SAL7613, Act: R°332.2-R°335.1 (118 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°332.2-R°335.1  
Act
Date: 1731-04-06

Transcription

2019-10-11 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen/
gestaen den officiael festraets omde/
naervolgende acte notariael alhier/
wettelijck te vernieuwen e(nde) herkennen/
als thoonder vande selve geconsti-/
tueert sijnde volgens die procuratie/
daerinne geinsereert heeft dat/
gedaen als volght. Op heden/
eenendertigh meert xvii[c] eenender-/
tigh voor mij notaris bijden souve-/
reijnen raede van brabant geadmit-/
teert te loven residerende ende/
inde presentie vande getuijghen
//
naergenompt compareerde heer e(nde)/
m(eeste)r andreas josephus peeters licen-/
tiaet in bijde de rechten ad(vocae)[t]/
et(ceter)[a] welcken comparant verclaerde/
bij desen vercoght, gecedeert, ende/
getransporteert te hebben aen/
ende ten behouve van jouff(rouw)[e] jo-/
anna margareta vanden schrick/
bejaerde doc(h)tere present alhier/
ende in coop accepterende alsulcke/
rente van negen guldens seven/
stuijvers twee oorden sjaers wesende/
het cappitael hondertvijftigh gul-/
dens wisselgelt als hij transportant/
is treckende tot laste van jaques/
van aerschot ende niclaes van/
aerschot nu hunne erffgenaemen/
oft representanten innegesetenen/
der banderije van rotselaer bepant/
op sekere goederen gespecificeert
//
inde constitutie briven gepasseert/
voor den notaris vander schueren/
ende getuijgen den xii[e] (septem)bris/
1678 ende maimise bij heeren/
schepenen der stadt loven gedecre-/
teert den 20[e] (septem)bris vanden selven/
jaere welcke rente den heere/
transportant is competerende/
uijt den hoofde van sijne moeder/
jouff(rouw)[e] helena vermeijlen, sijnde/
desen transporte ende cessie geschiet/
voor ende omme de somme van/
gelijcke hondert vijftigh guldens/
wisselgelt, welcke somme den/
h(e)re transportant uijt handen/
vande voors(chreven) jouff(rouw)[e] acceptante/
bekent ontfangen te hebben,/
als mede oock de somme van/
vijffensestigh guldens courant/
gelt wesende de achterstellen
//
der voors(chreven) rente tot den xii[e] (septem)br(is)/
1730 inclus, boven alnogh vier/
guldens thien stuijvers voor het/
ingetreden jaer, dienende dese/
ten opsichte vande voorschreve/
respective sommen voor volle/
quittantie sonder van voordere/
te moeten doceren verclaerende/
hij transportant tot de voors(chreven)/
rente ende achterstellen van/
dijen geene actie ofte pretentien/
meer te hebben, nochte te re-/
serveren, surrogerende de voors(chreven)/
jouff(rouw)[e] acceptante in sijne plaetse/
ende stede met het selve recht,/
sonder nochtans gehouden te sijn/
in eenigh garrandt, verclaerende/
de jouff(rouw)[e] acceptante de voors(chreven)/
geciteerde constitutie briven/
alsnu oock ontfangen te hebben
//
mits welcken constitueert hij/
heere comparant een ieder thoonder/
deser ten eijnde van vernieu-/
winghe soo inden souvereijnen/
raede van brabant heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven/
ende elders consenterende in/
condemnatie volontair, mitsgae-/
ders in ontgoedenisse ende goedenisse/
sonder dagement onder obligatie/
submissie ende renuntiatie in/
forma actum loven ten tijde/
voors(chreven) present s(eigneu)r joannes goossens/
ende lambert joris getuijgen/
aensocht, sijnde d'originele minute/
deser - becleet met behoorelijcken/
zegel - onderteeckent bijden/
voors(chreven) heere transportant bij/
den voorschreven heere transpor-/
tant
, acceptante e(nde) van mij/
notaris Onderstondt quod attestor
//
e(nde) was onderteeckent f(ranciscus) l(udovicus) festraets/
not(ariu)s pub(licu)s 1731 Aldus vernieuwt/
ende herkent de voors(chreven) acte/
notariael bijden voornompden/
geconstitueerden, den welcken/
dijen volgens ter maenisse des/
lieutenants meijers ende wijsdomme/
der naerbeschreven [heeren schepenen] heeft opgedragen/
met behoorelijcke verteijgenisse/
de rente e(nde) achterstellen van dijer/
[van negen gul(den) seven stuijvers eenen halven t'jaers] inde voors(chreven) acte notariael breeder/
gespecificeert, e(nde) daer uijt bij ordon-/
nantie van rechte ontgoijt e(nde)/
onterft sijnde soo wort daer inne/
behoorelijck gegoijt, gevest, ende/
geerft den officiael van ranst/
present accepterende inden naeme/
ende ten behouve van jouff(rouw)[e]/
joanna margareta vanden schrick/
bejaerde dochtere et satis et waras/
pro ut latius in dicto procuratorio
//
coram jo(nke)[r] wilhelmo van bemmel/
et s(eigneu)[r] cornelis de berses ha(n)c vi april/
1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator