SAL7613, Act: R°282.1-V°283.1 (104 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°282.1-V°283.1  
Act
Date: 1731-03-06

Transcription

2019-08-15 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen/
van loven naergenoempt gestaen gillam/
van ranst officiael vande ierste schrijf-/
camer der stadt loven omde naer-/
volgende acte notariael alhier te/
vernieuwen e(nde) te herkennen als thoonder/
vande selve geconstitueert sijnde/
bij die procuratie daer inne geinse-/
reert heeft dat gedaen inder maniere/
naervolge(nde) Op heden den 16 febr(uar)ii/
1731 compareerde voor mij onderges(chreven)/
notaris tot aerschot residere(nde) e(nde) inde/
presentie vande getuijghen naer te noemen/
peeter ooms e(nde) catharina wuijts wettige/
gehuijsschen innegesetenen van herssel/
de welcke te saemen bekennen opgelicht/
e(nde) ontfangen te hebben uijt handen vanden/
eerw(eerdige) heeren potvin communes, im-/
mens, e(nde) geudens canonincken vanden/
cappittele van aerschot als gedeputeerde/
desselffs eene somme van seven hondert/
guldens loopende gelt, sijnde drij/
hondert vijftigh vanden heere van/
leefdael e(nde) drij hondert vijftigh guldens/
van den heer tasiet maeckende te/
saemen sevenhondert guldens waer/
vooren sij comparanten aen het voors(chreven)/
cappittel jaerelijckx geloven te gelden/
e(nde) te betaelen eene rente van achtentwin-/
tigh guldens sjaers los e(nde) vrij van alle/
laesten soo van x xx[e] 40[e] mindere/
ofte meerdere penn(ingen) ofte precarien
//
alreede innegestelt ofte hier naermael/
inne te stellen valle(nde) jaerelijcx den/
16[e] febr(uar)ii waer van den 16[e] febr(uar)ii 1732/
den iersten valdagh wesen sal, e(nde) soo/
voorts van jaere tot jaeren totte/
reele quijtinghe toe die sal moghen/
geschieden in twee paijen ider met/
gelijcke drij hondert vijftigh guldens/
smaels altijt met cost van brieven/
pon(t)penn(ingen) mainmise in cas van beseth/
gelovende de selve rente altijdt goet e(nde)/
te houden ofter ijet in toecome(nde) ijet/
aengebraeke waer vooren verobligere(nde)/
sij comp(aran)ten henne respective persoonen/
e(nde) goederen soo meublier als immeublier/
present e(nde) toecomende, ende tot hijpoteque/
ende naerder assurantie der selver rente/
sijn opdraeghende, e(nde) affecterende ierst seker/
huijsch metten voorsten driessch groot/
ontrent hondert vijffentwintich roeden/
gelegen inden ollemans hoeck reg(eno)ten/
oost sijn selffs, adv(ocae)[t] verlinden suijt maria/
verlinden e(nde) sijns selffs weest ad(vocaet) verlinden/
voors(chreven) noort d'erffgen(aemen) jan van heuvel./
Item het binnenblock groot twee/
hondertvijftigh roeden reg(eno)ten maria/
ooms oost d'erfghen(aemen) p(astoo)r gabriels suijt,/
d'erffgen(aemen) cor(nelis) verlinden weest het/
straetken e(nde) sijn selffs noort./
Item een plecke lant geheeten het/
cleppers block groot een boender
//
salvo iusto regenoten de straet oost/
e(nde) suijt ad(vocaet) verlinden weest den eerw(eerdigen)/
heere dionisius vandervoorst noort./
Item een parcheel lants geheten het/
elssebosch groot ontrent de drij dachmaelen/
d'erffgen(aemen) f(ranc)is bossiers oost het straetken/
naer de kersmisse heijde suijt de/
kersmisse weest e(nde) sijn selffs noort/
Item alnoch eenen driesch groot ontrent/
een half boender reg(eno)ten adv(ocaet) verlinden/
suijt sijn selffs oost jan buijens noort/
jan vanden heuvel weest, warandere(nde)/
den voors(chreven) huijse weijde e(nde) landen op/
s'heeren chijns e(nde) rechte vanden gronde/
e(nde) op eene rente van vierhondert vijftigh/
guldens aen jouff(rouw)[e] maria van mooken-/
borgh, die welcke met dese penninghe/
beloeft aff te leggen, e(nde) nu voortaen/
op de voors(chreven) rente van achtentwintigh/
guldens sjaers die het voors(chreven) cappittel/
daerop los e(nde) vrij is behoudende sonder/
meer waer over garrant e(nde) waerschap/
gelove(nde) constituerende ten dijen effecte/
onwederoepelijck mits desen den [vacat]/
[vacat] e(nde) alle thoonders deser om te gaen/
e(nde) te compareren voor alle heeren/
hoven wetten daer het van noode wesen/
sal te geschieden, om den voors(chreven) huijse/
weijde e(nde) landen voor de voors(chreven) rente/
wettelijck te realiseren e(nde) affecteren
//
mede consenterende in het maecken/
van beleijde van mainmise mede in het/
decreet e(nde) herdecreet van de heere meijer/
e(nde) schepenen der stadt loven daer over/
te geven tot volcomen vastigheijt/
affectatie der selver rente obl(igando)/
submitt(endo) ac renunt(iando) prout in forma/
Hier waeren over franciscus daems/
e(nde) franciscus smets getuijghen tot desen/
aensocht e(nde) gebeden e(nde) was d'originele/
minute deser bij de voors(chreven) comparanten/
e(nde) getuijghen beneffens mij notaris/
onderteeckent Onderstont concordantiam/
huius cum suo originali attestor sig-/
natum e vanderbeken not(ari)s./
Aldus vernieuwt e(nde) herkent door den/
voornoempden geconstitueerden die/
voors(chreven) acte notariael in alle ende/
igewelcke haere poincten e(nde) clausulen/
coram jon(ke)[r] gilbert joseph van grave/
heere van bajenrieu laijens et(ceter)[a] e(nde) s(eigneu)[r]/
cornelis deberses schepenen sexta/
martii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator