SAL7613, Act: R°28.2-V°30.1 (12 of 172)
Search Act
previous | next
Act R°28.2-V°30.1  
Act
Date: 1730-07-27

Transcription

2019-02-10 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers mits d absentie/
des heere meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen gestaen/
m(eeste)r franciscus ludovicus festraets/
officiael et(ceter)a om de naervolgende acte/
notariael alhier wettelijck te vernieuwen/
ende te herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde volgens die/
procuratie daer inne geinsereert heeft/
dat gedaen als volght Op heden/
4[e] julii 1714 comparerende voor mij/
openbaer notaris bijden souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert/
tot loven residerende ende inde/
presentie vande getuijgen naergenompt/
den eersaemen peeter lauwens ende/
maria foblets gehuijsschen innegesetenen
//
van werchter de welcke hebben/
bekent wel ende deughdelijck ont/
fangen te hebben van opden/
14 (decem)ber lestleden van jo(ffrouw)[e] anna/
e(nde) maria van langendonck begijnkens/
opden grooten begijnhove alhier/
de somme van vijff hondert guldens/
loopende gelt den schellinck tot/
seven stuijvers ende alsoo naer adve/
nant van andere munte ten op/
sichte van welcke somme die voors(chreven)/
comparanten geloven te betaelen/
ten behouve vande voors(chreven) rent/
schieterssen eene erffelijcke rente/
van tweeentwintigh guldens thien/
stuijvers a rate van vier guldens/
thien stuijvers par cent inden/
verstaende dat comende de rentgel/
ders te betaelen de voors(chreven) rente/
t elcken valdage oft emmers sesse/
weken daer naer dat sij sullen gestaen/
den penninck vijffentwintigh ende/
alsoo met twintigh guldens t jaers/
los ende vrij van alle impositien
//
ende exactien alreede innegestelt/
ende naermaels inne te stellen/
soo van x xx xl c mindere ende/
meedere penningen te betaelen/
als schult met recht verwonnen/
cours genomen hebbende den 14 decem/
ber lestleden ende waervan/
d ierste jaer van betaelinghe/
vallen ende verscheijnen sal/
14[e] november ende soo voorts van/
jaere tot jaere tot effective/
quijtinghe toe die sal mogen ge/
schieden als die voors(chreven) rentgelderen/
gelieven sal t eender reijse in/
munte als voor ende met volle/
jaer daer voor in solidium ver/
obligerende henne respective persoonen/
e(nde) goederen meubelen ende immeubelen/
present ende toecomende ende/
specialijck eenen bempt groot vijff/
daghmaelen gelegen tot werchter/
regenoten peeter calstermans ter/
i[e] catharina van tongerloo ter/
ii[e] s(eigneu)r hendrick van leemputten
//
ter iii[e] aert van roost ter iiii[e]/
zeijden/
Item een halff bunder lants/
gelegen aldaer regenoten aert/
van roost ter i[e] andries lauwens/
ter ii[e] jacques berckmans ter iii[e]/
jan jewens ter iiii[e] zeijden/
consentere(nde) daerover in d affectatie/
t zij bij opdrachten mainmise met/
decreet ende herdecreet der heeren/
meijer ende schepenen deser stadt/
ende elders daer des behooren/
sal sonder voorgaende dagement/
gelovende obligerende submitterende/
ende renuntierende als in forma/
met onwederoepelijcke procuratie op/
ieder thoonder deser ofte copije/
authenticque der selver om te/
compareren voor den souvereijnen/
raede van brabant die heeren/
meijers ende schepenen deser/
stadt ende elders daer des behoo/
ren sal om den inhoudt deser/
aldaer te vernieuwen ende te con/
senteren in gewillighe condemnatie
//
mede in d affectatie als boven/
sonder voorgaende dagement/
obligerende submitterende ende renun/
tierende ut supra Aldus gedaen/
ten daghe maende ende jaere/
voors(chreven) ter presentie van s(eigneu)r jan/
vander balcq ende van meester/
peeter hannosset als getuijgen hier/
toe geroepen e(nde) gebeden sijnde d/
originele minute deser becleet/
met segel van sesse stuijvers onder/
teeckent peeter lauwens maria/
fobelets maria van langendonck/
ende van mij notario Onderstont/
quod attestor signatum j petit/
not(ariu)s pub(licu)s 1714/
Aldus vernieuwt ende herkent/
de voors(chreven) acte notariael bijden/
voornompden geconstitueerden/
in alle e(nde) iegewelcke haere poincten/
clausulen e(nde) articulen denwelcken/
dijen volgens ter maenisse des luijte/
nants meijers mits d absentie des heere/
meijers ende wijsdomme der naerbe/
schreve heeren schepenen heeft opgedragen
//
met behoorelijcke verteijgenisse/
de vijff daghmaelen bempt ende halff/
boinder lants inde voors(chreven) acte nota/
riael breeder geinsereert e(nde) regenoten/
gespecificeert ende daeruijt bij/
ordonnantie van rechte ontgoijt/
e(nde) onterft sijnde soo wort daerinne/
behoorelijck gegoijt gevest ende/
geerft den officiael van ranst inden/
present accepterende inden naeme/
e(nde) ten behouve van jouff(rouw)en anna/
e(nde) maria van langendonck beggijnc/
kens op den grooten beggijnhove/
alhier et per monitionem eodem/
bona reddidit opden last eender/
rente van tweeentwintigh guldens/
thien stuijvers t jaers inde voors(chreven)/
acte notariael insgelijckx breeder/
geinsereert et satis et waras pro/
ut latius in dicto procuratorio/
coram jo(nke)[r] gilbert joseph van/
grave heere van baienrieu leijens/
et(ceter)a et s(eigneu)r cornelis de berghes hac/
xxvii julii 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1742-10-27

Transcription

2019-02-10 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij acte gepasseert/
voor den not(ari)s/
h van den zande/
e(nde) sekere(n) getuijgen/
alhier binnen loven/
in dathe 28 (septem)bris/
1742 dat dese/
tegenstae(nde) rente/
is gequeten/
door jo(ann)es reijers/
ingesetenen van/
bael inden naeme/
van sijne moeder/
anna lauwens/
wed(uw)[e] peeter/
reijers quare/
sic vacat hac/
2[e](octo)bris 1742/
j g mertens off(iciae)[l]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator