SAL7613, Act: R°352.2-R°353.1 (125 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°352.2-R°353.1  
Act
Date: 1731-04-14

Transcription

2019-10-21 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren meijers/
ende schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den off(iciae)[l] van ranst denwelcken/
uijt crachte e(nde) vermogen van sekere/
[procuratie hem als thoonder gegeven inde] conditien van vercoopen gehouden ter/
inst(anti)[e] e(nde) van wegens die erfgenaemen/
van wijlen s(eigneu)[r] hendrick berses in sijn/
leven raedt deser stadt e(nde) jouff(rouw)[e] josina/
leunis gehuijsschen, door den notaris/
f gilbert inde herberghe den vogel-/
sanck opden derthienden augusti 1727/
heeft ter manisse des heeren meijers/
ende wijsdomme der naerbes(chreven) heeren
//
schepenen opgedraeghen met behoorelijcke/
vertheijdenisse ende solemniteijten van/
rechten daer toe gerequireert een/
halff daghmael lants gelegen int'/
verterijckenvelt onder willebringen regen(oten)/
het voetpadt gaende van willebringen/
naer vertrijck ter eenre den prins/
van de venne ter tweedre merten/
huens ter derdere seijden,/
[Item sesse vierendeelen lants gelegen onder willebringen regenoten peeter v(er)deijen in twee seijden d'heer standaerts ter derdere] Item een daghmael bempts gelegen/
onder willebringen regenoten de straete/
gaende van willebringen naer so honsem/
ter eenre den heere doctor debleijs ter/
tweedre d'erffgenaemen rijckels ter/
derdere e(nde) de beke ter vierdere seijden/
soo e(nde) gelijck de selve goederen ten/
uijtganck vande brandende keirse sijn/
gebleven achtervolgens de voorberoepen/
conditien opden 13 august 1727 voors(chreven)/
aen peeter verdeijen t'saemen om/
ende voor de somme van [hondert] negentigh/
gul(den)s twee ...? [boven vijff] stomme hooghen/
derthien [vijfthien] gestelde hooghen stuijvergelt/
notaris e(nde) bellemans loon als anderssints/
breeder uijtwijsens die voorberoepen/
conditien dewelcke alhier bij copije/
authentiecq gesien e(nde) gebleken worden/
gehouden voor geinsereert e(nde) gerepeteert/
e(nde) mits d'ordonnantie van rechten daer
//
uijt behoorelijck ontgoijt e(nde) onterft/
sijnde soo worden daer inne ter ma-/
nisse des heeren meijers e(nde) wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen behoore-/
lijck gegoijt e(nde) geerft s(eigneu)[r] peeter verdeijen/
e(nde) jo(ffrouw)[e] joanna kaeckenbergh voor de/
tochte e(nde) hunne kinderen .... met/
godts gratie alreede verweckt als/
bij hun t'saemen te verwecken voor die/
proprieteijt et satis et waras prout/
latius inde voors(chreven) conditien coram/
h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] hiachintus jacobus schouten/
e(nde) s(eigneu)[r] cornelis berses schepenen ha(n)c/
14[e] aprilis 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator