SAL7613, Act: V°258.2-V°260.1 (96 of 174)
Search Act
previous | next
Act V°258.2-V°260.1  
Act
Date: 1731-02-12

Transcription

2019-05-19 by pieter-jan lahaye
In teghenwoordigheijt des heeren lietenant/
meijers e(nde) schepenen van loven naer te/
noemen gestaen guill(iam) van ranst off(iciae)[l] van(de)/
ierste schrijffcamer der stadt loven omde/
naervolge(nde) acte notariael alhier te/
vernieuwen e(nde) te herkennen als thoonder/
vande selve geconstitueert sijnde bij
//
die procuratie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen inder maniere naervolge(nde)/
Op heden 11[e] febr(uar)ii 1731 voor mij notaris/
bij den souverijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residere(nde) present/
die getuijghen naergenoempt comparere(nde)/
hendrick peutens innegesetenen borgher deser/
stadt niclaes van hullebergh innege-/
setenen van neerijssche met gelofte van/
het naervolge(nde) te doen lauderen ende/
approberen door sijne teghenwoordighe huijs-/
vr(ouw)e elisabetha peutens, dewelcke hebben/
verclaert vercocht, gecedeert e(nde) getranspor-/
teert te hebben aen e(nde) ten behoeve van/
jan cleremans e(nde) catharina van laer/
innegesetenen van weert alhier present/
e(nde) in coop acceptere(nde) seker huijs appendentien/
e(nde) dependentien van dien met een blocken/
daeraen gelegen groot t' saemen een halff/
boinder onbegrepen der maete soo e(nde) gelijck/
allent' gene voors(chreven) is geleghen onder s(in)[te]/
jooris weert voors(chreven) regenoten de molen-/
straete ter i[e] d' abdije van perck ter ii[re]/
de pastorije aldaer ter iii[e] ende de/
acceptanten ter vierdere sijden, belast ae(nde)/
erfgenaemen van wijlen s(eigneu)r martinus jooris/
met eene jaerelijcksche rente van sesse/
guldens sonder meer daer voor guarrand
//
gelovende, welcken last sal staen tot/
laste der acceptanten voors(chreven) e(nde) daer/
enboven omme ende voor de somme/
van hondert guldens courant waer van/
den tweeden comparant v(er)claert ontfangen/
te hebben de somme van vijftigh guldens/
courant wesende sijn paert e(nde) deel diene(nde)/
dese desaengae(nde) voor quittantie, ende den/
eersten comparant v(er)claert opde resterende/
vijftigh guldens ontfangen te hebben/
twintigh gul(den)s soo dat aenden eersten/
comparant alnoch resteert te betaelen/
de somme van dertigh gul(den)s courant/
welcke somme de acceptanten hem/
geloven te betaelen te s(in)[te] jansmisse naest-/
come(nde), mits welcke(nde) mits effectuere(nde)/
het gene voors(chreven) is de voors(chreven) comparanten/
verclaeren hun geen recht nochte actie/
meer te hebben nochte te reserveren/
aent' gene voors(chreven) is, dan de acceptanten/
te surrogeren in hunne plaetse e(nde) stede/
eodem iure verclaerende de comparanten/
hun het voors(chreven) goet te competeren te weten/
den eersten comparant uijt den hoofde/
van sijne ouders ende den tweeden compa-/
rant uijt den hoofde van sijne voors(chreven)/
huijsvr(ouw)e, e(nde) het goet voors(chreven) te sullen/
doen volgen aende acceptanten gelijck/
hier voorens is gespecificeert onder
//
obligatie van hunne persoenen ende/
goederen in forma, constituerende/
ten effecte van dijen onwederoepelijck/
een ieder thoonder deser ofte dobbel/
dijer om te compareren voor den/
souverijnen raede van brabant heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven oft elders/
daer des behooren sal omden inhoudt deser/
aldaer te laeten vernieuwen ende te/
consenteren in gewillige condemnatie/
mitsgaders in ontgoedenisse e(nde) goedenisse/
in forma sonder voorgae(nde) daeghement/
de surranneringhe nietegenstaende/
Aldus gedaen ter presentie van s(eigneu)[r] simon/
vandergoes e(nde) van s(eigneu)[r] daniel van erps/
als getuijghen hiertoe versocht die/
minute originele deser - becleedt met/
behoorelijcken segel - onderteeckent met/
het merck van hendrick peutens, niclaes/
van hullenbergh, jan cleeremans met/
het merck van catharina vanlaer bij/
forme van een een cruijs, simon vandergoes/
daniel van erps e(nde) van mij notaris Onder-/
stont quod attestor signatum j(an) c(arel) fizenne/
not(ari)s Aldus vernieuwt ende herkent/
door den voornoempden geconstitueerden/
die voors(chreven) acte notariael in alle ende/
igewelcke haere poincten e(nde) clausulen/
denwelcken dijenvolgens ter manisse
//
des heeren luetenant meijers ende wijsdomme/
der naerbes(chreven) heeren schepenen heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke verthijdenisse het huijs met/
appendentien e(nde) dependentien van dien met/
het block inden voors(chreven) contracte breeder/
vermelt e(nde) daer uijt bij ord(onnanti)[e] van rechten/
behoorelijck ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo/
worden daer inne behoorelijck gegoijt e(nde)/
geerft jan cleremans e(nde) catharina vanlaer/
gehuijsschen present alhier den procureur fizenne/
e(nde) ten behoeve der voors(chreven) gehuijsschen acceptere(nde)/
et satis et waras prout latius in dicto procu-/
ratorio coram eisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator