SAL7613, Act: V°123.2-R°126.1 (50 of 175)
Search Act
previous | next
Act V°123.2-R°126.1  
Act
Date: 1730-11-17

Transcription

2019-03-23 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren luetenant/
meijers in absentie des heeren meijers e(nde)/
schepenen van loven naer te noemen/
gestaen den off(iciae)[l] van ranst omde naervolge(nde)/
acte notariael alhier te vernieuwen/
e(nde) te herkennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde bij die procuratie/
daer inne geinsereert heeft dat gedaen/
inder maniere naervolgende/
Op heden thiensten (novem)bris 1730 comparere(nde)/
voor mij notaris geadmitteert bijden
//
borgem(eeste)ren schepenen e(nde) raedt/
der stadt loven den iersten van/
onse boden hierop aensocht
/
souverijnen raede van brabant ge/
admitteert tot loven residere(nde) present/
die getuijghen naergenoempt s(eigneu)[r]/
augustinus ingelbien innegesetenen/
borger deser stadt denwelcken heeft/
verclaert ter erve uijtgegeven te hebben/
soo hij doet bij desen aen jan vrebosch/
e(nde) peeternelle dane gehuijsschen alhier/
present e(nde) acceptere(nde) ten erve seven/
vierendeelen bosch onbegrepen der maete/
soo e(nde) gelijck het selve gelegen is onder/
de jurisdictie van beijssem regenoten/
d abdije van s(in)[te] geertruijden alhier in twee/
seijden s heeren straete ter derdere e(nde)/
anthoen vlieracker ter vierdere sijden/
aende acceptanten wel bekent e(nde) dat/
voor eene voortaene rente van ses/
guldens sjaers het capitael gerekent/
tegens hondert vijftigh gul(den)s wisselgelt/
den schellinck gerekent tegens sesse/
stuijvers e(nde) soo voorts van d andere/
specien naeradvenant e(nde) soo voorts van
//
jaere te jaere tot die effective/
quijtinghe toe dewelcke altijdt sal/
moghen geschieden als de acceptanten/
sullen gelieven gelove(nde) de selve/
acceptanten de voors(chreven) jaerelijcxe rente/
innegae(nde) date deser wel e(nde) loffelijck/
aenden voors(chreven) s(eigneu)[r] augustinus ingelbien/
ofte sijns actie hebbende op elcke respec/
tive valdaeghen te sullen betaelen los/
e(nde) vrij van alle lasten e(nde) exactien t sij/
thien twintigh mindere ofte meerdere/
penn(ingen) contributien ofte alle andere/
diergelijcke impositien niettegenstaende/
eenighe placcaerten van sijne maj(estij)[ts]/
ter contrarie waer aen de comparanten/
sijn derogere(nde) bij desen op conditie nochtans/
dat de acceptanten op het voors(chreven) goet sullen/
moeten bauwen een huijs ten minsten/
weert wesende drij hondert gul(den)s dewelcke/
voor de voors(chreven) rente van sesse guldens/
sjaers e(nde) voor het capitael dijer altijdt/
sal blijven met de voors(chreven) seven vierendeelen/
verobligeert indervoeghen dat ingevalle/
de acceptanten in faulte bleven van/
dese jaerelijcxe rente op elcke ter/
mijnen te betaelen soo datter twee/
jaeren open waeren dat alsdan aenden
//
aenden voors(chreven) s(eigneu)[r] ingelbien ofte/
sijns actie hebbe(nde) sal liber wesen/
het voors(chreven) goedt e(nde) het daerop te/
bauwen huijs t henderwaert te/
nemen sonder eenighe de minste/
rechts voorderinghe verclaere(nde) den/
voors(chreven) s(eigneu)[r] ingelbien de gemelde/
seven vierendeelen bosch hem te/
competeren bij coop teghens niclaes/
vandenhoeck volgens acte e(nde) transport/
daer van sijnde gepasseert voor den/
notaris p van vossum ende sekere/
getuijghen opden 18[e] september 1716/
e(nde) opgevolghe ontgoedenisse e(nde) goedenisse/
ten behoeve als voor voor heeren/
meijer e(nde) schepenen alhier opden/
vierentwintighsten der voors(chreven) maendt/
septembris van den selven jaere obligere(nde)/
ondertusschen de voors(chreven) acceptanten/
soo tot assurantie vande voors(chreven)/
capitaele rente van hondert vijftigh/
guldens wisselgelt als jaerelijcxen/
interest van dien hunne respective/
persoonen e(nde) goederen meubelen ende/
immeubelen present e(nde) toecome(nde) met/
onwederoepelijcke constitutie op/
ieder thoonder deser ofte dobbel
//
authentique der selve om te compareren/
voor den souverijnen raede van b(ra)bant/
heeren meijer e(nde) schepenen alhier e(nde)/
alomme elders om den inhoudt deser/
aldaer te laeten vernieuwen e(nde) te/
consenteren inde condemnatie volontair/
mitsg(aede)rs inde affectatie der voors(chreven)/
rente op het voors(chreven) goet e(nde) huijs daerop/
te bauwen bij mainmise e(nde) opdracht/
decreet e(nde) herdecreet der voors(chreven) heeren/
meijer e(nde) schepenen alhier als oock/
inde ontgoedenisse e(nde) goedenisse ten/
behoeve als voor sonder voorgaende/
daeghement de surranneringhe niette/
genstaende Aldus gedaen e(nde) gepasseert/
binnen loven ten teijde daeghe mae(nde)/
e(nde) jaere als hier boven ter presentie/
van franciscus thenaerts e(nde) van hubertus/
cardinaels getuijghen hier toe aensocht/
e(nde) gebeden sijnde d originele minute/
deser becleedt met den behoorelijcken/
zegel onderteeckent a(ugustinus) ingelbien/
1730 met het merck van jan vrebosch/
in forme van een cruijs v(er)claere(nde)/
niet te connen schrijven met het/
merck van peeternelle dane in forme/
van een cruijs om niet te connen
//
schrijven et a me notario Onderstont/
quod attestor signatum ant(hoon) fisco/
not(ari)s 1730 Aldus vernieuwt ende/
herkent door den voornoempden/
geconstitueerden die voors(chreven) acte nota/
riael in alle e(nde) igewelcke haere/
poincten e(nde) clausulen denwelcken dijen/
volgens ter manisse des voors(chreven)/
heeren sche meijers e(nde) wijsdomme der/
naerbeschreven heeren schepenen heeft/
opgedraeghen met behoorelijcke v(er)thijdenisse/
de seven vierendeelen bosch inden/
voors(chreven) contracte breeder vermelt e(nde)/
in sijne regenoten gespecificeert ende/
daer uijt bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo worden/
inde selve opden last eender rente van/
sesse guldens sjaers insgelijcx inden/
voors(chreven) contracte vermelt behoorelijck/
gegoijt e(nde) geerft jan vrebosch ende/
petronella dane gehuijsschen present/
alhier den procureur fisco e(nde) t hennen/
behoeve acceptere(nde) et satis et waras/
prout latius in dicto procuratorio coram/
jon(ke)[r] gilbert joseph van grave heere/
van bajenrieu laijens et(ceter)[a] e(nde) s(eigneu)[r] joannes/
van arenbergh schepenen ha(n)c 17[a] (novem)bris/
1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator