SAL7613, Act: V°176.2-R°179.1 (67 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°176.2-R°179.1  
Act
Date: 1730-12-18

Transcription

2019-04-08 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren/
schepenen van loven naergenoempt/
gestaen den officiael van ranst/
om dese naervolghende acte no/
tariael alhier te vernieuwen/
ende te herkennen als thoonder/
van de selve geconstitueert sijnde bij/
die procuratie daerinne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght Op/
heden xxvii[e] aprilis xvii[c] dertigh/
voor mij notaris bij den souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present die/
getuijghen naergenoempt compareerde/
peeter schots ende anna vervoert
//
gehuijsschen innegesetene van tildonck/
dewelcke kennen ontfanghen te hebben/
van heer e(nde) meester bartholomeus hen/
drickx secretaris deser universitijds/
loven e(nde) jouff(rouw)[e] joanna petronella/
bollens gehuijsschen de somme van/
sesse hondert vijfftigh gul(den)s wisselgelt/
den schellinck tot sesse stuijvers ende soo/
van andere specien naeradvenant/
dienende desen voor quitantie e(nde)/
obligatie ter saecke van welcke/
somme de voors(chreven) comparanten ge/
huijsschen ende ieder int besonder/
geloven te gelden e(nde) te betaelen ten/
behoeve van den voors(chreven) heere secretaris/
cum sua present e(nde) accepterende eene/
erffelijcke rente van tweeendertigh/
guldens en halff s jaers ten penninck/
xx e(nde) mits betaelende binnen drij/
maenden naer den valdagh te gestaen/
met sesentwintigh guldens ten pen/
ninck xxv cours nemende date deser/
e(nde) jaerelijckx te verscheijnen op gelijcken/
dagh binnen dese stadt te leveren/
los e(nde) liber van alle lasten ende/
exactien t sij xx[e] penninghen beden/
subsidien contributien ingevalle/
als van alle andere igewelcke
//
impositien niettegenstaende eenighe/
placcaerten oft uijtsendinghen ter/
contrarien waer aen de rentgelders/
derogeren mits desen e(nde) soo voorts/
van jaere tot jaere in courant gelt/
tot de quijtinghe toe die altoos sal/
moghen geschieden eens met drij/
hondert ende eens met drij hondert/
vijfftigh gul(den)s in wisselgelt als voor/
e(nde) met volle rente obligerende tot/
asseurantie van dijen hunne respec/
tive e(nde) solidaire persoonen e(nde) goede/
ren meubelen e(nde) immeubelen present/
e(nde) toecomende e(nde) namentlijck seker huijs/
schuere stallinghen backhuijs hoff/
ende andere appendentien groodt in/
gelegh ontrent een halff bunder/
regenoten de straete in drij seijden/
jan hensmans nu peeter van espen/
ter vierdere e(nde) d erffg(enaemen) mommens/
ter v[re] seijden bij hun op heden ver/
creghen teghens jan van velthem/
voor den onderges(chreven) notaris niet/
voorders belast als met den cheijns/
aen het capittel van s(in)te peeters/
in d acte vermelt waer van de/
goedenisse sal geschieden in ordine/
van affectatie alsoo dese penninghen/
worden gelight tot partiale betae/
linghe dijer
//
Item anderhalff daghmael landts gele/
gen tot thildonck voors(chreven) op het mortel/
velt regenoten den voetwegh van/
mechelen naer loven ter i[re] jan de/
wortelaer ter ii[re] e(nde) de kercke van/
thildonck voors(chreven) in twee andere seijden/
bij hun comparanten vercreghen voor/
heeren meijer e(nde) schepenen deser stadt/
in prima den xv januarii 1723 niet/
belast als met eenen penninck lovens/
aen het voors(chreven) capittel/
Item een daghwandt landts tot/
thildonck voors(chreven) regenoten de voerinck/
straete ter i[re] de waterlies ter ii[re]/
guilliam feijaers ter iii[re] e(nde) jouff(rouw)[e]/
de wed(uw)[e] loncin ter iiii[re] seijden/
Item een bunder een halff daghmael/
landts tot thildonck voors(chreven) op het/
huldervelt regenoten de beltel/
roostraete ter i[re] de voors(chreven) wed(uw)[e]/
loncin ter ii[re] den h(eiligen) geest van loven/
ter iii[re] seijden vercreghen voor de/
voors(chreven) heeren meijer e(nde) schepenen deser/
stadt oock in prima den 24[e] deser/
consenterende de comparanten/
daer over in behoorelijcke affectatie/
bij mainmise decreet e(nde) anderwerff/
decreet onder geloffte van altoos/
naerdere hijpotheque te stellen
//
ten contentemente der rentheffers/
in cas van gebreck ten eijnde/
voors(chreven) onwederoepelijck constitue/
rende allen thoonder deser ofte dobbel/
om te compareren voor den souve/
reijnen raede van brabant/
heeren wethouderen deser stadt oft/
elders des behoorende e(nde) aldaer te/
consenteren in condemnatie vo/
luntair mitsgaeders in de voors(chreven)/
affectatie sonder voorgaende dage/
ment Aldus gedaen ten tijde/
voors(cheven) ter presentie van jan/
van velthem e(nde) van franciscus/
guillielmus thibaut getuijghen/
hiertoe aensocht sijnde d originele/
minute deser becleedt met den/
behoorelijcken segel onderteeckent/
peeter schots anne vervoert bart(holomeus)/
hendrickx j(oanna) p(etronella) bollens jan/
van velthem f(ranciscus) g(uillielmus) thibaut 1730/
et a me notario Onderstondt/
quod attestor e(nde) was onderteeckent/
j a durij not(ari)s Aldus vernieuwt/
ende herkent die voors(chreven) acte no/
tariael bij den voornoemden ge/
constitueerden in alle ende igewelcke/
haere poincten e(nde) clausulen mits
//
gaeders geconsenteert int slaen/
van mainmise e(nde) int decreet van/
dijen coram joncker wilhelmus/
van bemmel e(nde) s(eigneu)r cornelis de/
berghes schepenen 18 decembris/
1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2019-04-08 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij quitt(anti)e 26 deser onder(teecken)[t] de weduwe/
hendrickx staende in pede van d originele mainmise/
brieven deser dat dese rente is gequeten quare/
hic vacat hac/
27 (octo)ber 1769/
ita est/
j b j moermans/
off(iciae)l
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator