SAL7613, Act: R°293.2-R°296.1 (108 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°293.2-R°296.1  
Act
Date: 1731-03-08

Transcription

2019-08-19 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijdt der heeren/
schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den officiael goffart om de/
naervolge(nde) acte notariael alhier/
wettelijck te vernieuwen ende te/
herkennen als thoonder van de/
selve geconstitueert sijnde volghens/
de onwederoepelijcke procuratie/
daerinne geinsereert heeft dat
//
gedaen als volght. Op heden 7/
meert 1731 voor mij not(ari)s bij den/
souv(erijnen) raede van brab(ant) geadmitteert/
tot loven residere(nde) present die/
getuijghen naergenoempt, compa-/
reerde guilliam vanderletten/
bejaerden jonghman soo hij verclaert/
ingesetenen van ottembourgh, den/
welcken kent ontfanghen te hebben/
uijt handen van s(eigneu)r henricus jose-/
phus de van de nesse greffier van het/
graeffschap van s(in)[te] aghtenrode e(tecer)a/
de somme van drij hondert gul(den)s/
wisselgelt den schellinck gerekent/
tot sesse stuijvers e(nde) soo van alle/
hooghere specien naer advenant,/
dienende desen voor quitantie die/
hij s(eigneu)[r] van de nesse bekent aen hem/
e(nde) sijne huijsvr(ouw)e jouff(rouw)[e] anna/
maria roberti eerst wed(uw)[e] van wijlen/
d'heer guillielmus de ridder te/
sijn gequeten door s(eigneu)r nicolaus duthij/
van overijssche e(nde) de selve te beleggen/
tot reapplicaet, ter saecke van/
welcke somme den comparant/
geloeft te gelden e(nde) te betaelen eene/
erffelijcke rente van vijffthien gul(den)s/
s'jaers ten penn(inck) xx cours neme(nde)/
date deser e(nde) jaerelijckx te verscheij-
//
nen op gelijcken sevensten meert/
waer van alvolghens het eerste/
jaer van betaelinghe vallen e(nde)/
verscheijnen sal op gelijcken dagh/
des jaers 1732 aen de voors(chreven)/
gehuijsschen ofte hens actie hebbende/
te leveren los e(nde) liber van alle/
lasten e(nde) exactien, t'sij x xx/
mindere ofte meerdere penn(ingen)/
beden subsidien, contributien inge-/
valle als van alle andere ige-/
welcke impositien hoedaenigh e(nde)/
van wat nature die souden moghen/
wesen niettegenstaende eenighe/
placaerten ofte uuijtsendinghen/
ter contrarie aen de w(eduwe) den/
rentgelder derogeert mits desen,/
e(nde) soo voorts van jaere te jaere/
tot die effective quijtinghe toe/
mits gelijcke capitaele somme/
in wisselgelt als voor e(nde) met volle/
rente, obligere(nde) den voors(chreven) rent-/
gelden tot asseurantie van dijen/
sijnen persoon e(nde) goederen, meubelen/
e(nde) immeubelen present e(nde) toecome(nde)/
e(nde) naementl(ijck) seker huijs, hoff,/
schuere e(nde) toebehoorten groot/
ontrent een halff bunder geleghen
//
tot s(in)t aghtenrode, reg(enoten) s'h(e)[re(n)] straete/
ter i[re], d'erff(genaem)[en] peeter timmermans/
ter ii[re] [vacat] ende/
d'erff(genaem)[en] joris vanderletten ter iiii[re]/
sijden./
Item een derdendeel lants onder s(in)[t]/
agatarode reg(enoten) de vloetgracht ter i[re]/
d'erff(genaem)[e] francis de coninck ter ii[re] den/
molenwegh ter iii[re] de kercke ofte/
h(eilige) geest van s(in)t agatarode ter iiii[re] sijden/
Item onderhalff daghwant lants/
geleghen opt' molenvelt onder s(in)[t]/
agatharode voors(chreven) regenoten het/
molenbroeck ter i[e], de capelrije ter ii[re]/
e(nde) hendrick bosch ter iii[re]./
Item een block lants groot twee/
derdendeelen van een bounder geleghen/
als voor, reg(enoten) de straete van ter-/
laenen naer clabbeeck ter i[re]/
jan bosiers ter ii[re], den h(eiligen) geest/
van s(in)t agatharode voors(chreven) ter iii[re], s(eigneu)r/
leunckens met herman vanden put/
ter iiii[re] sijden, e(nde) francis dupre ter/
vijffdere sijden./
Item een daghwant bempts geleghen/
in de rietbempden, reg(enoten) d'heer/
van brochem ter i[re], de deijle/
ter ii[re] e(nde) hendrick van overbroeck/
ter iii[re] sijden
//
Item een halff dendendeel bempts/
geleghen als voor, reg(enoten) de leijgracht/
ter i[re], hendrick bosch ter ii[re]/
de deijle ter iii[re], e(nde) den h(e)[re] van walse-/
lauriensart ter iiii[re] sijden alle de/
voors(chreven) panden hem competerende bij/
successie van sijne ouders./
Item een halff boinder soo lant als/
weijde, geleghen als voor, reg(enoten) den h(e)[re]/
van walse lauriensart ter i[re], d'erff(genam)en/
bauwens ter ii[re], s'heeren straete/
ter iii[re], e(nde) den rentgelder ter iiii[re]/
sijden./
Item een daghwant lants nu/
bosch geleghen als voor in den hoeck/
reg(enoten) d'erff(genam)en van de wed(uw)[e] wijlen den/
ad(vocae)[t] vandenschrieck ter i[re] rodenbosch/
ter ii[re] e(nde) iii[re] e(nde) hendrick bosch ter/
iiii[re] sijden./
Item een daghwant lants gelegen/
als voor opt'rodenvelt, regenoten/
de herbaene van waver ter i[re],/
nicolaus coopmans ter ii[re] e(nde) hendrick/
van overbroeck ter iii[re] sijden/
Item alnoch een daghwant lants/
geleghen op het selve velt, regen(oten)/
peeter goossens ter i[re] hendrick/
van bever ter ii[re] e(nde) guilliam/
de pré ter iii[re] sijden.
//
Item een daghwandt op het/
vertsart geleghen als voor,/
regenoten manten abrahams/
ter i[re], engel van bever ter ii[re]/
hendrick van bever ter iii[re] e(nde)/
d'erff(genaem)en peeter timmermans ter/
iiii[re] sijden, alle geleghen onder s(in)[t]/
agatharode voors(chreven) ende dese leste/
goederen vercreghen bij coop/
teghens jan de cock e(nde) anna/
mannet volghens goedenisse ge-/
passeert voor die weth van s(in)[t]/
aghtenrode voors(chreven) den 27 feb(ruarii) lestleden/
e(nde) teghens catharina servent e(nde)/
guilliam moeremans gehuijsschen/
ten daeghe als voor e(nde) geene der/
selve belast als met cleijne s'heere/
cheijsen ingevalle, consentere(nde) daer over/
in de behoorelijcke affectatie bij mainmise,/
decreet e(nde) herdecreet der heeren sche-/
penen van loven onder geloffte van/
altoos genoech te doen e(nde) naerdere/
hijpotheque in cas van gebreck te stellen/
ten contentemente e(nde) manisse des/
rentheffers, ten eijnde voors(chreven) onweder-/
roepel(ijck) constituerende allen thoonder/
deser ofte dobbel dijer om te compareren/
voor heeren wethouderen der stadt loven/
weth van s(in)[t] agatharode e(nde) elders des/
behoore(nde) om aldaer te doen de voors(chreven)/
affectatie mitsgaeders te consenteren/
in condemnatie voluntair te decreteren
//
oock in den souvereijnen raede van brabant/
sonder voorgaende dagement Aldus gedaen/
ten tijde voors(chreven) ter presentie van henricus/
franciscus janssens e(nde) van servatius/
sweerts getuijghen hier toe aensocht/
sijnde d'originele minute deser be-/
cleedt met behoorelijcken segel ondert(eecken)t/
g(uilliam) vanderletten, h(enricus) j(osephus) de vandernesse 1731/
h(enricus) f(ranciscus) janssens s(ervatius) sweerts et a me notario/
Onderstondt quod attestor e(nde) was/
ondert(eecken)t j a durij not(ari)s Aldus/
vernieuwt e(nde) herkent door den voor/
noemden geconstitueerden die voors(chreven)/
acte notariael in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten clausulen e(nde) articulen/
coram jon(ke)[r] gilbert joseph van grave/
h(e)[re] van bajenrieu laijens e(tcetera) e(nde) s(eigneu)r corne-/
lis de berghes schepenen hac/
8[a] martii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator