SAL7613, Act: V°127.2-R°130.1 (51 of 172)
Search Act
previous | next
Act V°127.2-R°130.1  
Act

Transcription

2019-09-17 by kristiaan magnus
Op heden desen 18[e] april 1790 comparuerunt/
coram me onderges(chreven) notaris geadmitteert/
inden souverijnen raede van brabant/
binnen thienen residere(nde) ter presentie/
vande getuijgen naergenoempt huijbrecht/
berlens ende barbara van den bosch/
gehuijsschen e(nde) ingesetene van cumptigh/
/ e(nde) anna margareta van den bosch/
dewelcke hebben bekent e(n)de verclaert/
vercoght gecedeert e(nde) getransporteert/
te hebben gelijck sij vercoopen cederen/
e(nde) transporteren bij desen aen guilliam/
vanderwaerent innegesetene van/
kerckum alhier present e(nde) in coop/
accepterende hunne paerten e(nde) deelen/
die sij hebben Ierst in een stuck lants/
gelege(n) ondre kerckum op het clijn molenvelt/
regenoiten machiel de hertoghe in twee/
sijden de kercke landen ter tweedre/
lambrecht van reeddinghe e(nde) het middel-/
ste, belast met onder halven cappuijn/
e(nde) drij penninghen aenden heere van bautersem/
Item in negen vierendeelen lants oock/
gelegen onder kerkom op het evebornevelt/
regenoten machiel dehertogh in twee/
sijden d'erfgenaemen vanden pensionaris/
vanden berghe e(nde) de schaeckerbempde/
belast onder den boeck van van bautersom/
met eenen cappuijn, onder halff molenvat/
evene seven penninghen een broodt e(nde)/
den quaert evene./
Item in alnoch een stuck lants groot/
ontrent een daghmael onbegrepen/
der maete oock gelegen onder kerckom/
regenoten s(ieu)[r] gabriel leemans mattheijs/
/ heijdens in twee seijden e(nde) de pastorije/
van kerckom et(ceter)[a]/
Item in alnoch ses vierendeelen lants/
onder butsel op het schobbens velt/
regen(oten) de taefel van butsel het/
daelbempt stratjen, e(nde) s(ieu)[r] sweerts/
s(eigneu)[rs] van hoegaerden e(n)de het voetpedeken/
van butsel naer kerckom belast met/
s'heeren clijnen chijns bestae(nde) ieder in/
den sevensten deel als aen hun is aenge-/
deijlt tegens cathatina en(de) anna maria/
delvaux volgens acte van scheijdinghe/
e(nde) deijlinghe daer over gepasseert voor/
mij onderges(chreven) notaris e(nde) getuijghen op/
datum deser mede soo v(er)claeren de/
voors(chreven) comparanten onder aggreatie/
va(n) wethauderen van cumptigh te v(er)coopen/
de restere(nde) deelen Te weten de deelen/
van hunne minderjarighe broeders e(nde)/
suster te weten van francis, catharina,/
otto, seger e(nde) jaecq van den bosch/
ende dat voor en(de) omme de somme/
van thien guldens ider deel maecke(nde)/
alsoo seventigh guldens int'geheel/
sijnde de voors(chreven) comparanten van hun/
deel voldaen e(nde) vernueght als getelt/
sijnde in presentie mijns notaris e(nde)/
getuijgen te weten aen ider thien/
/ guldens diene(nde) dese desaengaende/
voor absolute qiuttantie quittantie/
ende de paerten ende deelen van de/
voors(chreven) weesen sullen blijven staen ten/
interest aen vijff par cent e(nde) geaffec-/
teert opde generaliteijt der voors(chreven)/
goederen totter teijde e(nde) wijlen sij sullen/
gecomen sijn tot geapprobeeden staet/
oft auderdom, ten waere anders door/
de wethauderen van cumptigh daerover/
wierde gedecerneert, belove(nde) partijen/
comparanten allen het gene voors(chreven) is/
altijdt te sullen hauden voor goet/
vast e(nde) van weirden onder obligatie/
van hunne persoonen goederen e(nde) erf-/
genaemen ieder in solidum e(nde) int'/
besonder en(de) onder de condemnatie volontair/
te decreteren in den souverijnen/
raede van brabant voor schepenen/
van cumptigh e(nde) alomme elders sonder/
eenigh voorgae(nde) daegement, waertoe/
wort geconstitueert ieder thoonder/
deser mede om den voors(chreven) cooper inde/
voors(chreven) gecoghde paerten e(nde) deelen te/
doen e(nde) laeten gichten e(nde) goeden voor/
hoff e(nde) heer competent Aldus gedaen/
en(de) gepasseert datum ut supra ter/
/ presentie van jooris delvaux ende/
geeraert vanden putte als getuijghen/
e(nde) in d'originele deser geschreven op/
behoorelijcken segel e(nde) ond(er)teeckent/
met het marck bij forme van een cruijs-/
ken van huijbrecht berlens, met het/
marcq bij forme van een cruijsken van/
barbara vanden bosch, met het marck/
bij forme van een cruijsken van anna/
margareta van den bosch goris delvaux/
met het marcq bij forme van een cruijs-/
ken van geeraert vanden putte et a/
me notario Onderstond quod attestor/
f. de middel not(ariu)s Aldus vernieuwt/
e(nde) herkent door den voornoempden geconsti-/
tueerden die voors(chreven) acten notariael in/
alle e(nde) igwelcke hunne poincten ende/
clausulen den welcke huerd(er) poincten ende/
clausulen denwelcke dijenvolgens ter/
manisse des voors(chreven) heeren meijers ende/
wijsdomme der naerbes(chreven) heeren schepenen/
heeft opgedraeghen met behoorelijcke ver-/
thijdenisse de goederen inde voors(chreven) acten/
notariael gementioneert e(nde) daer uijt/
bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck ontgoijt e(nde)/
onterft sijnde soo is inde selve behoorelijck/
gegoijt e(nde) geerft guilliam vanderwaeris/
present alhier des off(iciae)[l] festraets e(nde) t(er)behoen ten/
behoeve van hem vanderwaeren acceptere(nde)/
et satis et waras prout latius dicto/
/ procuratorio coram jon(ke)[r] gilbert/
joseph van grave heere van bajenrieu/
laijens et(ceter)[a] e(nde) s(ieu)[r] joannes van arenbergh/
schepenen ha(n)c 17[a] (novem)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-05-29 by The Administrator