SAL7613, Act: V°235.2-V°238.1 (87 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°235.2-V°238.1  
Act
Date: 1731-01-29

Transcription

2019-05-01 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
schepenen der stadt loven naer te/
noemen gestaen den notaris/
ende officiael festraets om de/
naervolgende acte notariael alhier/
wettelijck te vernieuwen ende/
te herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde volgens/
die procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght Op/
heden den 14 (decem)ber 1730 compareerde/
voor mij onderges(chreven) notaris tot/
aerschot residerende ende inde
//
presentie vande getuijgen naer/
te noemen jan van brusselen/
in houwelijck hebbende catharina/
de peeter den welcken bekent/
opgelight ende ontfangen/
te hebben uijt handen van/
jouff(rouw)e elisabeth van moecken/
borgh eene somme van hondert/
vijftigh guldens loopende gelt/
waer vooren hij comparant/
jaerelijckx geloeft te gelden/
ende te betaelen aen de/
voors(chreven) jouff(rouw)e eene rente van/
seven guldens thien stuijvers/
a rate van vijff par cento/
los ende vrij van alle lasten/
soo van x xx 40 mindere ofte/
meerdere penn(ingen) ofte precarien/
alreede innegestelt ofte hier/
naermaels inne te stellen valle(nde)/
de selve rente jaerelijckx den/
14 (decem)b(e)r waer van den 14 (decem)ber 1731
//
den iersten valdagh wesen sal/
ende soo voorts van jaere tot/
jaeren tot de reele quijtinghe/
toe die sal moeten geschieden/
t eender reijse altijt met cost/
van briven mainmise pontpenn(ingen)/
in cas van beseth gelovende/
de selve rente altijt goet te/
houden ofter ijet in toecomende/
aen gebraecke waer vooren/
verobligerende hij comp(aran)t/
sijnen persoonen ende goederen/
present ende toecomende/
onder renunt(iatie) pro ut in forma/
ende naementlijck is opdragende/
ses vierendeelen lants gelegen/
onder meuwrode soo ende gelijck/
bij evictie heeft vercregen ende/
is uijtgewonnen vande wed(uw)[e]/
s van neten gelegen boven
//
de eijerhoeve reg(eno)ten de abdije/
van vrouw(en) perck oost ende/
weest s heeren straet suijt/
s heeren bosch van wesemael/
noort/
Item alnogh seker huijs ende/
hoff met het lant daer aenge/
legen groot ontrent drij dagh(mae)len/
een halff gelegen onder gel/
roode soo ende gelijck sijnen/
vaeder hem bij testament/
vooruijt heeft gemaeckt re/
g(eno)ten niclaes vander audermeulen/
oost francis vanden broeck suijt/
daniel poortmans weest s heeren/
straete noort waranderende de/
voors(chreven) landen huijsch op s heeren/
cheijns ende rechte vanden/
gronde sonder ijet meer daer/
op uijt te gaen waer over garrant/
ende waerschap gelovende ende
//
nu voortaen opde voorschreve/
rente van seven gull(dens) thien/
stuijvers die de voors(chreven) jouff(rouw)[e]/
elisabeth van moockenborgh/
ofte haers actie hebbende daer op/
los ende vrij is behoudende/
constituerende ten dijen effecte/
onwederoepelijck mits desen/
den ende alle thoonders deser/
om te gaen e(nde) te compareren/
voor alle heere hove wetten/
om den voors(chreven) huijse e(nde) lande/
voors(chreven) de voors(chreven) rente wette/
lijck te realiseren ende te/
affecteren mede consenterende/
in het maecken van beleijde/
van mainmise mede in het/
decreet ende herdecreet vande/
heere schepenen der stadt loven/
tot volcomen vastighijt ende
//
affectatie der selve rente/
sonder voorgaende dagement/
onder obl(igatie) submissie ende renunt(iatie)/
pro ut in forma Hier waeren/
over jan de groot ende joan(nes)/
danckaerts getuijgen tot desen/
aensocht ende gebeden ende/
was de originele minute/
deser bij de voors(chreven) comparantten/
ende beneffens mij notaris/
ende getuijgen op den behoore/
lijcken segel competent onder/
teeckent Leeger stondt concor/
dantiam huius cum suo originalii/
quod attestor signatum e vander/
beken not(ariu)s Aldus vernieuwt/
ende herkent de voors(chreven) acte/
notariael bijden voornompden/
geconstitueerden in alle ende/
iegewelcke haere poincten clausu/
len ende articulen consenterende
//
als inde selve coram jo(nke)[r] wil/
helmus van bemmel et s(eigneu)r cornelis/
berghes hac xxix jan(uarii) 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator