SAL7613, Act: V°127.2-R°130.1 (53 of 175)
Search Act
previous | next
Act V°127.2-R°130.1  
Act

Transcription

2019-06-30 by kristiaan magnus
Op heden desen 18[e] april 1730 comparuerunt/
coram me onderges(chreven) notaris geadmitteert/
inden souverijnen raede van brabant/
binnen thienen residere(nde) ter presentie/
vande getuijghen naergenoempt huijberecht/
berlens e(nde) barbara van den bosch/
gehuijsschen e(nde) ingesetene van cumptigh
//
e(nde) anna margareta van den bosch/
dewelcke hebben bekent e(nde) verclaert/
vercoght gecedeert e(nde) getransporteert/
te hebben gelijck sij vercoopen cederen/
e(nde) transporteren bij desen aen guilliam/
vanderwaerent innegesetene van/
kerckum alhier present e(nde) in coop/
accepterende hunne paerten e(nde) deelen/
die sij hebben ierst in een stuck lants/
gelegen onder kerckum op het clijn molenvelt/
regenoiten machiel de hertoghe in twee/
sijden de kercke landen ter tweedre/
lambrecht van reeddinghe e(nde) het middel-/
ste ,belast met onder halven cappuijn/
e(nde) drij penninghen aenden heere van bautersem/
Item in negen vierendeelen lants oock/
gelegen onder kerkom op het evebornevelt/
regenoten machiel dehertogh in twee/
sijden d'erfgenaemen vanden pensionaris/
vanden berghe e(nde) de schaeckerbempde/
belast onder den boeck van van bautersom/
met eenen cappuijn, onder halff molenvat/
evene seven penninghen een broodt e(nde)/
een quaert evene./
Item is alnoch een stuck lants groot/
ontrent een daghmael onbegrepen/
der maete oock gelegen onder kerckom/
regenoten s(eigneu)[r] gabriel leemans mattheijs
//
heijsdens in twee seijden e(nde) de pastorije/
van kerckom et(ceter)[a]/
Item is alnoch ses vierendeelen lants/
onder butsel op het schobbens velt/
regen(oten) de taefel van butsel het/
daelbempt stratjen, e(nde) s(eigneu)[r] sweerts/
s(eigneu)[r] van hoegaerden e(nde) het voetpedeken/
van butsel naer kerckom belast met/
s'heeren clijnen cheijns bestae(nde) ieder in/
een sevensten deel als aen hun is aenge-/
deijlt tegens catharina e(nde) anna maria/
delvaux volgens acte van scheijdinghe/
e(nde) deijlinghe daer over gepasseert voor/
mij onderges(chreven) notaris e(nde) getuijghen op/
datum deser mede soo v(er)claeren de/
voors(chreven) comparanten onder aggreatie/
va(nden) wethauderen van cumptigh te v(er)coopen/
de restere(nde) deelen te weten de deelen/
van hunne minderjarighe broeders e(nde)/
suster te weten van francis, catharina,/
otto, seger e(nde) jaecq vanden bosch/
ende dat voor e(nde) omme de somme/
van thien guldens ider deel maecke(nde)/
alsoo seventigh guldens int'geheel/
sijnde de voors(chreven) comparanten van hun(nen)/
deel voldaen e(nde) vernueght als getelt/
sijnde in presentie mijns notaris e(nde)/
getuijghen te weten aen ieder thien
//
guldens diene(nde) dese desaengaende/
voor absolute quittantie quittantie/
ende de paerten ende deelen vande/
voors(chreven) weesen sullen blijven staen ten/
interest aen vijff par cent e(nde) geaffec-/
teert opde generaliteijt der voors(chreven)/
goederen totter teijde e(nde) wijlen sij sullen/
gecomen sijn tot geapprobeeden staet/
oft auderdom, ten waere anders door/
de wethauderen van cumptigh daer over/
wierde gedecerneert belove(nde) partijen/
comparanten allen hetgene voors(chreven) is/
altijdt te sullen hauden voor goet/
vast e(nde) van weirden onder obligatie/
van hunne persoonen goederen e(nde) erf-/
genaemen ieder in solidum e(nde) int'/
besonder e(nde) onder condemnatie volontair/
te decreteren in den souverijnen/
raede van brabant voor schepenen/
van cumptigh e(nde) alomme elders sonder/
eenigh voorgae(nde) daegement, waertoe/
wort geconstitueert ieder thoonder/
deser mede om den voors(chreven) cooper inde/
voors(chreven) gecoghde paerten e(nde) deelen te/
doen e(nde) laeten gichten e(nde) goeden voor/
hoff e(nde) heer competent Aldus gedaen/
e(nde) gepasseert datum ut supra ter
//
presentie van jooris delvaux ende/
geeraert vanden putte als getuijghen/
e(nde) is d'originele deser geschreven op/
behoorelijcken segel e(nde) onderteeckent/
met het marck bij forme van een cruijs-/
ken van huijbrecht berlens, met het/
marcq bij forme van een cruijsken van/
barbara vanden bosch, met het marck/
bij forme van een cruijsken van anna/
margareta vanden bosch goris delvaux/
met het marcq bij forme van een cruijs-/
ken van geeraert vanden putte et a/
me notario Onderstont quod attestor/
s. denuddel not(ari)s Aldus vernieuwt/
e(nde) herkent door den voornoempden geconsti-/
tueerden die voors(chreven) acten notariael in/
alle e(nde) igewelcke haere poincten ende/
clausulen denwelcken dijenvolgens ter/
manisse des voors(chreven) heeren meijers ende/
wijsdomme der naerbes(chreven) heeren schepenen/
heeft opgedraeghen met behoorelijcke ver-/
thijdenisse de goederen inde voors(chreven) acten/
notariael gementioneert e(nde) daer uijt/
bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck ontgoijt e(nde)/
onterft sijnde soo is inde selve behoorelijck/
gegoijt e(nde) geerft guilliam vanderwaeren/
present alhier den off(iciae)[l] festraets e(nde) . ten/
behoeve van hem vanderwaeren acceptere(nde)/
et satis et waras prout latius in dicto
//
procuratorio coram jon(ke)[r] gilbert/
joseph van grave heere van bajenrieu/
laijens et(ceter)[a] e(nde) s(eigneu)[r] joannes van arenbergh/
schepenen ha(n)c 17[a] (novem)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-05-29 by The Administrator