[e] e(nde) het collegie/
van atrecht Item alsulcken vierde/
paert e(nde) deel in een huijs e(nde) hoff/
met het bloeck daer aen gelegen groot/
samen met het vijverken ses dagh/
maelen regenoten de straete ter i[e]/
d erfgenaemen jan devroij ter ii[e] e(nde)/
iii[e] e(nde) guilliam bregair ter iiii[e] sijden/
Item het vierde paert in een halff/
boinder lants gelegen int lovenjouls/
velt achter den engel regen(oten) die jo(ffrouw)[e]/
pulle e(nde) s(in)[te] mertens clooster/
Item in een derdendeel van een boinder/
lants tegens simbergh regenoten perck/
e(nde) d erfgenaemen jon(ke)[r] devroije/
Item alnoch in een daghmael lants/
boven den molen van lovenjoul/
regenoten die wed(uw)[e] peeter sergeijs/
ter i[e] e(nde) de erfgenaemen jan de/
vroij ter andere seijden verclaere(nde)
//
alle de selve goederen gelegen te/
sijn onder lovenjoul e(nde) hun te compe/
teren volgens goedenisse gepasseert/
voor die heeren meijer ende schepenen/
van loven in date x[e] februarii/
1722 geregistreert in prima consen/
terende daer over int slaen van/
mainmise decreet ende anderwerff/
decreet van dijen sonder daer toe te/
moeten gedaeght te worden met/
constitutie op een ieder thoonder/
deser om alle het gene voors(chreven) te/
laeten vernieuwen soo in sijne/
maj(estij)[ts] raede van brabant heeren/
meijer ende schepenen van loven/
e(nde) alomme elders consenterende/
aldaer inde condemnatie volontair/
parate e(nde) reele executie sondr da/
gement als voor allen d welck die/
voors(chreven) jouff(rouw)[e] josina meskens alhier/
present heeft geaccepteert mits/
welcke die manuele obligatie bijden/
bijden iersten comparant date x[e] maii/
1724 verleden comp(aran)t te cesseren/
doodt e(nde) te niet te sijn Aldus/
gepasseert binnen loven ten daeghe/
maende e(nde) jaere voors(chreven) ter presentie/
van den officiael essinck e(nde) heer
//
ende m(eeste)[r] joannes gilbertus somers/
licentiaet inde medecijnen als ge/
tuijghen e(nde) hebben de voors(chreven) comparanten/
e(nde) getuijghen die minute deser neffens/
mij notaris met henne naem e(nde) handt/
teecken respectivelijck onderteeckent/
Onderstont quod attestor signatum/
f(ranciscus) l(udovicus) festraets not(ariu)s pub(licu)s 1725/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent door/
den voornoempden geconstitueerden die/
voors(chreven) acte notariael in alle ende/
igewelcke haere poincten e(nde) clausulen/
coram jon(ke)[r] gilbert joseph van grave/
heere van bajenrieu laijens et(ceter)[a] e(nde)/
s(eigneu)[r] cornelis deberses schepenen ha(n)c/
13[a] januarii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator