SAL7613, Act: V°232.1-R°233.1 (85 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°232.1-R°233.1  
Act
Date: 1731-01-25

Transcription

2019-10-08 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijdt des heere/
lieutenants meijers mits d absentie/
des heere meijers e(nde) schepenen van/
loven naergenoempt gestaen den/
officiael goffart den welcken uijt/
crachte e(nde) naer vermoghen van/
sekere onwederoepelijcke procuratie/
geinsereert in sekere conditien ge/
houden door den notaris j a durij/
in date 9 (octo)ber 1724 in de herberghe/
het gareel ter instantie van s(eigneu)r/
carolus staes als geinstitueerden erff/
genaem van wijlen jo(ffrouw)[e] theresia/
willemaers sijne huijsvrouwe was/
volghens testamente gepasseert voor den/
notaris steijnen binnen herenthals/
den 5 maii 1724 heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke vertheijdenisse/
twee dachmaelen sessensestigh roeden/
landt [vacat] onder steenbergh regenoten/
jo(nke)r vander biet over d erffgenaemen/
thielens oost pauwel abts zuijdt/
de wegh naer merdael west ende/
dongelbergh noordt ende daer uijt bij/
ordonnantie van rechte ontgoeijdt/
e(nde) onterfft sijnde soo wordt daerinne/
behoorelijck gegoeijdt gevest ende/
geerfft den officiael van ranst present/
e(nde) accepterende in den naeme e(nde) ten/
behoeve van jan de ridder e(nde) maria/
anna stroobants gehuijsschen sijnde de/
voors(chreven) twee daghmaelen sessensestigh
//
rooden lant ter uijtganck der/
brandende keersse gebleven aen den/
voors(chreven) jan de ridder voor ende omme/
de somme van hondert vijffenveertigh/
gul(den)s wisselgelt hier inne begrepen soo/
palmslagh stuijvergelt stomme hooghen/
als gestelde hooghen boven den loon/
van(den) belleman ende notaris/
volghens quitantie staende in pede/
der copije authentiecq der voors(chreven)/
conditien welcke conditien/
ende quitantie soo bij copije authen/
tiecq als [in] originali gesien worden/
gehouden voor geinsereert ende gere/
peteert et satis et waras prout/
latius in dicto procuratorio coram/
jo(nke)r petrus de herckenrode heere/
van roost ende h(ee)r e(nde) m(eeste)r hijacinthus/
jacobus schauten schepenen hac 25/
jan(uarii) 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2019-01-09 by The Administrator