SAL7613, Act: R°306.2-R°308.1 (113 of 172)
Search Act
previous | next
Act R°306.2-R°308.1  
Act
Date: 1731-03-24

Transcription

2019-08-28 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijdt des heere/
lieutenants meijers mits d'absentie/
van den heere meijer e(nde) schepenen/
van loven naergenoempt gestaen
//
den officiael goffaert om de naervolge(nde)/
acte notariael alhier wettelijck/
te vernieuwen e(nde) t'herkennen/
als thoonder der selve geconstitu-/
eert sijnde volghens die procu-/
ratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght./
Op heden 19[e] meert 1731 voor mij/
notaris bij den souvereijnen raede/
van brabant geadmitteert tot/
loven residerende present die/
getuijghen naergenoempt com-/
pareerden guilliam adams e(nde)/
clara van gronderbeke gehuijsschen/
innegesetene van herent, verclae-/
ren vercoght, gecedeert ende/
getransporteert te hebben aen/
e(nde) ten behoeve van anthoen/
bullens e(nde) joanna hasaerts insge-/
lijckx gehuijsschen ende inwoonders/
van winxel present e(nde) acceptere(nde)/
een halff boinder lants geleghen tot/
herent voors(chreven) op den brempt rege-/
noten het clooster van den grooten/
bijgaerde ter i[re], peeter van bexem/
ter ii[re], d'infirmerije van aerschot/
ter iii[re] ende [vacat]/
los e(nde) vrij goedt in huere gehouden/
door de wed(uw)[e] costermans, e(nde) dat/
omme e(nde) voor de somme van drij
//
hondert dertigh guldens courant gelt/
die de comparanten kennen mits desen/
ontfanghen te hebben, dienende desen/
voor volle e(nde) absolute quittantie, ver-/
claerende mits dien hun daer aen/
geen recht noch actie meer te/
reserveren dan de coopers te sur-/
rogeren in hunne plaetse ende/
stede met vollen rechte, onder ge-/
loffte vant'voors(chreven) goedt op den voet/
als voors(chreven) is voor los e(nde) liber te doen/
volghen, e(nde) aen den eersten compa-/
rant te hebben gecompeteert/
uijt hooffde van sijne auders bij/
scheijdinghe e(nde) deijlinghe gepasseert/
voor de weth van herent voors(chreven)/
den16 (decem)bris 1726 onder den cavel b./
ende door wijlen joos van hove/
sijnen moederlijcke grootvader/
vercreghen voor heeren meijer/
e(nde) schepenen deser stadt den 5[e] julii/
1653 volghens den originelen/
parquementen brieff alhier overgele-/
vert, tot asseurantie vant' gene/
voors(chreven) verobligerende hunne per-/
soonen e(nde) goederen, meubelen e(nde)/
immeubelen present e(nde) toecomende,/
ten eijnde voors(chreven) onwederroepelijck/
constituerende allen thoonder deser/
ofte dobbel auth(entiqu)[e] om te compareren/
soo voor heeren wethouderen deser/
stadt als weth van herent ende
//
ende aldaer te consenteren in/
de behoorelijcke ontgoedenisse e(nde)/
goedenisse, mitsgaeders in con-/
demnatie volontair te decreteren/
oock in den souvereijnen raede/
van brabant sonder voorgaende/
daegement./
Ende alsoo de voors(chreven) wed(uw)[e] costermans/
het voormelt halff boinder met/
een ander stuck van sesse vieren-/
deelen t'samen voor seventhien/
guldens s'jaers is houdende, de/
coopers sullen voor dit halff boinder/
proffiteren twelff guldens s'jaers,/
waer van het eerste sal verscheijnen/
s(in)t andriesmisse naestcomende voor/
drij consecutive jaeren e(nde) alsoo/
t'expireren s(in)t andriesmisse 1733/
Aldus gedaen ten tijde voors(chreven) ter/
presentie van henricus franciscus/
janssens e(nde) van jacobus steeno/
getuijghen hier toe aensocht, sijnde/
de originele minute deser - becleedt/
met behoorelijcken segel - ondert(eecken)t/
guilliam adams, clara van gron-/
derbeck, anthon bulens, joanna/
haesaert et a me notario. Onder-/
stondt quod attestor e(nde) was/
onderteeckent j. a. durij not(ari)s.
//
Aldus vernieuwt e(nde) herkent door/
den voornoemden geconstitueerden/
die voors(chreven) acte notariael in alle/
e(nde) igewelcke haere poincten/
clausulen e(nde) articulen den welcken/
dijenvolghens ter maenisse des/
heere lieutenants meijers mits/
d'absentie als voor e(nde) wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen/
heeft opgedraeghen met behoorelijcke/
vertheijdenisse het halff boinder/
lants in de voors(chreven) acte notariael/
breeder vermelt e(nde) in sijne regenoten/
breeder gespecificeert ende daer/
uijt bij ordonnantie van rechte/
behoorelijck ontgoeijt e(nde) onterfft/
sijnde soo wort met alle solemni-/
teijten van rechten daer inne ge-/
goeijt, gevest e(nde) geerfft den officiael/
van ranst present e(nde) accepterende/
ten behoeve van anthoen bullens/
e(nde) joanna hasaerts gehuijsschen et/
satis et waras prout latius in dicto/
procuratorio coram jo(nke)[r] wilhelmo/
van bemmel e(nde) s(eigneu)[r] cornelis berses/
schepenen hac 24 martii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator