SAL7613, Act: R°249.2-V°250.1 (93 of 174)
Search Act
previous | next
Act R°249.2-V°250.1  
Act
Date: 1731-02-10

Transcription

2019-05-14 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutants meijers mits d' absentie/
des heere meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen gestaen/
den officiael essinck uijt crachte/
ende naer vermogen van sekere pro-/
curatie hem als thoonder gegeven/
ende geinsereert inde conditien
//
van vercoop gehouden bijden/
not(ari)s festraets wegens jo(nke)[r] philippus/
erardus van cruijningen, ende/
jo(nke)[r] nicolaes josephus roose, heeft/
ter maenisse des voors(chreven) lieute-/
nants meijers ende weijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen/
opgedragen met behoorelijcke ver-/
teijgenisse ende solemnitijten van/
rechte daer toe gerequireert onder-/
halff daghmael lants geheeten/
die cleijn gaese gelegen aenden/
protteel, regenoten den h(eiligen) geest/
ter i[e], jan van pe ter ii[e], e(nde)/
die vloetgrecht ter iii[e]/
Item een daghmael lants gelegen/
opden avidts regenoten den h(eiligen)/
geest ter i[re], d erffgenaemen mer-/
ten sterckx ter ii[e] anthoen de/
becker ter iii[e] e(nde) d erffgen(aemen) hend(rick)
//
apts ter iiii[e] seijden soo ende/
gelijck de selve goederen ter/
uijtganck vande brandende kersse/
sijn gebleven achtervolgens de/
voors(chreven) conditien den lesten sitdagh/
opden 23 (octo)bris lestleden aen hend(rick)/
van overbroeck bij nominatie van/
bernardus smets, saemen voor ende/
omme de somme van achtenseventigh/
guldens vier stuijvers wisselgelt hier/
inne alles begrepen soo van stuijver-/
gelt stomme hoogen als gestelde/
hoogen boven d' andere rechten soo/
palmslagh not(ari)s e(nde) bellemans loon als/
andersints breeder uijtwijsens de/
voors(chreven) conditien, dewelcke alhier/
gesien e(nde) gebleken gehouden worden/
voor geinsereert, ende mits d' or-/
donnantie van rechte ende wijsdom-/
me der naerbes(chreven) heeren schepenen/
daer uijt ontgoijt ende onterft sijnde/
soo wort daer inne gegoijt gevest/
ende geerft den not(ari)s festraets
//
present e(nde) accepterende inden/
naeme ende ten behouve van/
hendrick van overbroeck ende/
susanna vander letten gehuijsschen/
innegesetenen van s(in)t agatha/
rodes et satis et waras pro ut/
latius inde voors(chreven) conditien/
coram jo(nke)[r] willelmus van bemmel/
et s(eigneu)r cornelis de berghes hac/
x[e] feb(ruarii) 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator