SAL7613, Act: R°245.2-R°247.1 (90 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°245.2-R°247.1  
Act
Date: 1731-02-03

Transcription

2019-05-15 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijdt des heere/
lieutenants meijers mits d' absentie/
des heere meijers, ende schepenen van/
loven naergenoempt gestaen den officiael/
goffart om de naerbeschreve acte no-/
tariael alhier wettelijck te vernieuwen/
ende t' herkennen als thoonder van/
de selve geconstitueert sijnde volghens/
de procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght Op heden/
xxxi januarii 1731 voor mij notaris bij/
den souvereijnen raede van brabant ge/
admitteert tot loven residerende, present/
die getuijghen naergenoempt compareer-/
den lambertus duvivier, e(nde) isabella/
peten gehuijsschen innegesetene van/
rillaert onder aerschot, de welcke
//
uijt hooffde van adriaen peten/
der tweede comparante vader was,/
geldende sijn aen de kercke ende h(eiligen)/
geest van nieurode Ider de hellicht/
eene rente van twee hondert guldens/
wisselgelt capitaels achtervolghens/
de constitutie brieven de date 17/
junii 1718 a vier guldens en halff/
par cente, verclaeren daer voor e(nde)/
in plaetse van dijen aen de voors(chreven)/
kercke e(nde) h(eiligen) geest te cederen e(nde)/
te transporteren, d' heer fran-/
ciscus ignatius vanden schrieck meijer/
vanden voors(chreven) dorpe van nieurode/
als rentm(eeste)r der selve kercke/
e(nde) h(eiligen) geest, bertel meijnaerts/
geeraert lemmens, e(nde) cornelis/
van putteghem schepenen present/
e(nde) accepterende eene capitaele/
rente van hondert guldens wissel-/
gelts als sij comparanten sijn/
heffende e(nde) trecke(nde) op den voors(chreven)/
dorpe e(nde) gemeijnte van nieurode/
volghens oude possessie ende/
herkentenisse/
Item eene andere capitaele rente/
van hondert guldens courant ten/
penn(inck) xx hun competerende bij
//
reserve van v(er)coop ten laste van/
joanna stevens eenighe dochter/
van joos stevens volghens acte gepasseert/
voor den not(ari)s j: van cantelbeeck op den/
2 (octo)ber 1704 op de goederen aldaer/
uijtgedruckt, gelove(nde) de comparanten/
de courtresse van courant tot wissel/
ter somme van sesthien guldens der-/
thien stuijvers een oort te sullen/
suppleren binnen drij naestcome(nde)/
maenden, ende tot dijen de somme/
van sessendertigh guldens oock courant/
voor vier jaeren verloope(nde) der voors(chreven)/
rente die sij aen de voors(chreven) kercke/
e(nde) h(eiligen) geest waeren geldende, tot den/
lesten verschenen valdagh int' jaer/
1730 gelove(nde) de selve comparanten/
de voors(chreven) twee renten alsoo te doen/
volghen voor los, liber e(nde) genoegh-/
saem beset, mitsgaeders datten/
interest van het loope(nde) jaer sal/
vallen ten behoeve der selve kercke/
e(nde) h(eiligen) geest in compensatie van degene/
van het dorp, ende de selve hun te/
hebben gecompeteert uijt hooffde e(nde)/
bij successie als voor e(nde) opgevolghde/
purge civiel in den raede van brabant/
de date 17 deser, daer voor verbindende/
hunne persoonen e(nde) goederen meubelen/
e(nde) immeubelen, present e(nde) toecomende/
verclaerende de acceptanten [mits dien de comparanten] van de/
voors(chreven) capitaele rente van twee hondert
//
guldens weghens de kercke e(nde) h(eiligen) geest/
voornoempt te ontslaen e(nde) ontlasten/
mits desen, e(nde) partijen allent' gene/
voorschreve ponctuelijck te volbrenghen/
e(nde) t' achtervolghen ten dijen eijnde/
consenterende in condemnatie voluntair/
te decreteren soo in den souvereijnen raede/
van brabant als elders, mitsgaeders in/
ontgoedenisse e(nde) goedenisse in forma bij/
cassatie op de voormelde renten sonder/
voorgaende dagement daertoe con-/
stituerende allen thoonder deser/
Aldus gedaen ten tijde voors(chreven) ter/
presentie van d' heer albert/
ignace de launoij drossaert van/
everbergh et(cetera) ende van joseph meij-/
naerts getuijghen hier toe aensocht/
sijnde d' originele minute deser - be-/
cleedt met den behoorelijcken segel -/
ondert(eecken)t lambertus duvivier, isa/
bella peten f(ranciscus) i(gnatius) vanden schrieck/
1731 bertel meijnarts, cornelen/
van puttghem e(nde) met het handtmerck/
van geeraert lemmens bij forme/
van een cruijs niet connende schrijven/
et a me notario Onderstondt/
quod attestor e(nde) was onderteeckent/
j a durij/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent de/
voors(chreven) acte notariael door den voorn(oempden)/
geconstitueerden in alle e(nde) igewelcke
//
haere poincten clausulen e(nde) articulen,/
den welcken dijen volghens ter maenisse/
des voors(chreven) heere lieutenants meijers/
mits d' absentie als voor e(nde) wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen, heeft opge-/
draeghen met behoorelijcke vertheijde-/
nisse de [twee] renten in de voors(chreven) acte no-/
tariael breeder vermelt, e(nde) daer uijt/
bij ordonnantie van rechte ontgoeijt e(nde)/
onterfft sijnde soo wordt in de selve/
behoorelijck gegoeijt, gevest e(nde) geerfft/
d' heer franciscus ignatius vanden/
schrieck meijer van nieuwrode als rentm(eeste)r/
van de kercke e(nde) h(eiligen) geest van nieuwrode/
den officiael van ranst present e(nde) accep-/
terende in den naem e(nde) ten behoeve van/
de selve kercke e(nde) h(eiligen) geest et satis et/
waras [prout latius in dicto procuratorio] coram jon(ke)r wilhelmus van bemmel/
e(nde) s(eigneu)r cornelis de berges schepenen hac/
3 febr(uar)ii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2019-05-15 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij qui(ttan)[tie] sjaers ...? des originele/
constitutie seder de date huius dat dese rente is/
gequeten quare/
succes(sit) et .? hac/
2da (decem)bris 1793/
staes/
j b s moermans off(iciae)l
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator