SAL7613, Act: R°361.2-R°364.1 (130 of 172)
Search Act
previous | next
Act R°361.2-R°364.1  
Act
Date: 1731-04-21

Transcription

2019-10-28 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen gestaen/
den officiael festraets om de naervol-/
gende acte notariael alhier wette-/
lijck te vernieuwen ende te herkennen/
als thoonder vande selve geconstitueert
//
sijnde volgens die procuratie daer/
inne geinsereert heeft dat gedaen/
als volght Op heden desen 21[e] meert/
seventhien hondert eenendertigh com-/
pareerde voor mij ondergeschreven/
als openbaer notaris geadmitteert/
bijden souvereijnen raede van bra-/
bant tot zichene residerende/
present die onder te noemen/
getuijgen den eerw(eerdigen) heer henricus/
van leemputten pastor der voors(chreven)/
stadt zichene welcken verclaerden/
vercoght gecedeert ende getrans-/
porteert te hebben soo den selven/
is doende mits desen aen ende/
ten behouve van m(eeste)r henrick/
soetemans cuijper e(nde) ingesete van/
herent gelijck den selven present/
sijnde verclaerden in coop te/
accepteren eene plecke lants ge-/
legen int groot lanckvelt achter/
bedleheem onder herent voorschreven
//
tusschen de goederen van d'erffge-/
naemen heer jan vander linden/
ridder et(ceter)a regenoten de kercke/
van wilsel ter eenre groot/
seven vierendeelen ende vijff/
roijen ingevolghe de originele/
vercrijgh brieven van date acht-/
sten augusti 1641 bij herman lenins/
cum uxore tot loven in media,/
daernaer gesuccedeert op wijlen/
den eerw(eerdigen) heer joannes de caerle/
ende alsnu uijt den selven hooffden/
aenden voornompden heer eersten/
comparant competerende soo ende/
gelijck de selve plecke lant te-/
genwoordigh in hueringhe is houdende/
henrick neeff voor de somme van/
acht guldens vijff stuijvers welcke/
huere is expirerende s(in)t andries/
naestcomende alswanneer den accep-/
tant de selve sal proffiteren/
ende het voorschreve lant mogen
//
aenveerden als sijn eijgen goet/
warandere(nde) den iersten comparant/
het selve voor vrij ende onbelast/
ende is den coop ende transport/
dier geschiet om ende vermits/
die somme van twee hondert/
negentigh guldens loopende gelde/
volgens de tegenwoordighe eva-/
luatie den schellinck tot seven/
stuijvers ende alle andere specien/
naeradvenant gerekent welcke/
somme den voornompden heer/
iersten comparant bekende/
ontfangen te hebben dienende/
dese daerover voor volle quittan-/
tie sonder van voordere te/
moeten doceren mits welcken/
soo verclaerden den voornompden/
heer eersten comparant aen het/
voors(chreven) lant geen recht actie
//
oft pretentie meer te hebben nu/
oft in toecomende surrogerende/
den acceptant in sijne stede ende/
gerechtighijt cum omni iure/
daerom constituerende onwederoe-/
pelijck alle thoonders deser oft/
desselffs copije authentiecq om te/
compareren voor alle hoven/
ende rechters te aensoecken/
om den acceptant oft dengene/
sijns recht hebbende daerinne/
te doen gichten goeden ende/
erven met alle solemnitijten/
van rechten hiertoe gerequi-/
reert ende om te presteren/
guarrandt in forma onder ver-/
bintenisse van persoon ende/
goederen present ende toecomende/
consenterende in cas van manque-/
ment in gewillighe condemnatie/
onder alle behoorelijcke renuntiatie
//
actum langdorp ten tijde voorschre-/
ven ter presentie van guill(iam)/
craenen ende peeter devos als/
getuijgen welcke de originele/
deser becleet met competenten/
segel bijneffens die voors(chreven) compa-/
ranten ende mij notaris behoore-/
lijck hebben ondert(eeckent) Onderstondt/
quod attestor signatum g f van/
leemputten not(ariu)s 1731/
Aldus vernieuwt ende herkent de/
voorschreve acte notariael bijden/
voornompden geconstitueerden/
in alle ende iegewelcke haere/
poincten clausulen ende articulen/
den welcken dijenvolgens ter/
maenisse des h(e)re lieutenants meijers/
mits d'absentie des heere meijers/
ende wijsdomme der naerbeschreven/
heeren schepenen heeft opgedragen/
met behoorelijcke verteijgenisse
//
de seven vierendeelen en vijff/
roijen lants inde voors(chreven) acte/
notariael breeder geinsereert/
ende regenoten gespecificeert/
ende daeruijt bij ordonnantie/
van rechte ontgoijt ende/
onterft sijnde, soo wort daer/
inne behoorelijck gegoijt, gevest/
ende geerft den officiael goffart/
present accepterende inden/
naeme e(nde) ten behouve van m(eeste)r/
hendrick soetemans ende catharina/
vander zeijpen gehuijsschen innegeseten/
van oisterum onder herent, et/
satis et waras pro ut latius/
in dicto procuratorio coram/
jo(nke)[r] wilhelmo van bemmel/
et s(eigneu)r cornelius berses hac xxi[e]/
aprilis 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator