SAL7613, Act: R°70.2-R°73.1 (29 of 175)
Search Act
previous | next
Act R°70.2-R°73.1  
Act
Date: 1730-09-25

Transcription

2019-03-26 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
lieutenants meijers mits d absentie/
des heere meijers ende schepenen/
van loven naer te noemen gestaen/
den not(ari)s festraets om de naervol/
gende acte notariael alhier wette/
lijck te vernieuwen e(nde) herkennen
//
als thoonder vande selve gecon/
stitueert sijnde volgens die pro/
curatie daerinne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght/
Op heden prima (septem)bris xvii[c] der/
tigh comparerende voor mij/
onderges(chreven) not(ari)s bijden souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert/
binnen overijssche residerende/
ende inde presentie vande getuij/
gen ondergenompt jan stuckens/
beneffens sijne tegenwoordighe/
huijsvrouwe catleijn van pee/
ter i[e] ende geeraet stuckens/
hennen sone ter ii[e] seijden bijde/
innegesetenen binnen de vreij/
heijt van duijnsborgh welcke/
voors(chreven) ierste comparanten/
verclaeren bij desen vercoght/
gecedeert ende vrijewilligh ge/
transporteert te hebben op aen/
ende ten behouve vanden voors(chreven)/
tweeden comparant [e(nde) sijne huijsv(rou)we] alhier/
mede comparere(nde) t naervolgende/
in coop acceptere(nde) dats te wetene/
secker een bloeckxken lants genoempt
//
het vietsenbloeck ront somme in/
sijne haegen gelegen alhier binnen/
de voors(chreven) vreijheijt van duijnsborgh/
wesende regenoten d erffgenaemen/
ofte representanten frederick/
mastraeten ter i[e] het puttenbloeck/
ter ii[e] de representanten mer/
ten vanden plasch ter iii[e] seijden/
wesende het selve vrije suijver/
ende onbelast sonder eenighen/
commer daerop uuijttegaen we/
sende t voors(chreven) bloeckxken lants/
aenden voors(chreven) jan stuckens aenge/
comen bij successie ende versterff/
van sijne sustere elisabeth stuckens/
ende aen de welcke het selven was/
aengecomen bij scheijdinghe ende/
deijlinghe beneffens den voors(chreven)/
haeren broeder ende andere condi/
videcten ingevolghe de partagie/
daervan sijnde gepasseert voor/
schepenen der voors(chreven) vreijheijt/
van duijsborgh in dato 22[e] feb(ruarii)/
1683 onderteeckent g waesselaert/
greffier alhier in originali gesien
//
ende gebleken geschiedende over/
sulckx desen afcoop ende trans/
poorte om ende voor de somme/
van twee hondert ende vijff/
enseventigh guldens courant/
gelt welcke somme de voors(chreven)/
ierste comparanten uijt handen/
vanden voors(chreven) tweeden compa/
rant alsnu verclaeren ontfan/
gen te hebben dienende dese/
voor absolute quittantie sonder/
van voordere te moeten/
doceren verclaerende voorders/
sij ierste comparanten aen/
het hier voor gecedeert bloeckx/
ken lants geen voorder recht/
actie ofte pretentie meer aen/
te hebben ofte te reserveren/
niet voorders dan eenen vremp/
den dan stellende den voors(chreven)/
acceptant daervan vreij heer/
ende meester pleno iure institu/
tionis gelovende dijenvolgens/
de transportanten den acceptant/
guarrant ende waerschap ende/
solidairelijck brussels waerschap
//
ofter hier naermaels iet aengebraecke/
ofte te luttel waere gedaen/
onder verbintenisse van henne/
respective persoonen ende goede/
ren present ende toecomende/
ende voorts onder renuntiatie/
van alle benefitien van rechten/
desen eenighsints contrariere(nde)/
constituerende sij transportanten/
ten fine voors(chreven) bij desen onwede/
roepelijck n n ende alle thoonders/
deser om te gaen ende com/
pareren voor sijne ma(jestij)t[s] souve/
reijnen raede van brabant/
heeren wethouderen der stadt/
brussele loven duijnsborgh ende/
alomme elders voor alle andere/
heeren ende hoven daer sulckx/
behooren ende van noode wesen/
sal om daer de gebreckelijcke com/
paranten tot achtervolgen ende/
volbrengen van hetgene voors(chreven)/
is volontairelijck te doen ende/
laeten condemneren cum expensis/
sonder dagement mitsgaeders om/
den acceptant in het voors(chreven)
//
bloeckxken lant breeder hier voo/
ren in sijne regenoten gede/
scribeert te doen ende laeten/
goeden vestigen ende erffven/
met alle behoorelijcke solem/
nitijten van rechten daertoe/
gerequireert Aldus gedaen/
ende gepasseert binnen de/
voors(chreven) vreijheijt van duijnsborgh/
dato et anno ut supra ter pre/
sentie van jaspar vanden/
plasch ende jan stuckens sone/
francis testibus requisitis ende/
is d originele minute deser/
becleet sijnde metten behoorelijcken/
zegel bij die respective compa/
ranten ende getuijgen beneffens/
mij notario onderteeckent Onder/
stondt quod attestor signatum/
j m van(den) velde not(ari)s Aldus/
vernieuwt e(nde) herkent de voors(chreven)/
acte notariael bijden voornomp/
den geconstitueerden in alle/
e(nde) iegewelcke haere poincten/
clausulen e(nde) articulen den
//
welcken dijen volgens ter maenisse/
des lieutenants meijers mits/
d absentie des heere meijers/
als voor ende wijsdomme der/
naerbeschreve heeren schepenen/
heeft opgedragen met behoore/
lijcke verteijgenisse het bloeckx/
ken lant genompt het vietsen/
bloeck inde voors(chreven) acte notariael/
breeder geinsereert e(nde) regenoten/
gespecificeert e(nde) daer uijt bij/
ordonnantie van rechte ontgoijt/
e(nde) onterft sijnde soo wort daerinne/
behoorelijck gegoijt gevest e(nde)/
geerft den officiael van ranst/
present accepterende inden naem/
ende ten behouve van geeraet/
stuckens [ende sijne huijsv(rou)we] innegesetenen van duijns/
borgh et satis et waras pro ut/
latius in dicto procuratorio/
coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode/
heere van roost et s(eigneu)r joannes/
van arenbergh hac xxv (septem)bris/
1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator