SAL7613, Act: V°238.2-V°241.1 (90 of 174)
Search Act
previous | next
Act V°238.2-V°241.1  
Act
Date: 1731-01-31

Transcription

2019-05-07 by kristiaan magnus
In teghenwoordigheijdt der heeren/
schepenen van loven naertenoe/
men gestaen den officiael goffart/
om de naervolgende acte notariael/
alhier wettelijck te vernieuwen/
e(nde) t herkennen als thoonder vande/
selve geconstitueert sijnde volghens/
die procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght Op/
heden 24 januarii 1731 voor mij/
not(ari)s bij den souvereijnen raede van/
brabant geadmitteert tot loven/
residerende present die getuijghen/
naergenoempt compareerde jan de/
ridder ingesetene van s(in)[te] maria/
vaelbeeck geseijt het zandeken den/
welcken verclaert ontfanghen te/
hebben van den eerw(eerdigen) heere joannes
//
jo(ann)es jamin priester scholaster der/
collegiale kercke van s(in)[te] jacobs/
applicerende voor ende ten behoeve/
van de fondatie troth den authaer/
van s(in)[te] judocus in s(in)[te] jacobs kercke/
e(nde) het h(eilig) cruijs authaer aldaer t saemen/
de somme van tweehondert twee/
enseventigh guldens wisselgelt te/
weten van de voors(chreven) fondatie troth/
hondert seventigh guldens van s(in)[te]/
judocus authaer negentigh guldens/
ende twelff van het h(eilig) cruijs die/
nende desen daer over voor quitantie/
ter saecke van welcke somme/
den comparant geloeft te gelden/
ende te betaelen ten behoeve als/
voor naer proportie eene jaere/
lijcksche rente van derthien guldens/
twelff stuijvers ten penn(inck) xx cours/
nemende date deser e(nde) jaerelijckx te/
verscheijnen op gelijcken dagh te/
gestaen nochtans ten penn(inck) xxv/
mits betaelende binnen drij maenden/
naer elcken verscheijn dagh los e(nde)/
liber van alle lasten ende exactien/
t sij thien xx mindere ofte meerdere/
penninghen beden subsidien contribu/
tien ingevalle als van alle andere/
iegewelcke impositien hoedaenigh/
ende van wat nature die soude wesen
//
soo geemaneert als alnoch te ema/
neren niettegenstaende eenighe/
placcaerten ofte uijtsendinghen/
ter contrarien aen dewelcke/
den rentgelder is derogerende bij/
ende mits desen e(nde) soo consecutivel(ijck)/
van jaere te jaere tot die/
effective quijtinghe die altoos sal/
moghen geschieden t eender reijse/
mits gelijcke capitaele somme/
als voor ende met volle rente/
obligerende den rentgelder tot/
tot asseurantie soo der capitaelen/
als verloopen sijnen persoon/
erffgenaemen ende goederen/
meubelen ende immeubelen/
present e(nde) toecomende ende/
naementlijck een bunder lants/
onbegrepen der maete geleghen/
onder hautheverle genoempt/
den grooten groijen hoff regenoten/
den grooten siecken gasthuijse van/
loven ter eenre de straete naer/
waver ter ii[re] het cammeken/
ter iii[re] vercreghen voor heeren/
meijer ende schepenen deser stadt/
in 3 den 24[e] meert 1725 los e(nde) liber
//
Item een bunder lants onder/
hautheverle voors(chreven) op den cleijnen/
roeij rege(noten) het godtshuijs van/
terbanck bij loven ter i[re] de/
kercke van hautheverle ter ii[re]/
het collegie baij ter iii[re] e(nde) s heeren/
straete lijde(nde) naer praegh ter iiii[re] sijden/
belast met eenen penn(inck) boon aen/
sijne hoogheijdt den heere hertogh/
van aerschot vercreghen oock in 3[a]/
den 7[e] julii 1725/
Item een halff bunder sessensestigh/
roeden landts salvo iusto tot steen/
berghe onder hautheverle rege(noten)/
jo(nke)[r] vanderpiet over d erff(genaeme)[n] thielens/
oost pauwel abts zuijt den wegh/
naer merdael west e(nde) dongelbergh/
noort v(er)creghen teghens s(eigneu)[r] carolus/
staes als erffgenaem van jouff(rouw)[e]/
theresia willemaers sijne huijsvrouwe/
was volghens conditie door den/
onderges(chreven) not(ari)s gehouden bij/
kersbrandinghe op den 9[e] (octo)bris 1724/
oock los ende liber ende waer/
van de goedenisse sal worden/
gedaen in ordine van affectatie
//
gelove(nde) den comparant altoos/
ter maenisse naerdere hijpotheque/
te stellen mitsgaeders van/
desen te doen teeckenen door/
maria anna stroobants sijne/
huijsvr(ouw)e die daer insgelijckx sal/
moeten verobligeren gelijck/
oock van de voors(chreven) rente altoos/
wel exactelij(ck) e(nde) personel(ijck) te/
betaelen onder obligatie e(nde)/
verbintenisse als voor consti/
tuerende ten eijnde voors(chreven)/
onwederoepel(ijck) allen thoonder/
deser ofte dobbel authentiecq/
om te compareren soo voor/
heeren wethouderen deser stadt/
weth van hautheverle als elders/
e(nde) aldaer te consenteren in de/
behoorelijcke affectatie soo bij/
mainmise decreet e(nde) anderwerff/
decreet ofte andersints ter gelieffte/
des acceptants mitsgaeders in con/
demnatie voluntair te decreteren/
oock in den souv(erijnen) raede van/
brabant sonder voorgaende/
daegement Aldus gedaen ten
//
tijde voors(chreven) ter presentie van henricus/
franciscus janssens e(nde) van servatius/
swerts getuijghen hier toe aensocht/
sijnde die minute originele deser/
becleedt met behoorelijcken segel/
bij die voorschreve comparanten/
e(nde) mij not(ari)s respective onderteeckent/
Onderstont quod attestor e(nde) was/
onderteeckent j a durij not(ari)s/
Copije der appro/
batie in de voors(chreven)/
acte notariael ver/
melt/
Op heden 30[e] der voors(chreven) maent janu/
arii 1731 compareerde maria anna/
stroobants de welcke lecture gehadt/
hebbende van de vorenstaende/
acte van lichtinghe van twee/
hondert tweeenseventigh guldens/
wisselgelt op den gestipuleerden/
interest heeft verclaert de selve/
te lauderen e(nde) te ratificeren/
in alle haere poincten haer ver/
binde(nde) tot asseurantie dijer persoon/
e(nde) goederen in forma met consent/
e(nde) constitutie als bij de selve acte
//
renontierende ten dijen effecte/
aent beneficie auth(entiecque) si qua mulier/
daer van onderricht sijnde e(nde) was/
ondert(eecken)t mari anna stroobants/
j a durij testis h(enricus) f(ranciscus) janssens/
testis Aldus vernieuwt e(nde)/
herkent de voors(chreven) acte notariael/
bij den voors(chreven) geconstitueerden/
in alle ende igewelcke haere/
poincten clausulen ende ar(ticu)len/
mitsgaeders geconsenteert int/
slaen van mainmise ende/
in het decreet e(nde) herdecreet/
van dijen coram jo(nke)r wilhel/
mus van bemmel e(nde) s(eigneu)[r]/
cornelis de berges loco/
s(eigneu)[r] jo(ann)es van arenbergh sche/
penen hac 31 januarii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1760-04-21

Transcription

2019-05-07 by kristiaan magnus
Is gebleken/
bij manuele/
quitt(anti)[e] staende/
in pede der originele/
constitutie/
onder(teecken)[t] a j bourgeois/
dat dese neffen/
staende rente/
van twee hondert/
twee enseventigh/
guldens wisselgelt/
met den interest/
dijer is gequeten/
quare vacat/
hac 21 april/
1760/
j g mertens off(icial)is
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator