SAL7613, Act: R°424.2-R°427.1 (155 of 172)
Search Act
previous | next
Act R°424.2-R°427.1  
Act
Date: 1731-05-31

Transcription

2020-01-24 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt des heere/
lieutenants meijers mits d'absentie/
van den heere meijer e(nde) schepenen/
van loven naergenoempt gestaen/
den officiael goffart om de naervolge(nde)/
acte notariael alhier wettelijck/
te vernieuwen e(nde) t'herkennen/
als thoonder van de selve geconstitueert/
sijnde volghens d'onwederoepelijcke pro-/
curatie daer inne geinsereert heeft/
dat gedaen als volght. Op heden 26 febr(uar)ii/
1731 voor mij not(ari)s bij den souv(erijnen) raede/
van brab(ant) geadmitteert tot loven residerende
//
present die getuijghen naergenoempt/
compareerde jan keijens kerckmeester/
der kercke van winxele tot hetgene/
naerbeschreven gebruijckende macht/
e(nde) authorisatie op hem verleijt door/
den heere baron van winxele voors(chreve)/
e(nde) door den eerw(eerdige) heere philippus tritsmans/
pastoor aldaer beijde als momboirs der/
voors(chreve) kercke in date 22 deser alhier/
in originali gevoeght, de welcke bij/
brieven weghens die heeren van het/
magistraet deser voors(chreve) stadt in date/
6[e] december lestleden ondert(eecken)t p/
vanden broeck sijnde beschreven geworden/
om van die heeren tresoriers deser/
voornoemde stadt te comen ontfangen/
die capitaele penninghen van alsulcke/
rente van sesthien gul(den)s s'jaers als de/
voors(chreve) kercke bij reductie ten penn(ingen) xxv/
was heffende ten laste der selve stadt/
opden eersten middel valle(nde) t'elcken/
tweeden meert waer toe de penninghen/
bij calengieringhe uijt crachte van/
magistraele resolutie van den 20[e]/
(decem)ber van den jaere 1727 worden geschoten/
door de meesters van den authaer van/
het venerabel in de collegiale kercke/
van s(in)[te] peeters alhier : kent den/
comparant op vermoghen van sijne/
voors(chreve) authorisatie ontfanghen te hebben/
van den s(eigneu)[r] tresorier everardus de bruijn/
de somme van vier hondert guldens
//
wisselgelt in afflos van de voors(chreve) rente/
van sesthien gul(den)s s'jaers bij reductie/
als voor de voormelde kercke van/
winxele gecompeteert gehadt hebbende/
bij brieven voor heeren meijer ende/
schepenen alhier gerealiseert in prima/
den xx[e] junii 1648 de welcke hij is res-/
tituerende, consentere(nde) mits dijen in/
de cassatie e(nde) desen te dienen voor/
absolute quitantie ende in conse-/
quentie van dijen achtervolghens/
de voors(chreve) resolutie magistrael van den/
20[e] december 1727 e(nde) opgevolghde cont/
brieven op het versoeck van de ge-/
melde meesters van het venerabel/
als voors(chreve) is den voors(chreve) tresorier de/
bruijn het voormelt capitael van/
vier hondert guldens wisselgelt den/
schellinck a sesse stuijvers e(nde) alle/
andere specien naer advenant ontfangen/
hebbende van s(eigneu)r tossanus michiels/
als rentm(eeste)r van den voors(chreve) authaer/
van het venerabel in s(in)[te] peeters/
kercke alhier hij geloeft in den/
naeme e(nde) weghens dese voors(chreve) stadt/
uijt cragte als voor daer voor/
ten behoeve van den selven authaer/
te gelden e(nde) te betaelen eene voor-
//
taene nieuwe rente van gelijcke/
somme van sesthien guldens s'jaers ten/
penn(ing) xxv courts te nemen op den tweeden/
meert naestcomende om jaerelijckx te/
verscheijnen op gelijcken dagh los e(nde) liber/
van alle lasten e(nde) exactien soo x[e] xx[e]/
mindere oft meerdere penn(ingen), beden, subsidien/
contributien ingevalle als van alle/
andere igewelcke impositien niet-/
teghenstaende eenighe placcaerten/
oft uijtsendinghen ter contrarie aen de/
welcke hij in sijne voorschreve quali-/
teijdt is derogerende mits desen ende/
soo voorts van jaere te jaere tot/
die effective quijtinghe toe de welcke/
weghens e(nde) door de selve stadt t'allen/
tijde sal moghen geschieden t'eender/
reijse in wisselgelt als voor e(nde) met volle/
rente, surrogerende tot asseurantie/
dijer voor specialen pandt den voors(chreve)/
eersten middel deser stadt ende alle/
andere in gewoonelijcke forme onder/
verbant dat de selve stadt ofte rent-/
meesters de voors(chreve) rente altoos wel/
e(nde) loffelijck sullen betaelen, ten dijen/
eijnde stemmende in condemnatie vo-/
luntair te decreteren soo in den sou-/
vereijnen raede van brabant als/
voor heeren wethouderen alhier mitsgae-/
ders in de behoorelijcke affectatie sonder/
voorgaende dagement. Aldus gedaen ter/
greffie deser stadt ten teijde voors(chreve) ter
//
presentie van den heere greffier/
philippus josephus philippi, e(nde) van den/
bode mathias de coninck getuijghen/
hier toe aensocht, sijnde d'originele/
minute deser - becleedt met behoorelijcken/
segel - ondert(eecken)t jan keijens als kerck-/
meester e(verardus) d(e) bruijn 1731 t(ossanus) michiels/
et a me notario. Onderstondt quod/
attestor e(nde) was onderteeckent j(acobus) a(ntonius) du-/
rij not(ari)s./
Aldus vernieuwt ende herkent de/
voors(chreve) acte notariael in alle ende/
igewelcke haere poincten, clausulen/
ende articulen door den voornoemden/
geconstitueerden, den welcken dijenvol-/
ghens ter maenisse des heere lieute-/
nants meijers mits d'absentie als/
voor e(nde) wijsdomme der naerbeschreve/
heeren schepenen heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke vertheijdenisse/
den voors(chreve) eersten stadts middel ende/
alle andere in gewoonelijcke forme/
als breeder in de voors(chreve) acte notariael/
e(nde) daer uijt bij ordonnantie van/
rechte behoorelijck ontgoeijdt, ende/
onterfft sijnde, soo wordt in den selven/
middel als voor behoorelijck gegoeijdt/
gevest e(nde) geerft den officiael van/
ranst present ende accepterende/
ten behoeve van den authaer van
//
het venerabel in s(in)[te] peeters kercke/
alhier [et per monitionem reddidit op den last eender rente van sesthien gul(den)s s'jaers] et satis et waras/
prout latius in dicto procuratorio/
coram jo(nke)[r] wilhelmo van bemmel/
e(nde) s(eigneu)[r] cornelis berses loco arenbergh/
schepenen hac 31 maii 1731./
j. van besten/
1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator