SAL7613, Act: V°25.1-R°28.1 (11 of 172)
Search Act
previous | next
Act V°25.1-R°28.1  
Act
Date: 1730-07-19

Transcription

2019-05-11 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
schepenen der stadt loven naer te/
noemen gestaen den notaris ende/
officiael festraets om de naervol/
gende acte notariael alhier wette/
lijck te vernieuwen ende te her/
kennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde volgens die/
procuratie daerinne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght/
Op heden desen drijentwintigh/
sten junii seventhien hondert/
dertigh compareerde voor mij onderge/
schreven als openbaer notaris tot/
aerschot residerende present die/
getuijgen onder te noemen d eer/
saemen peeter craemen raedemaecker/
van sijnen stiele woonachtigh te/
genwoordigh tot rotselaer welcken/
bekende deughdelijck t sijnen versaecke/
in contante penningen ontfangen/
te hebben uijt handen van jouff(rouw)[e]/
catharina smets beggijncken vanden/
beggijnhove alhier binnen aerschot/
eene somme van vijff hondert/
guldens courant gelt den schellinck
//
tot seven stuijvers ende alle/
andere specien naeradvenant/
gerekent waer vooren den/
voors(chreven) comparant geloeft jaere/
lijckx interest te betaelen ten/
penninck twintigh maer in cas/
van precise betaelinghe oft/
uijtterlijck sesse weken naer den/
valdagh sal gestaen mits betaelende/
den penninck vijffentwintigh/
maeckende alsoo eene jaerelijckxsche/
ende erffelijcke rente van twin/
tigh guldens vallende ende ver/
scheijnende alle jaeren dathe desen/
waer van den iersten valdagh/
sal wesen den drijentwintighsten/
junii vanden toecomende jaere/
seventhien hondert eenendertigh/
ende soo voorts van jaere tot/
jaere totte affquijtinghe toe de/
welcke t allen jaere als het den/
rentgelder gelieven sal vermach/
te geschieden met gelijcke somme/
van vijff hondert guldens in gelde/
voors(chreven) met cost van creatie cas/
satie mainmise oft goedenisse alle/
welcke ten desen sijn ten anderen
//
gehouden ende aldus door den rent/
gelder betaelt soo dat in cassatie/
deser niet en sal wesen t sijnen/
laste dan de acte dijer assignere(nde)/
die voors(cheven) rente ende interesten/
dijer te heffen ende verhaelen/
op des voors(chreven) comparants huijs hoff/
met het welck huijs ende alle sijne/
dependentie gestaen ende gelegen/
alhier binnen dese stadt aerschot/
inde peetercillie straete regenoten/
de selve straet noort thomas ver/
truijen oost guilliam craenen zuijt/
ende niclaes servrancx nomine ux/
oris west hem comparant compete/
rende bij scheijdinghe ende deijlin/
ghe op date deser aengegaen ende/
gesloten tusschen den voorschreven/
comparant met sijne broeders ende/
suster voor heeren borgemeesteren/
ende schepenen deser stadt ende/
den secretaris vander beken gewa/
randeert voor vrij ende onbelast/
niet voorders dan met sheeren/
cheijns onder de drij heeren van s(in)t[e]/
geertruijden den heere hertogh van
//
aerschot den heere van revieren/
gelovende alle andere bij scheijdin/
ghe gecontracteert te sullen/
afdoen daervooren guarrand/
gelovende onder verbintenisse/
van persoon ende goederen/
hebbende ende te vercrijghen/
ende tot voldoeninghe vanden/
jaerelijckxen interest t elcker ter/
meijne oft jaere te betaelen/
los ende vrij van alle lasten/
exactien ende impositien/
t sij thinste twintighste min/
oft meedere penningen op renten/
gestelt oft naermaels gestelt/
te worden daertoe constituere(nde)/
mij notaris als alle andere thoonders/
deser oft desselffs copije authenticq/
om te compareren voor heer/
e(nde) rechter competent te aensuecken/
om in cas van eenigh manckement/
dese tot laste vanden gebreckelijcken/
te laeten vernieuwen onder con/
demnatie voluntair als oock om/
te compareren voor heeren/
meijer ende schepenen der hooft
//
stadt loven ten eijnde om te con/
senteren in het slaen van beleijde/
ende mainmise consenterende mits/
desen oock in het decreet ende/
herdecreet oft voor heer ende hoff/
competent ten eijnde vande goede/
nisse tot versekeringhe der voors(chreven)/
cappitaele ende interesten dijer met/
alle solemnitijten van rechte hier/
toe aensocht gelovende verbindende/
ende renuntierende als naer rechte/
Actum ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van s(eigneu)r hendrick verrijt ende jan/
de graeff als getuijgen hiertoe aen/
socht ende is de minute deser becleet/
sijnde met segel competent bij die/
voors(chreven) comparanten ende getuijgen/
beneffens mij notaris behoorelijck/
onderteeckent Onderstont quod attes/
tor signatum g f van leemputten/
not(ari)s 1730 Aldus vernieuwt ende/
herkent de voors(chreven) acte notariael/
bij den voornompden geconstitueerden/
in alle ende iegewelcke haere poincten/
clausulen ende articulen consentere(nde)/
als inde selve coram jo(nke)[r] gilbert joseph
//
van grave heere van baienrieu leij/
ens et(ceter)a et s(eigneu)r cornelis de berghes/
hac xix julii 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator