SAL7613, Act: V°163.2-V°166.1 (66 of 175)
Search Act
previous | next
Act V°163.2-V°166.1  
Act
Date: 1730-12-16

Transcription

2019-03-30 by pieter-jan lahaye
In presentie des heere lieutenants/
meijers mits absentie des heere meijers/
e(nde) schepenen der stadt loven naergenoempt/
gestaen den officiael van ranst om/
de naerbeschreve acte notariael/
alhier wettelijck te vernieuwen ende/
te herkennen als thoonder van de/
selve geconstitueert sijnde volghens de/
procuratie daer inne geinsereert heeft/
dat gedaen als volght Op heden xxvii[e]/
aprilis xvii[c] dertigh voor mij notaris/
bij den souvereijnen raede van bra/
bant geadmitteert tot loven/
residerende present die getuijghen/
naergenoempt compareerde jan/
van velthem innegesetenen van/
herent verclaert vercoght gece/
deert e(nde) getransporteert te hebben/
soo hij doet mits desen aen peeter/
schots ende anna vervoert gehuijs/
schen inwoonders van tildonck pre/
sent e(nde) accepterende ten behoeve/
vande selve anna vervoert voor
//
de erfflijckheijdt seker huijs schuere/
stallinghen backhuijs hoff ende/
andere appendentien groodt ingelegh/
ontrent een halff bunder regenoten/
de straete in drij sijden jan hensmans/
nu peeter van elpen ter vierdere/
e(nde) d erff(genaeme)[e] nommens ter vijffdere sijden/
tot thildonck voors(chreven) gestaen bij de/
kercke door den transportant ver/
creghen voor heeren meijer ende/
schepenen deser stadt in prima den/
xviii[en] januarii 1699 teghens het/
godshuijs der penitentinen bij evictie/
ten laste van de wed(uw)[e] ende kinderen/
van jan hensmans belast aen het/
capittel van s(in)te peeters alhier ar(ticu)lo/
178 met drij cappuijnen eenen/
schellinck e(nde) ar(ticu)lo 241 met vier cap/
puijnen vier s(tuijvers) ii penninghen boon/
ofte soo de selve cheijnsen te boecke/
sullen worden bevonden sonder meer/
ende vrij van achterstel ende dat/
daer en boven omme e(nde) voor de/
somme van duijsent guldens wisselgelt/
den schellinck tot sesse stuijvers ende/
soo van alle andere hoogere specien/
naer advenant die den comparant/
kent ontfanghen te hebben dienende
//
dese voor volle e(nde) absolute quitantie/
verclaerende mits dijen sigh daer/
aen geen recht noch actie meer/
te reserveren dan het selve goet/
geheelijck te hebben gecedeert ende/
getransporteert ten behoeve als/
voor surrogerende de acceptanten/
in sijne plaetse e(nde) stede onder geloffte/
van garrandt ende het selve alsoo/
te doen volghen daertoe verbindende/
sijnen persoon ende goederen meube/
len e(nde) immeubelen present ende/
toecomende/
Sijnde tusschen de coopers gehuijsschen/
geconvenieert dat naer de doodt vande/
vors(chreven) anna vervoert desen incoop/
sal wesen ten behoeve van de kinderen/
van hun twee verweckt ende alnoch/
te verwecken ter exclusie van alle/
andere op den last van eene capitaele/
somme van sesse hondert vijfftigh gul(den)s/
wisselgelt die sij rentsgeweijse tot/
partiale betaelinghe van den coop/
prijs hebben op heden gelight van/
heer e(nde) m(eeste)[r] bartholomeus hendrickx/
secretaris der universitijdt alhier/
om alsoo tusschen de voorschreve
//
kinderen egalijck verdeijlt te worden/
met de voors(chreven) lasten behoudelijck/
hun voorder recht van dispositie/
staende dit hun voors(chreven) hauwelijck/
bij naedere belastinghe oft vercoo/
pinghe e(nde) de volle tochte aen den/
lanckcxlevende Constituerende dijen/
volghens den comparant vercooper/
onwederoepelijck allen thoonder deser/
ofte dobbel auth(entiqu)[e] om te compareren/
voor heeren meijer e(nde) schepenen deser/
voorschreve stadt ende aldaer te con/
senteren in ontgoedenisse ende goede/
nisse in forma mitsgaeders in con/
demnatie voluntair te decreteren/
soo voor de voors(chreven) heeren wethouderen/
deser stadt raede van brabant als/
elders des behoorende sonder voorgaende/
dagement verclaerende den trans/
portant aen de coopers voorders/
te cederen ende te transporteren/
alle sijne pretentien van openstaende/
huijs e(nde) landt huere ten laste van/
hendrick gordts ingevolge de huerce/
dulle gepasseert voor den notaris mariot/
den 8[e] maij 1719 met sijn recht van de/
hellight tot de graenen als bij de/
selve huercedulle omme e(nde) voor de
//
somme van twee hondert gul(den)s/
wisselgelt te betaelen binnen drij/
naestcomende maenden als op de selve/
conditie ende last het vercoop van/
het huijs ende erve sijnde gearreteert/
geweest ende welcke somme de/
coopers geloven te betaelen binnen/
den voors(chreven) tijdt met de costen van/
de sitdaeghen daer over gehouden/
Aldus gedaen ten tijde voors(chreven) ter/
presentie van s(eigneu)[r] joannes jacobus/
gossart ende van franciscus guilliel/
mus thibaut getuijghen hier toe/
aensocht sijnde d originele minute/
deser becleedt met den behoorelijcken/
segel onderteeckent jan van/
velthem peeter schots anne ver/
voert j(oannes) j(acobus) gossart 1730 fr(anciscus) g(uillielmus) thibaut/
1730 et a me notario Onderstondt/
quod attestor e(nde) was onderteeckent/
j a durij not(ari)s/
Copije van d approbatie/
in den contracte vermelt/
Op heden xiiii junii xvii[c] dertigh/
compareerde petronella claes huijsvrouwe/
van jan van velthem de welcke/
lecture e(nde) approbatie [explicatie] gehadt hebbende
//
van het bovenstaende contract/
heeft het selve gelaudeert ende/
geapprobeert in alle haere poincten/
present den heere pastoor van herent/
e(nde) henricus franciscus janssens/
getuijghen e(nde) was onderteeckent/
peetonella claes j(an) van velthem/
h(enricus) fr(anciscus) janssens et a me notario/
Onderstondt quod attestor e(nde) was/
onderteeckent j a durij not(ari)s/
Aldus vernieuwt ende herkent door/
den voornoemden geconstitueerden die/
voors(chreven) acte notariael in alle ende/
igewelcke haere poincten ende clausulen/
den welcken dijenvolghens ter manisse/
des voors(chreven) heere lieutenants meijers/
ende wijsdomme der naerbes(chreven) heeren/
schepenen heeft opgedraeghen met/
behoorelijcke vertheijdenisse het huijs/
schuere stallinghe backhuijs hoff ende/
andere appendentien in de voors(chreven) acte/
notariael breeder vermelt ende in/
sijne regenoten gespecificeert ende daer/
uijt bij ordonnantie van rechten/
behoorelijck ontgoijt e(nde) onterfft sijnde/
soo wordt daer inne behoorelijck/
gegoeijt e(nde) geerfft de voors(chreven) anna/
vervoert voor de erffelijckheijdt ende/
naer haere doodt ten behoeve van de/
kinderen door de voors(chreven) gehuijsschen
//
verweckt ende alnoch te verwecken/
ter exclusie van alle andere ende/
voorts meer op conditie e(nde) reserve als/
inde voors(chreven) acte notariael Present/
alhier den officiael essinck ten/
behoeve als voor accepterende et/
satis et waras prout latius in dicto/
procuratorio coram jo(nke)r wilhelmus/
van bemmel e(nde) s(eigneu)[r] cornelis de berges/
schepenen hac 16 (decem)bris 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator