SAL7613, Act: V°150.1-R°151.1 (61 of 175)
Search Act
previous | next
Act V°150.1-R°151.1  
Act
Date: 1730-11-27

Transcription

2019-03-28 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren luetenant/
meijers e(nde) schepenen van loven naer te noemen/
gestaen den off(iciae)[l] essinck omde naervolge(nde) acte/
notariael alhier te v(er)nieuwen e(nde) te herkennen als/
thoonder vande selve geconstitueert sijnde bij die/
procuratie daer inne geinsereert heeft dat gedaen/
inder maniere naervolge(nde) Op heden desen 26 (novem)ber/
1730 compareerde voor mij notaris bijden souv(erijnen)/
raede van brabant geadmitteert tot loven residere(nde)/
present die getuijghen naergenoempt d h(ee)[r] joes frede/
ricus plathosi basselier in beijde de rechten denw(elcken)/
heeft v(er)claert van opden 30 meij 1728 ten erfven/
uijtgegeven te hebben soo hij doet bij dese is doe(nde) bij desen/
aen guilliam bernaerts e(nde) joanna vanden bossche/
gehuijsschen e(nde) innegesetene van lubbeeck alhier present/
e(nde) ten erfve acceptere(nde) dreij daghmaelen bosch ge/
legen onder lubbeeck opde geesbeeck regenoten/
de mergelstraete ter i[e] s(eigneu)[r] lucas claes ter ii[e] de/
augustijnen binnen loven ter iii[e] ae(nde) aennemeren/
genoch bekent dat op [e(nde) voor] eene ontquijtbaere/
rente van negen guldens sjaers alle jaeren/
te betaelen als schult met recht verwonnen/
welcke rente is innegegaen opden 30[e] meij/
1728 voors(chreven) e(nde) alreede voldaen totten 30[e]/
meij van desen jaere 1730 e(nde) soo voorts/
van jaere tot jaere op conditien/
nochtans dat die aennemeren uijt de voors(chreven)/
jaerel(ijckxse) rente als het hun goet dunckt sullen/
mogen quijten twee guldens e(nde) dat tegens den/
penn(inck) vijfentwintigh in wissel(gelt) e(nde) stercken gelde/
e(nde) sullen de restere(nde) blijven ontquijtbaer gelijck/
voors(chreven) is mits oock behoorelijck onderhoude(nde)/
den huijse die sij aennemeren opden voors(chreven)/
bosch hebben gestelt welck huijs met den/
voors(chreven) bosch voor de voors(chreven) rente sullen/
wesen verobligeert constituerende ten
//
effecte van desen onwederoepelijck een ieder/
thoonder deser ofte dobbel dijer om te compareren/
voor den souverijnen raede van brabant heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven die van lubbeeck/
e(nde) alomme elders daer des gelieven sal om/
den inhoudt deser aldaer te vernieuwen e(nde)/
slaen in condemnatie volontair mede omde/
aennemeren int gene voors(chreven) behoorelijck/
te laeten goeden e(nde) erfven e(nde) de voors(chreven) rente/
te worden gehipoticqueert tsij bij opdracht be/
leijde e(nde) mainmise decreet e(nde) herdecreet der/
heeren meijer e(nde) schepenen van loven daerop/
te volgen sonder dagement niettegenstae(nde) die/
surranneringhe gelove(nde) verbinde(nde) e(nde) renuntiere(nde)/
in forma Aldus gedaen binnen loven ten tijde/
voors(chreven) ter presentie van hendrick debast e(nde) van/
hendrick marchant als getuijghen in welckers/
presentie is ondersprocken dat de voors(chreven) 3/
daghmaelen bosch sijn suijver van chijnsen/
e(nde) andere lasten behoudens de voors(chreven) rente waer/
op de uijtgevinghe is geschiet die minute/
deser becleet met behoorelijcken segel onderteeckent/
bijden comparant e(nde) acceptanten beneffens mij not(ari)s/
Onderstont quod attestor signatum g(uilliam) van ranst [not(ari)s] 1730/
Aldus vernieuwt e(nde) herkent door den voornoempden/
geconstitueerden die voors(chreven) acte notariael in alle/
e(nde) igewelcke haere poincten e(nde) clausulen denw(elcken)/
dijenvolgens ter manisse des voors(chreven) hee(re)n meijers/
e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven) heeren schepenen/
heeft opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse/
de dreij daghmaelen bosch inde voors(chreven) acte/
notariael breeder v(er)melt e(nde) ./
.
soo worden daer inne gegoijt e(nde)/
geerft gillam bernaerts e(nde) joanna vanden bosch/
gehuijsschen opden last eender rente van negen/
gul(den)s sjaers present alhier den not(ari)s janssens e(nde)/
ten behoeve als voor acceptere(nde) et satis et waras/
prout latius in dicto procuratorio coram jon(ke)[r]/
willelmus van bemmel e(nde) s(eigneu)[r] joannes/
van arenbergh schepenen hac 27[a] (novem)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator