SAL7613, Act: V°241.2-R°245.1 (89 of 172)
Search Act
previous | next
Act V°241.2-R°245.1  
Act
Date: 1731-02-03

Transcription

2019-05-07 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijdt des heere/
lieutenants meijers mits/
d absentie van den heere meijer/
e(nde) schepenen van loven naerge/
noempt gestaen den officiael gossart/
om de naervolghende acte notariael
//
alhier wettelijck te vernieuwen/
e(nde) t herkennen als thoonder van de/
selve geconstitueert sijnde volghens/
die procuratie daerinne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght Alsoo/
s(eigneu)[r] joseph thielemans met den uuijtganck/
der brandende keersse als lesten hoogher/
was cooper gebleven van seker/
huijs e(nde) hoff genoempt brussel gestaen/
binnen de stadt loven op de oude/
brusselschestraete bij hem bewoont/
gecompeteert hebbende wijlen/
s(eigneu)r jacobus van nethen e(nde) van/
weghens sijne ex(ellen)tie den heere/
prince van rubempre geevin/
ceert dat voor de somme van/
sesthien guldens [hondert eenen] gulden wisselgelt/
breeder blijckende bij de conditien/
van publiecq vercoop daer over/
gehouden door den officiael essinck/
den 1 december 1730 e(nde) dat volghens/
de voors(chreven) conditien daer aen moeten/
corten de capitaelen der renten/
e(nde) op het voors(chreven) huijs bevonden sijnde/
geaffecteert te sijn twee distincte/
renten als te weten eene
//
van acht hondert guldens capitaels/
wisselgelt ten behoeve van die h(e)[ren]/
capellaenen van s(in)[te] peeters kerck/
binnen de voors(chreven) stadt loven e(nde) de/
andere van hondert achtentwintigh/
guldens capitaels wisselgelt ten/
behoeve van die eerw(eerdige) paters/
iersche predickheeren alhier maecke(nde)/
saemen neghen hondert achtentwin/
tig gul(den)s soo sijn op heden xxx[e] jan(uarii)/
1731 voor mij notaris bij den souvereijnen/
raede van brab(ant) geadmitteert tot/
loven residerende present die getuijghen/
naergenoempt den voors(chreven) josephus/
thielemans e(nde) catharina laverdeijns/
gehuijsschen dewelcke geene gereede/
penninghen aen de handt hebbende/
om den voors(chreven) coopprijs te voldaen/
hebben verclaert soo sij verclaeren/
mitd desen de voors(creven) twee renten/
t hunnen laste te nemen in minder/
nisse van den voors(chreven) coopprijs ende ten/
wijckboecke deser stadt de novo te doen/
annoteren op den voorschreven huijse/
gelovende den boedel van wijlen den/
voors(chreven) s(eigneu)[r] van nethen cum sua ende sijne/
voors(chreven) ex(cellen)[tie] als evincent vanden selven/
huijse daer van costeloos e(nde) schaedeloos/
altijdt te sullen indemneren ende
//
alsoo de verloopen der voorschreve/
renten van weghens sijne excellentie/
sijn betaelt ten requarde van d eerste/
rente tot den 3 feb(ruarii) van desen jaere 1731 e(nde)/
degene van de paters predickheeren/
tot den 7[e] meert van den jaere 1730/
wesende den dagh van s(in)[te] thomas van/
aquinen soo hebben die voors(chreven) comparanten/
geloeft in toecomende de croisen der/
voors(chreven) twee renten ter naestcomende/
valdaeghen te sullen betaelen e(nde)/
soo voorts tot de quijtinghe toe hebbe(nde)/
tot dien de voors(chreven) comparanten geloeft/
te sullen betaelen aen sijne voors(chreven) ex(cellen)[tie]/
voor het restere(nde) vanden coopprijs beloope(nde)/
te so(mm)e van ses hondert drijenseventigh/
guldens wisselgelt eene jaerelijcksche/
rente van drijendertigh guldens der/
thien stuijvers teghens den penn(inck) xx/
soo nochtans dat in cas van preciese/
betaelinghe emmers binnen drij maenden/
naer iederen valdagh sij sullen gestaen/
met sevenentwintigh guldens sjaers/
los e(nde) vrij van alle x xx mindere ofte/
meerdere penninghen e(nde) van alle/
andere exactien ofte impositien hoedanigh/
die mochten wesen welcke voors(chreven) rente/
sal blijven gereserveert op den voors(chreven)/
huijse e(nde) tot meerdere asseurantie der/
voors(chreven) rente e(nde) van allent gene voors(chreven)/
soo hebben die voors(chreven) comparanten als/
naedere panden daer voor geassigneert
//
seker huijs ende appendentien ge/
staen binnen dese voors(chreven) stadt in de/
steenstraete bij s(in)[t] jacobs genoempt de/
swerte lelie rege(noten) de voors(chreven) straet ter/
i[re] de brouwerije de persche ter ii[re]/
het huijs de cleijn swaen ter iii[re] e(nde)/
d erffg(enaeme)[n] ofte representanten jan boon/
ter iiii[re] seijden niet belast als met/
een capitael van vier hondert gul(den)s/
aen de tweede comparante compe/
terende uuijtten hooffde van haere e(nde)ouders/
Item eenen bosch groodt een halff/
bunder onbegrepen der juste maete/
soo den selven geleghen is onder bauter/
sem op de quaede haeghe aldaer rege(noten)/
den crommen arinck ter i[re] peeter/
berwaerts ter ii[re] jan van braempt/
ter iii[re] e(nde) n de hennin ter iiii[re]/
seijde de voors(chreven) comparanten compete/
rende bij coop gedaen teghens s(eigneu)[r]/
guilliam thielemans e(nde) maria boisschot/
gehuijsschen volghens acte gepasseert/
voor den not(ari)s r(umoldus) davidts e(nde) sekere getuijghen/
den 23 (novem)ber 1728 e(nde) goedenisse gepasseert/
voor heeren meijer e(nde) schepenen van/
loven den 8[e] (novem)ber 1730 in prima/
vrij e(nde) onbelast consentere(nde) over alle/
de voors(chreven) panden in de behoorelijcke/
affectatie over de binne goederen bij/
beleijde decreet e(nde) anderwerff decreet/
e(nde) over den bosch als onderpandt bij reali/
satie oft opdracht mitsgaeders oock
//
bij mainmise e(nde) decreet als voor met/
geloffte van altoos genoegh te doen ten/
eijnde voors(chreven) onwederroepelijck constituere(nde)/
allen thoonder deser ofte dobbel auth(entiecq) om/
te compareren voor heeren meijer ende/
schepenen deser voors(chreven) stadt e(nde) aldaer weghens/
sijne voors(chreven) exellentie te consenteren in/
behoorelijcke goedenisse van het voors(chreven)/
huijs brussel bij reserve ende affectatie/
als voor e(nde) weghens d eerste comparanten/
gehuijsschen mitsgaeders in condemnatie/
voluntair te decreteren oock in den/
souvereijnen raede van brabant/
sonder voorgaende daegement niette/
genstaende eenighe surranneringhe/
Aldus gedaen ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van s(eigneu)r jacobus van oijenbrugge e(nde) van/
henricus franciscus janssens getuijghen/
hier toe aensocht allen d welck den/
voors(chreven) heer de launoij als intendent/
vanden voors(chreven) heere prince heeft geac/
cepteert sijnde die minute originele/
deser becleedt met behoorelijcken segel/
onderteeckent met een cruijs waer/
beneffens stont dit is het merck van/
josephus thielemans verclaerende niet/
te connen schrijven catharina laverdeijns/
j a de launoij j(acobus) van oeijenbrugghen/
h(enricus) f(ranciscus) janssens e(nde) van mij not(ari)s Onderstont/
quod attestor e(nde) was onderteeckent/
j a durij not(ari)s
//
Aldus vernieuwt ende herkent ende/
voors(chreven) acte notariael door den voors(chreven)/
geconstitueerden in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten clausulen ende ar(ticu)len/
den welcken dijen volghens ter mae/
nisse des voors(chreven) heere lieutenant/
meijer mits d absentie als voor [e(nde) wijsdomme der naerbes(chreven) h(er)en schepenen] heeft/
opgedraeghen met behoorelijcke ver/
theijdenisse het voors(chreven) halff bunder/
bosch in de voors(chreven) acte breeder vermelt/
e(nde) daer uijt bij ordonnantie van rechten/
behoorelijck ontgoeijdt e(nde) onterfft sijnde/
soo wordt daer inne behoorelijck/
gegoeijdt e(nde) geerfft d heer albert ignace/
de launoij alhier present e(nde) accepte/
rende ten behoeve van sijne voors(chreven)/
ex(cellen)[tie] et per monitionem reddidit/
op den last eender rente van drijen/
dertigh gul(den)s derthien stuijvers [s jaers] ten pen(ninck)/
xx et satis et waras prout latius/
in dicto procuratorio coram jon(ke)r wilhel/
mus van bemmel e(nde) s(eigneu)[r] cornelis berges/
schepenen hac 3 feb(ruarii) 1731/
Welcken volghens heeft den voors(chreven) h(e)[re]/
lieutenant meijers in absentie als/
voor ende sonder prejuditie van de/
voors(chreven) affectatie bij opdracht geleijdt/
den officiael essinck in den naem ende/
ten behoeve van sijne voors(chreven) ex(cellen)[tie]/
tot alle ende igewelcke goederen/
der voors(chreven) verobligeerde ende/
naementlijck totte voors(chreven) twee/
huijsen in de voors(chreven) acte notariael
//
geinsereert ende in hunne regenoten/
gespecificeert similiter ad mobilia/
dictorum constituentium om te comen/
tot vastigheijdt e(nde) jaerelijcksche betae/
linghe eender [voors(chreven)] rente van drijen/
dertigh gul(den)s derthien stuijvers ten pen(ninck)/
xx s jaers eensgelijckx in de voors(chreven)/
acte notariael geinsereert coram/
iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1750-11-28

Transcription

2019-05-07 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij acte ge/
passeert voor/
den notaris/
liekens in/
date 23 (novem)bris/
1750 dat de/
neffenstaende/
rente van/
ses hondert/
drijenseven/
tigh guldens/
wisselgelt/
is gequeten/
quare vacat/
ha(n)c 28 (novem)bris/
1750/
quod attestor/
c j everaerts off(iciae)l
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator