SAL7613, Act: R°335.2-V°336.1 (119 of 172)
Search Act
previous | next
Act R°335.2-V°336.1  
Act
Date: 1731-04-07

Transcription

2019-11-01 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijdt des lieu-/
tenants meijers mits d'absentie/
van den heere meijer ende schepenen/
van loven naergenoempt gestaen/
den officiael goffart om de naervolge(nde)/
acte notariael alhier wettelijck te/
vernieuwen e(nde) t'herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert/
sijnde volghens d'onwederoepelijcke/
procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght. Op/
heden 26[e] februarii 1724 compareerde/
voor mij openbaer notaris ende in/
de presentie van de getuijghen naer-/
genoempt jouff(rouw)[e] francoise herthals,/
dewelcke bekent vercoght te hebben/
aen m(eeste)r jacobus antonius durij/
insgelijckx notaris hier present/
e(nde) in coop accepterende ten be-/
hoeven van den uijtnemenden heere
//
delveaulx doctoor inde heijlighe/
godtheijt et(ceter)[a] een dachmael ende/
derthien roijen lants geleghen/
onder neervelp opt'kerckhoffvelt/
regenoten het gasthuijs van loven/
belast aen d'abdije van vlierbeeck/
met acht denieren boon, ende aen/
den heere boischot over den/
cheijnsboeck mungerloo eenen cap-/
puijn et(ceter)[a] jaerelijckx te saemen/
beloopende ontrent sessentwintigh/
stuijvers salvo iusto sonder meer/
daer voor garrant gelovende, e(nde)/
dit voor de somme van negentigh/
guldens loopende munte boven/
den voors(chreven) last, den pattacon tot/
twee guldens ende sesthien stuijvers/
e(nde) d'andere specien naer advenant/
die de vercoopersse kent ontfangen/
te hebben dienende dese daer over/
voor quitantie, alvolghens constitu-/
erende alle thoonders deser omt'/
selve te herkennen voor de/
heeren meijer e(nde) schepenen van/
loven ende alomme ende aldaer/
te consenteren in gewillighe/
condemnatie, mede in ontgoedenisse
//
ende goedenisse sonder daegement/
onder obligatie, submissie e(nde) renunti-/
atie als naer rechte, actum binnen/
loven ten tijde voors(chreven) ter presentien/
van matthues neesens e(nde) jacobus/
tibaut als getuijghen aensocht/
e(nde) voors(chreven) comparanten hebbende/
minute deser neffens mij notaris/
onderteeckent. Onderstondt quod/
attestor e(nde) was onderteeckent/
p van vossum not(ariu)s pub(licu)s 1724/
leeger stondt den incoop vant'/
daghmael lants hier boven geroert/
is tot behoeff van den procureur/
durij, consenterende in de goe-/
denisse in forma op den voet van/
dese actie, loven 10[e] april 1724 e(nde)/
was ondert(eecken)t g delveaulx archipr(es)b(iter)/
1724 4 10 Aldus vernieuwt ende/
herkent de voors(chreven) acte notariael/
in alle e(nde) igewelcke haere poincten/
clausulen e(nde) ar(ticu)len, den welcken/
dijenvolghens ter maenisse des heere/
lieutenants meijers mits absentie/
als voor e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven)/
heeren schepenen heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke vertheijdenisse
//
het daghmael e(nde) derthien roeden/
lants breeder in de voors(chreven) acte/
notariael vermelt e(nde) regenoten/
gespecificeert, e(nde) daer uijt bij or-/
donnantie van rechte behoore-/
lijck ontgoijdt, e(nde) onterfft sijnde/
soo wordt daer inne met alle/
solemniteijten van rechten daer toe/
gerequireert behoorelijck gegoijt/
gevest e(nde) geerft den den m(eeste)r jaco-/
bus antonius durij not(ari)s e(nde) procureur/
present alhier den officiael van ranst/
ten behoeve van den selven m(eeste)r/
jacobus antonius durij accepterende/
et satis et waras prout latius/
in dicto procuratorio, coram jo(nke)[r]/
wilhelmo van bemmel e(nde) s(eigneu)[r]/
corneli berges schepenen hac/
7 aprilis 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator