SAL7613, Act: V°263.1-R°264.1 (96 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°263.1-R°264.1  
Act
Date: 1731-02-13

Transcription

2019-10-08 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren luetenant/
meijers e(nde) wijschepenen van loven naer/
te noemen gestaen den off(iciae)[l] van ranst/
denwelcken uijt crachte ende naer/
vermogen van sekere onwederoepelijcke/
procuratie hem gegeven in sekere conditie/
van vercoop gehouden alhier binnen loven/
door den notaris ant(hoen) fisco inde herberghe/
de gulde somme opden sevensten (decem)ber/
1730, ter instantie van s(eigneu)[r] franciscus/
van hinsdael heeft opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse seker huijs/
appendentien e(nde) dependentien van dien/
gestaen alhier binnen loven inde jode/
straet genoempt den verloren arbeijt re/
genoten het gulden hooft ter eenre de/
wed(uw)[e] van wijlen den doctor huens ter/
tweedre de voors(chreven) straete ter derdere/
den ganck tusschen het selven huijs e(nde) den/
wildeman ter iiii[e] seijden e(nde) daer uijt/
bij ord(onnanti)[e] van rechten behoorelijck ontgoijt/
e(nde) onterft sijnde soo worden daer inne/
behoorelijck gegoijt ende geerft heer e(nde)/
m(eeste)[r] martinus thielens licentiaet in/
beijde de rechten et(ceter)[a] e(nde) jouff(rouw)[e] elisabeth/
momaert gehuijsschen present alhier den/
procureur fisco e(nde) ten behoeve der voors(chreven)
//
gehuijsschen accepterende sijnde het/
voors(chreven) huijs ten uijtganck der brande(nde)/
keirse gebleven ae(n) den voors(chreven) heer e(nde)/
m(eeste)[r] thielens bij surrogatie van s(eigneu)[r]/
jo(ann)es franciscus meeus opden 7[e] (decem)ber/
1730 voors(chreven) ten uijtgaen der brande(nde)/
keirse omme e(nde) voor de somme/
van dreij duijsent twee hondert gul(den)s/
wisselgelt boven hondert vijftigh stomme/
hooghen het stuijvergelt, hooghen e(nde) notaris/
loon et(ceter)[a] et satis et waras prout latius/
inde voors(chreven) conditien van v(er)coop die/
alhier worden gehouden voor geinsereert/
e(nde) gerepeteert et satis et waras [alles] naer/
dien ...? alhier was gebleken de quitt(anti)[e]/
over de vold(oeningh)[e] der pontpenn(ingen) de date/
12[a] februarii 1731 onderteeckent/
g f van molle 1731 coram eisdem/
eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2019-01-09 by The Administrator