SAL7613, Act: R°67.1-R°70.1 (28 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°67.1-R°70.1  
Act
Date: 1730-09-25

Transcription

2019-03-23 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
e(nde) luijtenants meijers mits d absentie/
des heere meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen gestaen/
den notaris ende officiael festraets/
omde naervolgende acte notariael/
alhier wettelijck te vernieuwen/
e(nde) te herkennen als thoonder con/
form die procuratie daerinne gein/
sereert [geconstitueert sijnde] heeft dat gedaen als volght/
Op heden prima (septem)ber 1730 comparere(nde)/
voor mij onderges(chreven) not(ari)s bijden souve/
reijnen raede van brabant gead/
mitteert binnen overijssche residere(nde)/
ende inde presentie vande getuijgen/
ondergenompt den eerw(eerdigen) heere henri/
cus vanijpen pastoir van sijne maj(estij)[ts]/
vrijheijt van duijnsborgh beneffens/
den eerw(eerdigen) heere christophorus de loge/
cappellaen aldaer ter i[e] ende gerar/
dus stuckens beneffens sijne tegen/
woordighe huijsvrouwe mommaerts/
ter 2[e] innegesetene binnen de/
voors(chreven) vrijheijt van duijnsborgh/
welcke voors(chreven) tweede comparanten
//
verclaeren mits desen uijt handen/
vande voors(chreven) [heeren] ierste comparanten/
wel ende deughdelijck ontfangen/
te hebben de somme van een/
hondert vierennegentigh guldens/
ende negen stuijvers in goeden/
couranten gelde den pattacon doende/
tot twee guldens sesthien stuijvers/
den stuijver tot drij plecken brabants/
ende alle andere specien naer ad/
venant waer vooren sij tweede/
comparanten aende heeren ierste/
comparanten in qualitijt van/
benefitiaeren van onsen l(ieven) vrou/
wen authaer binnen de voors(chreven)/
kercke van duijnsborgh verclaeren/
te gelden ende te bekennen eene/
jaerelijckxsche rente van sesse/
guldens courant gelt waer van/
alsoo d ierste jaer rente sal cours/
ende inganck nemen prima (septem)ber/
1730 ende waer van d ierste/
jaer sal vallen ende verscheijnen/
prima (septem)ber vanden toecomenden/
jaere 1731 ende soo voorts te/
continueren van jaere te jaere
//
totte volle quijtinghe toe die/
sal moeten geschieden eens ende/
teenemael met den cost van/
constitutie brieff e(nde) het naest/
volgende jaer interest in cas/
van beseth wesende oversulckx/
de selve rente vrij van alle/
lasten ende precarien bij die/
staeten ende leden deser landen/
daer op te setten ende imponeren/
oock alwaer het in d uuijtsendinghe/
anders wirde geordonneert voor/
welckers asseurantie de voors(chreven)/
tweede comparanten hebben/
verbonden ende verobligeert/
hennen persoon ende goederen/
present ende toecomende ende/
specialijck voor vasten pant/
ende hijpotecque der selver rente/
van ses guldens t jaers ende/
verloopen dijer hebben alsnu ge/
stelt ende verbonden seker een/
bloeckxken lants genompt het/
vitsenbloeck rontsomme in sijne/
haege gelegen alhier binnen duijsborgh/
regenoten d erffgen(aemen) ofte representanten
//
frederick mastraeten ter i[e] het/
puttenbloeck ter ii[e] de representanten/
merten vanden bosch ter iii[e] e(nde)/
d erffgenaemen engel wauters/
ter iiii[e] seijden aen hun tweede/
comparanten aengecomen bij trans/
porte van jan stuckens ende/
catthelijn van pee ingevolghe/
den transporte daer van sijnde ge/
passeert voor mij onderges(chreven) not(ari)s e(nde)/
sekere getuijghen in date prima/
(septem)ber 1730 alhier insgelijckx in ori/
ginali gesien ende gebleken ende/
dat alles om bij die voors(chreven) heeren/
renthefferen daer aen te hebben/
hen reel verhael volgens costuijme/
e(nde) usantie der plaetse gelovende/
oversulckx de tweede comparanten/
aende voors(chreven) heeren ierste compa/
ranten garrand ende waerschap/
e(nde) naementlijck brussels waerschap/
ofter hiernaermaels ijet aengebraecke/
ofte te luttel waere gedaen onder/
renuntiatie e(nde) obligatie pro ut in/
communi et amplissima forma met
//
irrevocable constitutie op n n/
ende alle thoonders deser om te/
gaen ende compareren voor sijne/
ma(jestij)t[s] souvereijnen raede van/
brabant heeren wethouderen/
der stadt brussele loven duijsborgh/
ende alomme elders daer het van/
noode ende behooren wesen sal/
om aldaer hetgene voors(chreven) is/
te vernieuwen e(nde) herkennen/
ende de gebreckelijcke comparanten/
daerinne volontairelijck te doen/
e(nde) laeten condemneren cum/
expensis sonder dagement mits/
gaeders omde voors(chreven) heeren ierste/
comparanten inde selve rente/
van ses guldens des jaers opden/
hiervooren genomineerden pant/
te doen ende laeten goeden ves/
tigen ende erffven met alle/
behoorelijcke solemnitijten/
van rechten daertoe gerequireert/
Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen de voors(chreven) vreijheijt van/
duijsborgh dato et anno ut supra/
ter presentie van gilliam eggerix
//
ende van jan stas testibus re/
quisitis ende is d originele minute/
deser becleet sijnde met den be/
hoorelijcken zegel bij de com/
paranten ende getuijgen be/
neffens mij notario onderteeckent/
Onderstont quod attestor signatum/
j m van(den) velde not(ari)s Aldus/
vernieuwt e(nde) herkent de voors(chreven)/
acte notariael bijden voornompden/
geconstitueerden in alle e(nde) iege/
welcke haere poincten clausulen/
ende articulen denwelcken dijen/
volgens ter maenisse des lieutenants/
meijers mits d absentie des heere/
meijers als voor ende wijsdomme/
der naerbeschreve heeren schepenen/
heeft opgedragen met behoorelijcke/
verteijgenisse het bloeckxken lant/
genompt het vietsen bloeck inde/
voors(chreven) acte notariael breeder gein/
sereert ende regenoten gespeci/
ficeert e(nde) daeruijt bij ordonnantie/
van rechte ontgoijt ende onterft/
sijnde soo wort daerinne behoo/
relijck gegoijt gevest ende geerft
//
den officiael van ranst present/
accepterende inden naem ende/
ten behouve van(de) rentheffers/
hier boven vermelt in qualitijt/
van beneficiairen van onse l(ieve)/
vrouwen authaer binnen duijsborgh/
et per monitionem reddidit op/
den last der rente van ses gul(den)/
t jaers inde voors(chreven) acte insge/
lijckx breeder begrepen et satis/
et waras pro ut latius in dicto/
procuratorio coram jo(nke)[r] petrus/
de herckenrode heere van roost/
et s(eigneu)r joannes van arenbergh/
hac xxv (septem)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator