SAL7613, Act: R°79.2-R°81.1 (33 of 172)
Search Act
previous | next
Act R°79.2-R°81.1  
Act
Date: 1730-10-03

Transcription

2019-03-07 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren lieu/
tenants meijers mits d absentie des/
heere meijers ende schepenen van/
loven naer te noemen gestaen den not(ari)s/
festraets omde naervolgende acte/
notariael alhier wettelijck te ver/
nieuwen ende herkennen als thoonder/
geconstitueert sijnde volgens die/
procuratie daerinne geinsereert heeft/
dat gedaen als volght Op heden eersten/
april xvii[c] achtentwintigh voor/
mij onderges(chreven) openbaer not(ari)s bijden/
souvereijnen raede van brabant gead/
mitteert tot loven residerende ter/
presentie vande getuijgen naergenompt/
compareerde joff(rouw)e catharina ingebrants/
bejaerde dochter innegesetene deser stadt/
dewelcke bekende e(nde) verclaerde ontfangen/
te hebben uijt handen van jo(frouw)[e] adriana/
clarebots oock bejaerde geestelijcke dochter
//
innegesetene alhier de somme van/
sestigh guldens courant gelt eens/
dienende dese voor sufficante quittan/
tie welcke somme de ierste comparante/
bij desen gelooft in goeder trouwen/
aende tweede comparante te rem/
bourseren tusschen dit ende een halff/
jaer naer date deser in diergelijcke/
munte stellende tot naedere vastighijt/
van dijen voor vasten pant oft/
hijpotecque een daghmael bempts ge/
legen tot attenrode regenoten hen/
drick bastaerts in de ierste comparante/
in twee sijden merten bogou ter/
derdere aen haer eerste comparante/
competerende bij titel van trans/
port tegens matthijs meeus inne/
gesetene van attenrode voors(chreven) vol/
gens acte gepasseert voor mij notaris/
ende getuijgen opden xix[e] meert/
xvii[c] drijentwintigh vernieuwt e(nde)/
gesententieert voor heeren meijer/
e(nde) schepenen deser voors(chreven) stadt den/
xiii[e] julii daernaer in prima Item/
nogh een daghmael lants gelegen op/
het bueckvelt onder kerckem regenoten/
die door straet ende aelbrecht geleijs/
Item nogh een daghmael lants gelegen/
op het voors(chreven) bueckvelt regenoten/
velphovenvelp ter i[e] jaspar de welde/
ter andere willem vander waerde
//
ter derdere ter derdere seijden welcke/
twee leste panden aen haer ierste/
comparante sijn verstorven uijt/
den hoofde van haeren vaeder/
jan ingebrants ende alle drij in/
hure gebruijck worden bij jan la/
vaerts waranderende sij ierste/
comparante de voors(chreven) drij panden/
voor eijgen vreij ende onbelast/
van haerentwegen dan op eenighe/
cleijne chijnssen ingevalle Item/
bij aldijen sij ierste comparante/
die voors(chreven) t sestigh guldens binnen/
den voors(chreven) gelimitteerden tijt/
van een halff jaer naer date deser/
niet en quampt te restitueren aende/
tweede comparante soo sal sij tweede/
comparante den iersten vande voors(chreven)/
drij panden alsdan mogen vercoopen/
ende in cas van daer mede noch niet/
toe te comen die twee voordere/
panden te weten bij drij drij oft/
meer publiecke sitdagen bij mij no/
taris alsdan te houden oft bij faute/
van mij bij eenen anderen notaris/
naer alle het welcke geloven partijen/
hun preciselijck te reguleren onder/
obligatie van persoon e(nde) goederen
//
meubelen e(nde) immeubelen present/
e(nde) toecomende waer e(nde) tot wat/
plaetse gelegen constituerende/
interim alle thoonders deser om/
in cas van gebreck den inhoudt/
deser te vernieuwen ende reali/
seren voor hoff ende heer compe/
tent gelovende verbindende et(ce)t(er)a/
Actum tot loven ter presentie/
van simon fresche ende hendrick/
bechou getuijgen die originele minute/
deser geschreven op behoorelijcken/
segel beneffens die eerste compa/
rante ende mij notaris hebben onder/
teeckent qu Onderstont quod attes/
tor signatum p gerardi not(ari)s 1730/
De post soo consenteert de onderges(chreven)/
dat ingevalle sij binnen den/
gestelden tijt van een halff/
jaer quaemp te sterven sonder die/
sestigh guldens aende tweede comp(aran)[te]/
te hebben gerestitueert men sal/
terstonts naer de doodt vande onderges(chreven)/
die gestelde panden mogen publieckelijck/
vercoopen tot dat sij voldaen is actum/
ut ante e(nde) was onderteeckent in/
forme van een cruijs waerbij dat/
staet t handtteecken van catharina
//
ingebrants Onderstont me p(rese)nte quod/
attestor signatum p gerardi 1730/
Aldus vernieuwt ende herkent/
de voors(chreven) acte notariael bijden/
voornompden geconstitueerden/
in alle e(nde) iegewelcke haere poincten/
clausulen ende articulen den/
welcken dijen volgens ter maenisse/
des lieutenants meijers mits d ab/
sentie des heere meijers als voor/
e(nde) wijsdomme der naerbeschreve/
heeren schepenen heeft opgedragen/
met behoorelijcke verteijgenisse/
de drij parceelkens lants inde voors(chreven)/
acte notariael breeder geinsereert/
e(nde) regenoten gespecificeert ende/
daer uijt bij ordonnantie van rechte/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo wort/
daer inne behoorelijck gegoijt gevest/
e(nde) geerft jouff(rouw)[e] adriana clarebots/
bejaerde geestelijcke dochtere present/
den officiael van ranst e(nde) t haeren/
behouve accepterende om daer aen te/
verhaelen de somme van sestigh guldens/
met costen waer van insgelijckx breeder/
inde voors(chreven) acte et satis et waras/
pro ut latius in dicto procuratorio/
coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode/
heere van roost et s(eigneu)r joannes van/
arenbergh hac 3[e] (octo)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator