SAL7613, Act: V°268.1-V°271.1 (99 of 172)
Search Act
previous | next
Act V°268.1-V°271.1  
Act
Date: 1731-02-20

Transcription

2019-06-06 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren/
schepenen der stadt loven naer te/
noemen gestaen den not(ari)s ende/
officiael festraets om de naervol-/
gende acte notariael alhier wette-/
lijck te vernieuwen ende te her-/
kennen als thoonder vande selve/
geconstitueert sijnde volgens die pro-/
curatie daer inne geinsereert/
heeft dat gedaen als volght Op/
heden xvi[e] februarii xvii[c] eenen-/
dertigh voor mij notaris bijden/
souvereijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residerende/
present die getuijgen naergenompt/
compareerde franciscus lambrechts/
innegesetenen vanden dorpe van/
boisschot als geeeden momboir vande/
minderjaerighe kinderen van wijlen/
guilliam storms ende anna aelen/
gehuijsschen waeren als sij leefden/
ende innegesetenen van werchter
//
welcken comparant verclaert bij/
desen in sijne voors(chreven) qualitijt/
wel ende deughdelijck ontfangen/
te hebben uijt handen vanden/
seer eerw(eerdige) heere natalis du bois/
doctor, professor ende regent inde/
h(eilige) godtheijt tegenwoordigh rector/
magnificq deser universitijt loven,/
als president van het collegie/
van atrecht op aggriatie der/
heeren proviseurs van het selve/
collegie eene somme van drij hon-/
dert guldens permisse wisselgelt/
den pattacon a twee guldens,/
acht stuijvers ende soo voorts/
van alle andere mindere als/
meedere munte naeradvenant/
dienende dese voor quittantie,/
ter saecke van welcke somme/
beloeft den voors(chreven) comparant/
in qualitijt als voor ten behouve/
vande fondatie pauwels int
//
voors(chreven) collegie van atrecht/
geincorporeert te gelden e(nde)/
te betaelen eene rente van/
vijfthien guldens courant sjaers,/
onder reserve nochtans hij be-/
taelde op elcken valdagh uijtter-/
lijck drij maenden daernaer, sal/
gestaen met tweelff guldens/
courant sjaers den voors(chreven) heere/
president hier present ende/
dese rente ten behouve als voor/
accepterende, cours nemende/
date deser ende sal voor den/
iersten jaere verscheijnen/
16 feb(ruarii) 1732 ende soo voorts van/
jaere te jaere tot de quijtinghe/
toe die altijt sal mogen geschieden/
als het den rentgelder oft de voors(chreven)/
weesen geliven sal t'eender reijse/
in munte als voor ende met volle/
rente, obligerende tot assurantie
//
alle ende iegewelcke goederen/
meubelen ende immeubelen/
vercregen ende te vercrijgen/
de voors(chreven) weesen competerende/
ende naementlijck op aggriatie/
hem verleent bij wethouderen/
der heerelijckhijt van werchter/
gevolght op sekeren requeste/
aen hun gepresenteert geappos-/
tilleert xii feb(ruarii) lestleden alhier/
in originali gesien, ende ten desen/
overgegeven de goederen naerbe-/
schreven/
Ierst een stuck lants groot der/
juste maete onbegrepen drij dagh-/
maelen [vacat] eertijts pro parte/
behuijst gelegen onder werchter/
regenoten aert michils ter i[re],/
peeter nu jan theunis ter ii[re]/
jouff(rouw)[e] marie de meijer ter iii[re]/
ende de gemeijne heijde ter iiii[re]/
seijden, alleenelijck belast met
//
drij hinnen heerelijcken cheijns/
aen d'heer robiano tot mechelen/
de voors(chreven) weesen competerende/
conform de goedenisse daervan/
sijnde gepasseert voor wethou-/
deren van werchter voors(chreven) in/
date 23 junii 1710 onderteeckent/
m vander straeten hier gesien/
ende gebleken/
Item huijs, hoff ende block/
t'saemen groot der maete onbe-/
grepen de drij daghm(aelen) gestaen/
ende gelegen als voor niet/
verre van malcanderen ten/
gehuchte genompt veldonck/
regenoten de heijde van voor/
ter i[re], den ad(vocae)[t] van hooff tot/
geel ter ii[re], de wed(uw)[e] vander/
buecke ter andere alleenelijck/
belast met s'heeren cheijns sonder/
meer hier voor e(nde) voor alles hij
//
comparant in qualitijt als/
voor waerschap ende guar-/
rand gelovende bij desen/
consenterende over dese voors(chreven)/
verobligeerde panden int slaen/
van mainmise decreet ende/
herdecreet van dijen, consti-/
tuerende alvolgens onwederoe-/
pelijck ieder thoonder deser/
ofte dobbel auth(entique) ten eijnde van/
vernieuwinghe soo inden souve-/
reijnen raede van brabant/
heeren meijer ende schepenen/
van loven ende alomme/
elders ende aldaer consentere(nde)/
in gewillighe condemnatie/
mitsgaeders in affectatie als/
voor sonder dagement onder/
obligatie submissie ende renunti-/
atie in forma actum die mense/
et anno quibus supra binnen loven
//
ter presentie vanden eerw(eerdige) heere/
franciscus hillegheer ende van/
s(eigneu)[r] joannes van leemputten ge-/
tuijgen hiertoe aensocht, sijnde/
d'originele minute deser bijden/
comparant ende heer acceptant/
beneffens mij notaris onderteeckent/
onderstont quod attestor signatum/
f(ranciscus) l(udovicus) festraets 1731 Aldus vernieuwt/
ende herkent de voors(chreven) acte notari-/
ael bijden voornompden gecon-/
stitueerden in alle ende iegewelcke/
haere poincten clausulen ende ar-/
ticulen consenterende als inde selve/
coram jo(nke)[r] wilhelmus van bemmel/
et s(eigneu)r cornelis de berges ha(n)c xx[e]/
feb(ruarii) 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2019-06-06 by pieter-jan lahaye
Is geblecken/
bij quittantie/
de date 31 jan(uarii)/
1737 becleet/
met segel van/
ses stuijvers/
dat dese tegenstaende/
rente aenden/
heere l. de/
seneffe pre-/
sident van het/
collegie van/
atrecht is gequeten/
quare vacat
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator