SAL7613, Act: R°64.2-V°66.1 (27 of 175)
Search Act
previous | next
Act R°64.2-V°66.1  
Act
Date: 1730-09-25

Transcription

2019-03-19 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers mits d absentie/
des heere meijers ende schepenen van
//
loven naerbeschreven gestaen m(eeste)r/
franciscus ludovicus festraets notaris/
ende officiael deser camere om de/
naervolgende acte notariael alhier/
wettelijck te vernieuwen e(nde) te herkennen/
als thoonder vande selve geconsti/
tueert sijnde volgens die procuratie/
daerinne geinsereert heeft dat/
gedaen als volght Alsoo bij acte/
vanden 10 feb(rua)rii 1725 frederick dau/
wen ende catharina princk ge/
huijsschen aen m(eeste)r jacques massart/
voor de huere van seker huijs/
t jaers elff guldens gestaen ende/
gelegen binnen dese stadt thienen/
inde cabbeecksestraet aen d aude vesten/
regenoten adriaen gijsens d erffge/
naemen peron s(eigneu)r petrus ausseloos/
ende d erffg(enaem)en medaets verschenen/
ende alnogh te verscheijnen hadden/
gestelt tot verhael ende assurantie/
vande selve huijshuere sekere/
seven roijen lants gelegen tot/
marilles ende om den voors(chreven) naerder/
t asseureren sijn gecompareert/
voor mij not(ari)s ende getuijgen
//
naergenompt opden vierden october/
1729 den voors(chreven) frederick dauwen/
ende sijne voors(chreven) huijsvrouwe de/
welcke vernieuwende ende/
herkennende de voors(chreven) acte vanden/
thiensten feb(rua)rii 1725 hebben ander/
mael gestelt tot asseurantie als/
boven de selve seven roijen lants/
gelegen boven marielles onder/
de selve jurisdictie in een meeder/
stuck regenoten d erffgenaemen/
jacq(ues) hannart s(eigneu)r gabriel leemans/
met d erffgen(aemen) s(eigneu)r loijaerts uijt de/
schotel ende den wegh naer thienen/
Item vier roijen lants onder nod/
wez opden wegh naer thienen/
reg(eno)ten den voors(chreven) wegh het/
weder ierste gedeelte ende het/
cloister van heijlessem/
Item een daghmael onder liber/
tingen reg(eno)ten n la roche n poel/
man ende den diepenwegh naer/
jouche/
Item vier [en halff] roijen lants uijt negen/
roijen regenoten naer loven glande/
claes naer de maeze het derde ge/
deelte n tombeur ende s(in)[te] geertruijden
//
gelegen achter libertingen/
Item eene plecke maeckende/
drij roijen twelff cortregten/
guilliam la roche ende den wegh/
naer luijck/
Item vier roijen au tombois/
gelegen regten paul gossaerts/
lenaert staes e(nde) naer loven aenden/
voors(chreven) tombois/
Item drij roijen regten steven/
adan melchior jacqueminne ende/
aenden voors(chreven) tombois/
Item seven roijen onder nodwez/
reg(eno)ten den grave van riviren/
den prins van oragnien naerder/
met sijne claere reg(eno)ten uijtgedruckt/
bij copije der deijlingen int frans/
geschreven hier medegaende van/
alle welcke goederen aen die comp(aran)ten/
is competere(nde) de hellight consentere(nde)/
dat den selven massart hem voor/
sigh ende sijn actie hebbende tot/
assurantie als boven inde voors(chreven)/
hellight sal mogen laeten gichten/
e(nde) goeden constituerende ten dijen/
fine allen thoonders deser om et(ceter)[a]
//
promittentes ratum et gratum/
onder obligatie van persoon ende/
goederen present ende toecomende/
ende renuntiatie als in gemeijne/
forme alles onder condemnatie/
voluntair te decreteren voor/
alle richters sonder voorgaende/
dagement met constitutie et(ceter)a/
Actum thienen date als boven/
p(rese)nt als getuijgen paul strobans/
ende jan fetx e(nde) is die minute/
deser die geschreven is op segel/
van drij stuij(ver)s onderteeckent/
met het marcq van catharina/
princk frederickx dauwen paulus/
stroobants jan feijts et a me/
Onderstont quod attestor signatum/
ffr paesmans not(ari)s 1729 Aldus/
vernieuwt ende herkent de/
voors(chreven) acte notariael bij den/
voornompden geconstitueerden/
in alle e(nde) iegewelcke haere poincten/
clausulen ende articulen den/
welcken dijen volgens ter maenisse/
des luijtenants meijers mits d absentie/
des heere meijers als [voor] ende wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen heeft
//
opgedragen met behoorelijcke ver/
teijgenisse de hellicht der goederen/
inde voors(chreven) acte notariael distinc/
telijck geinsereert ende regenoten/
gespecificeert ende daeruijt bij/
ordonnantie van rechte ontgoijt/
ende onterft sijnde soo wort daer/
inne behoorelijck gegoijt gevest/
ende geerft den officiael van/
ranst present ende accepterende/
inden naem ende ten behouve/
van m(eeste)r jaques massart ende sijns/
actie hebbende et per monitionem/
reddidit op den last van daer/
aen te verhaelen de huere alreede/
verschenen e(nde) te verscheijnen/
vanden huijse gestaen binnen/
thienen waervan insgelijckx/
breeder inde voors(chreven) acte et/
satis et waras pro ut latius/
in dicto procuratorio coram/
jo(nke)[r] petrus de herckenrode heere/
van roost et s(eigneu)r joannes van/
arenbergh hac xxv (septem)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator